โครงการเมล็ดพันธ์ุพืชผัก ร่วมใจสู้ภัย "โนรู"
-
วันที่เริ่มต้น 28/11/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/12/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6406104328   นายอิทธิธณัฏฐ์   มูลวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6414101328   นางสาวนะแหง่   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126564   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503102337   นางสาววิยะดา   ลุแอ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102339   นางสาวสุชานาถ   เกตุมาลา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506102601   นางสาวสุภานัน   ดีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102636   นางสาวพัชริดา   ศิริ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103440   นางสาวรัชนีกร   จตุราศรีบริสุทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103447   นางสาวลัดดาวัลย์   คำแสน : บัญชี 6ชั่วโมง
6514102305   นางสาวกฤตธีรา   ชุมเกื้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102315   นางสาวเกตี   - : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102316   นางสาวขวัญจิรา   มีไพฑูรย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102352   นางสาวณัฏฐณิชา   พรามจร : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6514102354   นายณัฏฐนันท์   ฉัตรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102359   นางสาวณัฐณิชา   บุญมากาศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102362   นางสาวณัฐธิดา   สารทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102364   นางสาวณิชชาวีณ์   ธีรประเสริฐพร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102365   นางสาวณิชาภัทร   มะเริงสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102371   นางสาวตุลยดา   บุญสินชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
รับอาสาสมัครช่วยงานบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักช่วนเหลือผู้ประสบภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล