ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101396   นายสรชัชย์   ดาบเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 6ชั่วโมง
6201101309   นางสาวชนิดา   ผู้มีทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6201102346   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201125321   นางสาวธัญลักษณ์   โปธายะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125329   Mr.Boulapha   Thongdinalay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6209101341   นางสาวนฤมล   บุญแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101396   นางสาวณัฐฤทัย   แสนพยอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6218102337   นายธนิสร   ตีรอรุณศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102364   นายภาคภูมิ   วีระพันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102311   นายกานต์กร   ปานเพชร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102350   นายธนวัฒน์   เขื่อนใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102351   นายธนาชัย   ใจเรือน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102361   นายนัฐวุฒิ   ศรีสรรค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102370   นายประยูรศักดิ์   ทาบัว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102415   นายสถาพร   แตงทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125309   นางสาวชฎาภรณ์   ตาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6303102322   นางสาวภัทริณี   ฤทธิ์เรืองรุ่ง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103338   นางสาวลักษมี   เรียบร้อยเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103346   นางสาวศศิปภา   ทองเปิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6304101349   นายพัฒนพงศ   สัมพันธโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101370   นายสราวุฒิ   การะภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304101375   นายเสฎฐวุฒิ   ปู่ตน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304102306   นายชยุตพงศ์   ยาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102308   นางสาวณัฏฐนิช   วิทยาดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102309   นางสาวประภาวัลย์   นามเป็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102315   นางสาวมณฑกานต์   มณีวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102317   นางสาวเรนิสา   หลักแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304103306   นางสาวณัฐริกา   เรืองฤทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103307   นายเดชณรงค์   จินะกาศ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103308   นางสาวทิพวัลย์   รายะ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103309   นายนที   ประเสริฐนอก : เคมี 6ชั่วโมง
6304103312   นางสาวแพรวพรรณ   วงศ์ตา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103313   นางสาวภัทรมาศ   บุตรจุมปา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103314   นางสาวรัตติกรณ์   หยง : เคมี 6ชั่วโมง
6304103315   นางสาวรุ่งธิวา   เรือนมูล : เคมี 6ชั่วโมง
6304103316   นางสาววรรณนิสา   คงยอด : เคมี 6ชั่วโมง
6304103317   นางสาววัชรินทร์   สุวรรณรัตน์ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103318   นางสาววิศรุตา   พึ่งปา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103319   นางสาวศศิกานต์   วงศ์ก่ำ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103320   นางสาวศิรินภา   ใจมา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103321   นางสาวสุพรรณษา   สามัญ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103322   นางสาวสุภาภรณ์   แสงจินา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103323   นางสาวสุริยาพร   ยอดแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6304103324   นางสาวอัยฮาดา   แซ่ลิ้ม : เคมี 6ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 6ชั่วโมง
6304103326   นางสาวไอริณ   สุวรรณรักษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6304104302   นางสาวธัญญรัตน์   ขันธมะ : สถิติ 6ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6304106323   นายนิธิวิทย์   แสนขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6305101324   นายชินวัตร   สุวรรณโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101342   นายธนบดี   วัชรพลางกูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105319   นางสาวณัฐวดี   พุ่มชะเอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105347   นางสาวรินรดา   ป้องกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105360   นางสาวสิริกานดา   เลื่อนลอย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105377   นางสาวชุตินันท์   กันทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105378   นายถิรวัฒน์   ปถมสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105387   นางสาวศุภรัตน์   ปิมปา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101372   นางสาวพัชรินทร์   ศรีชนะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101385   นางสาวภิญญาพัชญ์   ใจหาญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101387   นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101430   นางสาวอาทิตยา   คตวงษ์ฆ้อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101440   นางสาวมัศยา   แสงธิ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101447   นายนวพล   บุญล้ำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102303   นายกฤตมุข   อธิปัญญาพันธุ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102305   นายกอไผ่   แซ่โค้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102319   นางสาวชลธิชา   บุญปราณีวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102326   นายฐิติกร   เมืองคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102337   นายต้นข้าว   พิมขนิษฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102344   นายธนพล   วงษ์ภา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102360   นางสาวเบญญาภากรณ์   ตันวิตรานนท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102365   นางสาวพนัชกร   โนขัติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102369   นางสาวพิราภรณ์พัชร   คำพนัสสัก : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102371   นายฟ้าษิณ   ณ ลำพูน : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102373   นางสาวภัทรภร   แสงศรีจันทร์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102385   นายศักดิพงศ์   ใจทา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103331   นายทิชากร   สุขทิพย์คงคา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103334   นายธนายุ   ศรีกุลภัทร : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103388   นางสาววันวิสา   นาคอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104310   นางสาวธัญรดา   ณ มณี : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6306105307   นายธณเดช   สังข์นวล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6306106301   นางสาวกนกพร   เรืองชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106305   นายชลวิทย์   ต๊ะซิ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106308   นายทักษิณ   ดวงไทย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106311   นายฟากิฮ   อาแว : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106313   นางสาวเมวดี   พุฒได้สุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106316   นายวัชรพงษ์   วาทกิจ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6309101309   นายจักรินทร์   กองหมอก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101323   นางสาวณัฐธิดา   พนมเวช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6312107301   นางสาวกช   เกียรติพงไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107317   นางสาวสโรชา   สุมามารย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107326   นางสาวนายิกา   แพรวตะคุ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101342   นายนราธิป   ทาแจ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ :