ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6218102337   นายธนิสร   ตีรอรุณศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103317   นางสาวชลธิชา   บาลี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 3ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6312107301   นางสาวกช   เกียรติพงไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101389   นางสาววรรณทนีย์   น้อยหลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101410   นายเสฏฐวุฒิ   พึ่งพา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314103303   Miss JingQi   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6322101402   นางสาววัทนวิภา   ใหม่ทองดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101354   นางสาวสุรีย์พร   เก่งการทำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401105315   นางสาวสุจิตรา   สุระวัง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6403104305   นายธีรพัฒน์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104306   นางสาวปนัดดา   ทิพย์เมศ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101330   นายภราดร   ศรีทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101377   นายอภิวัฒน์   ไชยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404102307   นางสาวธันน์ชนก   ธารศรีศักดิ์สกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102309   นางสาวบุณยวีร์   บุญจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102315   นางสาวเมธิรัตน์   หอคำเครื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102318   นางสาววิศรุตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102325   นางสาวเสาวลักษณ์   บัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6405105363   นายกอบกฤต   กู้กิจการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101308   นางสาวกิ่งแก้ว   ภัทรพรฉัตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101342   นางสาวตวิษา   คุ้มครอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101348   นางสาวธัญรดา   ธรรมรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101463   นางสาวณัฏฐ์นรี   กัญจน์ธนทัต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101504   นางสาววิจิตรา   บุตรสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101505   นางสาววิราวรรณ   มาเยอะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102310   นายจันทร์ดี   หทัยผ่องใส : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103397   นางสาวณัฐรินีย์   วิระราช : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103443   นางสาวศุภานัน   โปทาวี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103454   นางสาวอริสา   กองสาสนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104302   นางสาวเกตุกานต์   สัณหภักดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104309   นายพงษธรณ์   ใจดี : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104314   นายวงศธร   บุญมา : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104318   นางสาววิญาดา   เครือจันต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104335   นางสาววิภาวี   บุตรพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102405   นางสาวบุญสิตา   จันทร์ตา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6501102303   นางสาวกรนันท์   บริสุทธิ์ไพรวัลย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102351   นางสาวชัชชนก   เรืองสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102380   นายธนวุฒิ   สีจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102408   นายนิพิฐพนธ์   ยะด้วง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102421   นายปรินทร   อินปัญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102427   นางสาวปิยวรรณ   ขมเล็ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102498   นางสาวศศิธร   จันทร์อิฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102519   นางสาวสุพิชชา   กันทะแต้ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102525   นางสาวอนัญญา   สีอุทธา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126337   นางสาวจันทกานต์   อ่ำเนินกุ่ม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126352   นายเจิดจรัส   แก้วศักดิ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126358   นายชวโรจน์   แสนเมืองมา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126382   นายต้นแบบ   จันทะคุณ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126396   นางสาวธราธิป   บุญช่วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126423   นางสาวนิพพิชฌาน์   เกาะแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126431   นางสาวเบญญาภา   ธรรมสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126433   นางสาวปทิตตา   แซ่กู่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126436   นางสาวปพิชญา   อโปกุล : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126437   นางสาวประภัสสร   สามัคคี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126456   นางสาวพัชรินทร์   พัฒนะราช : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126500   นางสาวรุ่งระวี   ศักดิ์ศรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126503   นางสาวรุจิรา   ล่องลม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126505   นางสาววงศ์ษา   มีเงินทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126571   นายอนุชา   วรรณวินิจ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126576   นางสาวอมรลักคณา   วิจิตรปัญญา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126578   นางสาวอรุณวดี   หงอนไก่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126586   นางสาวอิสริยา   สีทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126596   นางสาวกฤษณาทิพย์   ชูช่วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101315   นางสาวณัฏฐณิชา   ชนประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101355   นางสาวสุนิสา   พันธุ์เกตุ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101365   นางสาวกัญญารัตน์   ยิ้มใหญ่ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503102304   นางสาวจิณณพัต   วงษ์แดง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102325   นางสาวเปรมสินี   บัวแพ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503103307   นางสาวกฤษดากร   ไชยบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103309   นางสาวกัญญาภัค   เณรจาที : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103315   นางสาวคัทรียา   ลุงหลู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103326   นางสาวชุติกาญจน์   เส็งตากแดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103327   นางสาวซูไฮลา   เจ๊ะการ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103328   นางสาวฐิติกานต์   หน่อแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103329   นางสาวฐิติรัตน์   จ๊ะโด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103331   นางสาวณัฎฐณิชา   ทองปลอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103347   นายนัฏฐวัฒน์   สุปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103348   นางสาวนัทธมน   ขวัญทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504102307   นายกิตติภูมิ   สมทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102346   นางสาวรังสินี   หนูเริก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102350   นางสาวศศิกานต์   สนศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102354   นางสาวสุชัญญา   จ๋าก๋าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 3ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105306   นางสาวทัศราภรณ์   แก้วแก่นคูณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105308   นางสาวธุรดา   เทศหริ่ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101301   นางสาวกชมล   อินต๊ะบุญมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101327   นางสาวจารุวรรณ   ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101337   นางสาวชนกภัทร์   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101349   นางสาวฐนิชา   หน่อคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101388   นางสาวนาถวลี   กาญจนสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101404   นางสาวปลายฟ้า   คงแหลม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101406   นางสาวปาลิตา   ทองด้วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101409   นางสาวเปรมสุดา   จันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101418   นางสาวพัชณิดา   วันเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101424   นางสาวพิมชนก   สมัยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105330   นางสาวชุติกาญจน์   ผิวนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105336   นางสาวฐิติมา   ถีระสา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105388   นางสาวปุณยนุช   วงษ์ธัญญกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105393   นางสาวพิชชากานต์   คำบุญชู : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105427   นางสาววริศราภรณ์   จันทรส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105488   นายอภิรักษ์   แก้วจำรัส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101348   นางสาวชนิกานต์   ยิงรัมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101502   นางสาวริชานันท์   ด่านอินถา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101503   นางสาวลุมายด์   ละชี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101506   นางสาววชิราภรณ์   ปินนิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101508   นางสาววนิดา   กองภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101513   นางสาววรัญญา   ศรีวิระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101515   นางสาววริศรา   วงค์ฝาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101522   นางสาววาสนา   อุดมศักดิ์สายธาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101562   นางสาวหยาดฟ้า   จุกหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102304   นางสาวกนกวรรณ   กันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102316   นางสาวกัณภัค   โพธิสัตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102319   นางสาวกัลยกร   สุทธะมุสิก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102331   นางสาวขวัญตา   รุ่งเรือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102352   นางสาวเจติยา   บุญมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102496   นางสาวพิมพ์พิศา   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102557   นายวัฒนชัย   เป้รอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102593   นางสาวสิรินาถ   นาปรัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102613   นางสาวอรพิชชาภัค   ชัยทวีกุลวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103147   นางสาวอินทิรา   ประทุมทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103338   นางสาวชุติมา   มีปันยา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103347   นางสาวณรัญญา   จันทร์คำเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103372   นางสาวธัญลักษณ์   จันทกลาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103374   นางสาวธัญวรัตม์   จันทร์ส่อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103376   นางสาวธันยพร   ใจอะทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103403   นางสาวปรียานุช   สุนันตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103424   นางสาวภัทรวดี   เกิดมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103427   นางสาวภัทราภรณ์   อริยากรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103428   นางสาวภัสส์ศา   กุลอุปฮาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103429   นางสาวภาวินี   แสนหาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103434   นางสาวมะลิวัลย์   พูลสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103438   นางสาวเมธาวี   เกตุทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103439   นางสาวยุพเรศ   ทองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103461   นางสาวศรุตา   กันยะดอย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103462   นางสาวศิรภัสสร   พาจรทิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103464   นางสาวศิริพร   โยธวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101311   นางสาวเกวลิน   เปรมวิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101313   นางสาวจันทมาส   พูลสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101315   นางสาวจิรภัทธ   คำแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101323   นางสาวชลลดา   เพ็ชรทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101326   นางสาวชื่นจิต   ลุงตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101328   นางสาวณัฐณิชา   มูลหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101330   นางสาวณัฐทิยา   แก้วแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101336   นางสาวธนัชพร   แสงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101312   นางสาวจันทราวดี   สุมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101329   นายดนุพงษ์   สร้อยหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102305   นางสาวเขมอัปสร   พรหมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102314   นางสาวปลายฝน   เคนนิคม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102316   นางสาวเพ็ญจริณ   เพ็ญกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102318   นางสาววชิรพร   ปุกอิ่น : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101320   นางสาวขวัญชนก   มุมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102303   นางสาวกนกรดา   พรหมมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102314   นางสาวกิสตีนา   แวเต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102410   นางสาวปาณิสรา   หมื่นเถสกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102425   นางสาวพิมพ์ชนก   สุขวรกิจวนิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102430   นางสาวพุทธธิดา   น้อยมี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102501   นางสาวอัสมะ   การีแม็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102502   นางสาวอารียา   หิรัญมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6518102447   นางสาวพรชิตา   เกตุกลมเกลา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102507   นายวชิรวิทย์   ทองคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101448   นางสาวศิริอาภา   พรทศพล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6522101449   นางสาวศิวนันท์   อุดทา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6522101450   นางสาวศุคณฑา   สมสุด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522101453   นางสาวศุภวรรณธ์   วัดศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522103002   นายจักรพันธ์   ประภาสะวัต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103019   นางสาวภาวิตรา   แสนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103027   นางสาวสุพรรษา   สังข์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6530101304   นายเกียรติพงษ์   บุญอินทร์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101306   นายจิรภาส   ตนะทิพย์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101308   นางสาวจิราภา   สมมะณะ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101311   นางสาวชลิตา   ล่าร้อง : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101312   นางสาวชาลิสา   ศรีธิคำ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101314   นางสาวฐิตินันท์   สุวงค์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101315   นางสาวณัฏฐิณิชา   เจ๊ะนุ้ย : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101318   นางสาวณิชารีย์   ภาพพิกุล : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101319   นางสาวทิพย์ภาพร   ศิริวัฒน์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101320   นางสาวธัญพิชชา   ปะสี : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101321   นายธีระวัฒน์   ฟูคำ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101322   นางสาวนงนุช   ลุงน้อยพันธ์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101323   นางสาวนันทนัช   ปังแลมาเส็น : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101324   นางสาวปราณปริยา   เขื่อนเพชร : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101325   นางสาวปานดวงใจ   ชินสงคราม : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101328   นางสาวปิยะพร   พิมพันธ์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101329   นางสาวพรหมพร   พงษ์อุทธา : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101331   นางสาวพัชริญา   ขันทะสอน : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101332   นางสาวภัทราพร   สิทธิเจริญ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101333   นางสาวภัทราวดี   บุญทรง : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101334   นางสาวภาพฟ้า   แก้วบัวดี : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101335   นางสาวมานิตา   แถวอุทุม : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101336   นางสาวมาริษา   นามเทพ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101337   นางสาวมุกมณี   จิโน : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101340   นางสาวลภัสรดา   จันทรศิริ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101342   นางสาววันวิสา   ศรีผา : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101343   นางสาวแว่นแก้ว   คำแดง : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101344   นางสาวศิรดา   แปงหล้า : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101346   นางสาวสรัสวัลญ์   สุนันต๊ะ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101347   นางสาวสวิตตา   อุดมเดช : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101349   นางสาวสุเมธินี   ทิสานนท์ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101350   นางสาวหฤทัย   ดวงแก้ว : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101351   นางสาวอภิญญา   คำดี : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101353   นางสาวอรจิรา   ลินทะจะกะ : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101355   นางสาวอารีพรรณ   สุภามงคล : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101356   นางสาวสรัญญา   สิงห์แก้ว : พยาบาล 3ชั่วโมง