ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6214103306   Mr.Pu   Hang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124309   นางสาวสรัลพร   ศรีหาตา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103308   นางสาวเข็มอักษร   เพ็ญกรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103318   นางสาวนันท์นภัส   ไชยชนะชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6304101306   นางสาวกฤติยา   ถนอมใจเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304107303   นางสาวเอลียาห์   มณเฑียรทอง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306102342   นางสาวทิพวรรณ   ตั้งเพียร : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103407   นางสาวสุธินี   ชัยยะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103411   นางสาวสุภาพร   สุทธเขต : บัญชี 6ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 6ชั่วโมง
6312102303   นางสาวกาญจนา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102327   นางสาวสุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101335   นายเมธาวี   พังยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101410   นายเสฏฐวุฒิ   พึ่งพา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101412   นายหฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102408   นางสาวยศวดี   เพ็ญพิชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102409   นางสาวยอดชีวัน   ผาทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103304   Mr. Wentian   Qiu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103306   Miss Zhang   Yueting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103307   Miss Hu   Yuting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6318102304   นางสาวกัญญาภา   ปากเสนาะ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102316   นายจักรกฤษ   บุณยพานิช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102317   MissChanmaly   Phommachanh : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102321   นางสาวจุไรวรรณ   สมดุลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102326   นางสาวชรีลดา   รอดรัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102327   นายชลกันต์   ตันกิจประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102331   นายโชค   แป้นเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102351   นางสาวธัญลักษณ์   ศรีบุญเพ็ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102353   นายธีปกรณ์   ช่วยคิด : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102354   นายธีรกร   คันธวังอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102355   นายนพรุจ   ภู่พารา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102356   นางสาวนภัสสร   จีนะสฤษดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102359   นายนราวิชญ์   บุญสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102361   นายนิติพล   ยืนยง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102362   นางสาวเบญจมาภรณ์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102363   นางสาวเบญจรัตน์   วันจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102368   นางสาวปัณฑิตา   แก้วปัน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102371   นายปุวริศศร   จำนงค์วัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102377   นางสาวพรรณพัชร   พงษ์สมบูรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102393   นางสาวภัทรวดี   สดคมขำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101302   นางสาวกัญญพัชร   นันทกิจรุ่งโรจน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101306   นายกิตติพงศ์   วงศ์คำนวน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101355   นางสาวนาเดีย   สาและ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101356   นางสาวนิฟิรดาวซ์   บาเหะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6322101358   นางสาวนุตธิภรณ์   บุตติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101361   นางสาวปัญญาพร   ลุงลอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101368   นายพงศกร   ทองนอก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101394   นางสาววรรณกร   วิภาจักษณกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101399   นางสาววรัชยา   เมืองตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101400   นางสาววริศรา   เขียวน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101354   นางสาวสุรีย์พร   เก่งการทำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401105302   นางสาวกัญญาวีร์   ดุมไม้ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105307   นางสาวฐิติพร   อ่อนเรือน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105313   นางสาวลัคณา   กระจ่างโชคสุข : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105314   นางสาวลัคนทิน   สียะบุตร : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105315   นางสาวสุจิตรา   สุระวัง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105319   นางสาวหนึ่งฤทัย   พรมทิพย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401122031   นางสาวมานิตา   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6401126311   นายอธิวัฒน์   อินต๊ะใจ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6403101324   นางสาวปิ่นปินัทธ์   อินเต็ม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403104303   นางสาวจารุวรรณ   เพ็งโคตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6403104312   นางสาววิรัชยาภรณ์   อินหา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6403104319   นางสาวเอมมิกา   ปามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6404103303   นางสาวกุลปริยา   ติเวียง : เคมี 6ชั่วโมง
6404103318   นางสาวสุรางคนา   พืชพันธา : เคมี 6ชั่วโมง
6404103323   นางสาวมณฑกานต์   ใจกาศ : เคมี 6ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105312   นางสาวญาณิศา   เงินนาค : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105318   นางสาวธิดา   ไกรนรา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101374   นางสาวปพรนวพรรษ   เพ็ชรเขียนขจร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102314   นางสาวชลธิชา   ทองงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102340   นางสาวพรประภา   ด้วงครุฑ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102375   นางสาวอโรชา   แสงสุริยา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102419   นายพัทธพล   จันแปงเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102453   นางสาวสินีนาฎ   วงศ์ใหม่ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103066   นางสาวภัทรภรณ์   สงสัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103081   นางสาววาริสสรา   ใจจริม : บัญชี 6ชั่วโมง
6406104312   นางสาวเมขลา   เหล็กชาย : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104324   นายธนดล   ศรีสวัสดิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 6ชั่วโมง
6406106315   นางสาวดารัณ   พูลเพิ่ม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6409101037   นางสาวเพียงดวงใจ   โยธาพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101333   นางสาวสุดารัตน์   วรรณภิระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102307   นางสาวปาณิสรา   สุขสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102315   นางสาวจิรัชญา   วิธี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102316   นายชนัฐ   คล่องหัดพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102318   นางสาวฐิติวรรณ   ศรีพุทธา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102326   นางสาวพิชยา   ศรีรักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412106303   นายจิรภัทร   แย้มยาง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106315   นายศุภกานต์   ดวงมะลิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106327   นายนนทนันท์   คำวิมุด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106330   นายเศวตศิลา   คํานาง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6414101302   นางสาวกนกดารินทร์   แก่นคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101303   นายกนกพล   แสนคำหมื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101323   นายธนวันต์   สนธิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101327   นายนรากร   สุขแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101334   นายพงษ์สิทธิ์   ทนุโวหาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101345   นายวิชญะ   กันทะวะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414103302   Miss Yao   Fang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6414103304   Miss Liu   Zhuofan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6415124001   นางสาวกนกวรรณ   ตาวงษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124002   นายกฤตภัทร์   เพ็ญสว่าง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124010   นายคุณวุฒิ   สุวรรณชาตรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124011   นายคุณานนต์   อารมณ์ฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124025   นายธนกฤต   ธรรมมัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124033   นายนพดล   มาแก้ว : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124069   นางสาวกุลนิภา   ลุงกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124075   นางสาวชญานิด   พุกแดง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419103505   นางสาวชฎาพร   คำศรี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6422101007   นางสาวสิริรัตน์   ตั้งกระจ่างจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101303   นางสาวกรรณิการ์   แสนมาลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101318   นางสาวกุลธิดา   บุญมี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101320   นางสาวเกษราภรณ์   ถมมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101322   นางสาวเขมจิรา   สิงห์สา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101329   นางสาวจินดารัตน์   ยาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101332   นางสาวจิราวรรณ   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101347   นางสาวฐิติมา   แดนโคกสูง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101349   นางสาวณัชชา   น้อยมหาพรม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101357   นายณัฐพล   มณีกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101364   นายธนภัทร   แน่นอุดร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101369   นางสาวธนัชญา   ธรรมสุขี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101372   นางสาวธนาภรณ์   เติมดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101392   นางสาวนันทรัตน์   บุญปั๋น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101396   นางสาวนุชรี   แก้วหนองสังข์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101402   นายปกรณ์   เอื้อนไธสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101414   นางสาวปุณยนุช   สีดาโชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101419   นางสาวพลอยกาญน์   คำศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101422   นายพันธวัช   มาที : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101444   นายภูริณัฐ   สงวนรัษฎ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101451   นางสาวรัชฎากร   รู้เจน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101455   นางสาวรัตนพร   วรรณศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101456   นางสาวรุ่งนภา   สุขทวี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101463   นางสาววรางคณา   บัวชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101465   นางสาววันวิสาข์   อ่ำชาวนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101470   นางสาวศศิกานต์   บุญมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101485   นางสาวสิริวิมล   ยุทธตานนท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101488   นางสาวสุทธิดา   รัตนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101501   นางสาวสุวรรณี   ชัยชนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101502   นายสุวัฒน์   ตวงลาภ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101511   นายอภิวิชญ์   โพธิ์สิทธิสีดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101513   นายอภิสิทธิ์   ขาวสลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101520   นางสาวอาณัฎธยา   เวชวิกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101524   นางสาวอุบลวรรณ   สายธารชื่นจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101557   นางสาววิราชินี   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422102012   นางสาววราภรณ์   สืบดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422103034   นางสาวศิริขวัญ   หาญพละ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6501102309   นางสาวกสิณา   เพียรบำรุงไพร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102333   นางสาวจิราภา   สุขอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102350   นายชวิศ   ปันผสม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102365   นายณัฐวุฒิ   อินใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102377   นายธนภัทร   คันธรส : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102378   นายธนภัทร   รัตนพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102384   นายธนายุทธ   ภู่สิงห์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102385   นายธรรพ์ณธร   ฟองสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102389   นายธันวา   ยืนยง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102391   นางสาวธิดาทิพย์   เหล็กกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102395   นายธีรพล   เหลือสาคร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102396   นายธีรพัชร   บุญปลอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102398   นายธีรวัฒน์   แซ่เดี่ยว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102520   นางสาวสุภาพร   เพ็ชรชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102523   นางสาวหยาดพิรุณ   เยาวเรศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102525   นางสาวอนัญญา   สีอุทธา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102526   นางสาวอรปรียา   ทองอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102554   นายรชต   มารอด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501122001   นางสาวกชพรรณ   กระแจะเจิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122002   นางสาวกนกวรรณ   เรืองศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122003   นายกลกาฬ   จั๋นตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122004   นายกษิดิ์เดช   ปานชู : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122009   นายเจษฏา   ฐิติมโนกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122010   นายชนะชาติ   คำชิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122012   นายชยานันต์   นิ่มเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122014   นายชาคริต   - : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122015   นายชาตรี   อุทุมพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122019   นายดิศพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122021   นายธรรพ์   คงถาวร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122022   นายธัญวัฒน์   ไชยสถาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122023   นายธีรภัทร   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122024   นายธีรัตม์   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122025   นายนรภัทร   แฝงสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122026   นายนัฐพงศ์   จิตธราปฐมาพงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122028   นางสาวประภารัตน์   กรกันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122029   นางสาวปานตะวัน   จินดาวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122030   นางสาวปาลิตา   แสนงาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122031   นายพชวรรษ   ชมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122032   นายพลกฤต   พยุงตน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122033   นายพัชรพล   เตพิริยะกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122034   นายพันธกานต์   ใจคง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122036   นางสาวมนัสรา   ติบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122037   นายมินตดา   โคแหละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122038   นางสาววรรณรดา   สวัสดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122039   นายวราเทพ   อุดมประชารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122043   นายศักดิ์ชาย   สีตอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122044   นางสาวศิริวิภา   พวงจำปี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122045   นายศิวกร   ม่วงไม้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122048   นางสาวสร้อยทิพย์   ทองอิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122049   นายสหัสวรรษ   วรรณชิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122051   นายสิทธิ์ศักดิ์   เกื้อสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122054   นายเสกสรร   สมบัติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122056   นายอนุศิษฏ์   ดินุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122057   นายอนุสรณ์   สมพะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122059   นางสาวอมรรัตน์   นินบุรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122060   นางสาวอลิสา   แก้ววัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123011   นายณัฐพงษ์   จันทร์ชู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501125002   นางสาวธัญลักษณ์   วงศ์บุญเอื้อ : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125302   นางสาวกชนิภา   แลสุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125311   นางสาวช่อชมพู   จันทร์ฟอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125316   นางสาวณัฐธิดา   อินต๊ะวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125318   นางสาวณิชกานต์   ก้อนเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125325   นางสาวนันทกา   วงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125326   นางสาวปติญญา   บุญโสดา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125329   นางสาวพรรณนิชชนันทน์   ศรีวิศาล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125330   นางสาวพรรวษา   งามคาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125331   นางสาวพิกุลแก้ว   มูลเกษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125334   นางสาวมัลลิกา   ปานรงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125335   นางสาววนัสนันท์   มหัสพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126320   นายกิตติศักดิ์   แก้วภู่ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126383   นายตะวัน   รุ่งธนาวาที : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126384   นายเตชินท์   สิทธิยศ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6501126405   นายธีระพนธ์   รัตนพงษ์ : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501126408   นายนนทิสิทธิ์   กล่อมยิ้ม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126446   นายปียนนท์   ปรีดา : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 6ชั่วโมง
6501126448   นายพงศภัค   หลวงภา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126450   นายพรพินิต   มุ่งวิชา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6501126453   นายพฤทธิพงษ์   สูงสูงเนิน : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126472   นายภูมิภัทร   กลั่นหีต : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126537   นายศุภกิตติ์   ศรีพิชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126541   นายศุวิล   นาแส : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126601   นายศิวากร   ตระกูลชุติเวช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503102304   นางสาวจิณณพัต   วงษ์แดง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102311   นางสาวญาณินท์   วันแอเลาะห์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102312   นางสาวญารินทรา   ยืนยงคีรีมาศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102325   นางสาวเปรมสินี   บัวแพ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102327   นางสาวพิชญ์ธิดา   ตันกิม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102328   นางสาวพิมลพรรณ   บุญยืน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102330   นางสาวภัณฑิรา   ยะอินทร์ :