ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6115123337   นางสาวธัญชนก   เจียมอนันท์กุล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6301101306   นางสาวจรรยา   ดอกพิกุล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 1ชั่วโมง
6305101347   นายนพรัตน์   ศรีหนองฮ่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105338   นางสาวผกามาศ   ไววาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105351   นางสาววัชราภรณ์   ศรีบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105389   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103341   นางสาวนราทิพย์   เจดีย์ปน : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104304   นางสาวเกวลิน   ละคำลือ : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104322   นางสาวจณิสตา   วงศ์ศรีวิชัย : การเงิน 1ชั่วโมง
6306104328   นางสาวศิริวิภา   ทองสุข : การเงิน 1ชั่วโมง
6309101313   นางสาวจุฑามาศ   สีสุกไสย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101314   นางสาวเจนจิรา   วงภักดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6309101363   นางสาววรารัตน์   ลิตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 1ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 1ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   ฟักขาว : การประมง 1ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 1ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 1ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 1ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 1ชั่วโมง
6310101337   นางสาวสุลักษณา   จันกิติ : การประมง 1ชั่วโมง
6310101341   นายภูธเนศ   นารี : การประมง 1ชั่วโมง
6312101303   นายกิตตินันท์   น้อยด้วง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101356   นางสาวปิยธิดา   ไชยเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจน์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101414   นายอนุชา   กองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102307   นางสาวกรองทอง   สาระบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102311   นางสาวกัญญมน   มีฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102317   นางสาวขวัญสิริ   จี๋คีรีวุธ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102319   นางสาวจันทรัตน์   จันทร์แกม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102320   นางสาวจิระวดี   สารากาล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102323   นางสาวชนกนาถ   ปู่หวาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102332   นางสาวฐิตินันท์   ดอนทิพย์ทราย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102337   นางสาวณัชชา   คงกล่ำ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102343   นางสาวณัฐชยา   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102359   นางสาวธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102410   นางสาวเยาวลักษณ์   นอสร้อยทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102424   นางสาววราภรณ์   แซ่ห่วง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102435   นายวชิรวิชญ์   ลุนจักร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102446   นางสาวสาวินี   กวินวรรณา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102454   นางสาวสุภัสสรา   ลีเลิศตระกูล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102461   นางสาวอรุณี   ดอกไม้ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102468   นางสาวอารียา   หอมบุญ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315124004   นายกานต์   พงษ์สานต์คีรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6401101302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6403103306   นางสาวจิณห์วรา   บัวตอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101306   นางสาวขวัญชนก   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105313   นางสาวณัฐกฤตา   อะกะเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105375   นางสาวณัฐชากร   กุษาวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406102409   นายธภัทร   ไกยสวน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102422   นายภควัต   โคตรพัฒน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6406105308   นายสิทธณัฐ   เมธาวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 1ชั่วโมง
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101312   นายเฉลิมเกียรติ   วรรณวาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101314   นางสาวชลธิชา   ทองบุญนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101330   นางสาวนันทชา   แก้วผุย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101353   นางสาวเสาวลักษณ์   พจาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101356   นางสาวอาทิตยา   ยิ่งตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101366   นายคุณากร   เรือนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101378   นางสาวญานนัน   ประทิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101379   นางสาวฐานิรัตน์   แก้ววังน้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101382   นางสาวณัฏฐ์กฤตา   อินทชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101384   นายณัฐวุฒิ   สามฉิมโฉม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101391   นางสาวบุษญารัตน์   เล็บกระโทก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101396   นางสาวปิยะธิดา   ชัยจอมกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101416   นางสาววรัญญา   ตาวะสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101423   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101429   นายหฤษฏ์   ศรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102330   นางสาวพิมญาดา   ประสิทธิกูล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102333   นางสาวมัณฑณา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102363   นายกรเพชร   หนูขาว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102380   นางสาวญาณิศา   มูลไทย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102382   นางสาวณัฐกานต์   อ่อนศรี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102383   นางสาวณัฐชยา   ศรีวรมย์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102384   นางสาวณัฐฐาพร   ละอองศรี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102390   นายธนกฤต   บุญวาส : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102393   นายธนากร   ณ ลำพูน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102405   นางสาวบุญสิตา   จันทร์ตา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102424   นางสาวพินิตนันท์   แก้วจันทร์เพชร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123365   นางสาวชลิตา   โปธายะ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6418102433   นายณัฐพงศ์   จันซางเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102455   นายพรพิพัฒน์   หาญธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102458   นายพัทธดนย์   ชุนนะวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102462   นายภัคพล   นันตา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102484   นางสาวอภิษฎา   อินตา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6419101011   นายสุทธิพล   กล่ำชื่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6419102532   นางสาวปฐมาภรณ์   จันทร : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101442   นายภานุรักษ์   บุญเงิน : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501102301   นางสาวกนกพร   ทองพรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102332   นางสาวจิรนันท์   ภู่ใหม่ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102370   นางสาวทิพย์เกสร   กลิ่นประทุม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501102427   นางสาวปิยวรรณ   ขมเล็ก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126358   นายชวโรจน์   แสนเมืองมา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501222007   นายพิพัฒน์   วงค์ริน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503101307   นางสาวจิรวดี   วจีสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103328   นางสาวฐิติกานต์   หน่อแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103385   นางสาวสิรินดา   วงษ์สุต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6505101359   นางสาวดวงสมร   เยื่อใย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101364   นายธนกร   วงค์ดาราวรรณ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101403   นางสาวปราณปรียา   วงษ์เที่ยง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101410   นายพงษ์รวี   หวังสาสุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6506101002   นางสาวเกษศิรินทร์   คำมาเมือง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101027   นางสาวสิตาพร   สุวรรณสม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101030   นางสาวอรทัย   ใจทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101413   นายธีธัช   ไชยพูน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101473   นางสาวพิมลรัตน์   วังสมบัติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506102390   นางสาวณัฐลมัย   ป้านวัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102483   นางสาวพรชิตา   หาระภูมิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103027   นางสาวจุฑาทิพย์   ตาปิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103064   นางสาวนภาพร   อ่อนนิ่ม : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103395   นางสาวปณาลี   ลิ่มวงศ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103398   นางสาวประกายฟ้า   เนื่องแป้น : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103399   นางสาวประไพพรรณ   ภาคสุภาพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103401   นางสาวประภาดา   คุ้มครอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103402   นางสาวปริทรรศน์   แสนเตปิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103410   นายพงศกร   มาก๋อง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103411   นางสาวพชรมณฑ์   บัวออน : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104336   นางสาวฑาลัดดา   เอมประโคน : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104343   นางสาวณัฐญา   ดาษฎาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104344   นางสาวณัฐณิชา   อพิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104345   นางสาวณัฐธิดา   รัตนวิเศษศรี : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506105001   นางสาวกัณฐิกา   ชูเทียน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105016   นายธนกฤต   เตชะศิริไพบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105019   นางสาวธิดารัตน์   ทาเหล็ก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105039   นางสาววิลาสินี   มีณะวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105045   นายอดิวิชญ์   ทารินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506106332   นางสาวบวรรัตน์   สุรภีร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6506106333   นางสาวบุญญิสา   ในจิตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6506106342   นางสาวปิยะลักษณ์   ลีกา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6506106353   นางสาวเวธนี   โตศักดิ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6506106359   นางสาวสุภกร   อุดมมหาไพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509102359   นางสาวพิมพ์ทิวา   ธนะแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512106305   นางสาวชนาพร   จิตพยัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6514101302   นางสาวกนกนิภา   วงศ์คำจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101304   นางสาวกมลลักษณ์   ฟักแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101318   นายเกียรติกุล   ภูวดล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101320   นางสาวขวัญชนก   มุมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101322   นายคุณานนต์   ภูเก้าล้วน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101323   นางสาวจรินทร์   บุญรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101325   นางสาวจารุมณี   พรมลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101329   นางสาวจุฑามาศ   หอมรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101331   นางสาวเจนนิษฐ์   เจนนิฌพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101332   นายเจษฎาพร   วิไลจารุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101333   นายฉันฐพัฒธ์   ปิยสิทธิคุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101335   นางสาวชญานิศ   ตันพิทักษ์พงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101338   นางสาวชนันดา   โนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101367   นายทรงพล   สุทธิประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101385   นางสาวนิชานาถ   บุญส่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101387   นางสาวบรมสิริกาญจน์   แก้วจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101428   นายยศพัฒน์   ทิพย์จินดาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101435   นายรัชชานนท์   ช่างเหล็กปั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101449   นางสาววรณัฏฐ์   จันทขันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101450   นางสาววรินธร   สุวนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101451   นางสาววริยา   เสือน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101462   นายศิวกร   กาญจนมุสิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101465   นางสาวสกุลตลา   เทพทองดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101479   นายอชิตพล   ศองคอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101482   นางสาวอภิญญา   ปานแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101491   นางสาวอารยา   เบียงทูกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101493   นางสาวอุสรา   นุสาสน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514102352   นางสาวณัฏฐณิชา   พรามจร : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102354   นายณัฏฐนันท์   ฉัตรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102359   นางสาวณัฐณิชา   บุญมากาศ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102362   นางสาวณัฐธิดา   สารทอง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102365   นางสาวณิชาภัทร   มะเริงสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102366   นางสาวณีรนุช   ดำดี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102371   นางสาวตุลยดา   บุญสินชัย : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102408   นางสาวปัญญาพร   ปัญญาหล้า : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6518102308   นายกรภัทร   อินยศ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102311   นายกฤษฎากร   หงษ์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102335   นางสาวจันจิรา   บุญโกศล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102339   นางสาวจิรวรรณ   สมบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102341   นางสาวจิราพัชร   ถาธัญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102342   นางสาวจิราภรณ์   ถาธัญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102367   นางสาวฐานัชฌา   กัตติกมาศ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102384   นางสาวณัฐนันท์   สิทธิสาร : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102400   นางสาวทิพปภา   วู : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102437   นางสาวปภาวรินทร์   ปัญญาสม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102446   นายพงศกร   ปาโส : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102447   นางสาวพรชิตา   เกตุกลมเกลา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102450   นางสาวพรปวีณ์   วิไลรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102454   นายพฤกษาชาติ   รุ่นบาง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102470   นางสาวพีรภาว์   มีแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102491   นางสาวเมธินี   สุขเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102498   นางสาวรัชนก   ฮงสี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102511   นางสาววรัญญา   ประดับลาย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102518   นางสาววโรชา   พิพัฒน์วงศ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102538   นายสรชา   ชาวนา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102539   นายสรวิศ   จูมี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102548   นายสิรภพ   สาระไชย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102574   นางสาวอรทัย   กันทะสอน : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6522101301   นางสาวกนกพรรณ   ไชยสัญ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101304   นางสาวกรณิภา   ทินวัง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101305   นางสาวกรทิพย์   สายมงคล : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101375   นายนันทิพัฒน์   เดชประทุม : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101380   นายบวรกิตติ์   ลีลาธรรมสัจจะ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101444   นางสาวศิรดา   นวะเเก้ว : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101446   นางสาวศิริภัสสร   นางงาม : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง