ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105307   นายจิตรกานต์   ทองดี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301125347   นางสาวออมสิน   ปินคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101307   นายณัฐพงษ์   คนเที่ยง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6304101351   นายพิศณุพงษ์   ชุ่มใจ๋ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6306103393   นางสาวศกาวรัตน์   วิทยาเลิศวจี : บัญชี 3ชั่วโมง
6322101333   นางสาวณัฐธยาน์   ปวงคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101399   นางสาววรัชยา   เมืองตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105323   นางสาวปภาวรินทร์   ยิ้มหัว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401122026   นายพูลทรัพย์   ปิยาโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6404103301   นางสาวกัลยาณี   บุญธรรม : เคมี 3ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501125316   นางสาวณัฐธิดา   อินต๊ะวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125325   นางสาวนันทกา   วงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125335   นางสาววนัสนันท์   มหัสพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126427   นางสาวบุษฎา   คำดา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126481   นายมนูญ   ดำหมัด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   บุญสุข : เคมี 3ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101511   นางสาววรสา   สิริโชคทวีกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102531   นางสาวรจิตา   มารอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105313   นายญาณวิทย์   คงทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105324   นางสาวบัณฑิตา   บัณฑิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105329   นางสาวพัชรพร   ทวีพิริยะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6514101317   นางสาวเกษมพร   คูณนาเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101371   นายธนวัฒน์   แสงจิตต์พันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101378   นางสาวนพรัตน์   ลุงหมั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101453   นางสาววาสนา   ช้างภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101461   นางสาวศิริประภา   ดรุณพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102453   นางสาวเรณุกา   ล้านหล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6518102072   นางสาวสรวงสวรรค์   นาคยุติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง