กิจกรรมบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน 2022 คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 07/12/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/12/2565 เวลา 15:00
สถานที่จัด บริเวณ ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301101335   นายวชิรวิทย์   คำสุหล้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101314   นายฐาปนา   ทองมนต์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101354   นางสาวสุรีย์พร   เก่งการทำ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101364   นางสาวพลอยชมพู   จำวิเศษ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122033   นายพัชรพล   เตพิริยะกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122036   นางสาวมนัสรา   ติบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6501122043   นายศักดิ์ชาย   สีตอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
สภากาชาดแห่งประเทศไทยและสโมสรนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอเชิญนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน ประจำปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ เต็มใจร่วมมือ (Collaboration)
มีความอัพเดททุกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผ่านการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน เกิดความใส่ใจดูแลตัวเองในการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเลือดที่มีคุณภาพ บริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภากาชาดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน ประจำปี 2565 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ความเต็มใจร่วมมือ (Collaboration)
มีความอัพเดททุกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผ่านการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเลือดดีช่วยชีวิตคน เกิดความใส่ใจดูแลตัวเองในการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเพื่อเลือดที่มีคุณภาพ บริจาคให้แก่ผู้ที่ต้องการ จำนวน 200 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล