ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102478   นายธนสรรค์   เกิดพุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301101305   นางสาวกัลยพัชร   จ่ายจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101307   นางสาวจันทิมา   สนโต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101312   นายเดชดนัย   กุลใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101319   นางสาวนริศรา   แก้วสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101332   นางสาวรัชดากร   โสดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101345   นางสาวอริสรา   มธุรส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301125317   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6306101397   นางสาวศศิกานต์   ไชยวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102407   นางสาวเทียนกัลญาภัค   เกาะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103327   นางสาวณัฐิดา   มณีขัติย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103415   นางสาวอมรรัตน์   ทิยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103416   นางสาวอรณัส   เทศนิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306105301   นางสาวกณิตา   ชัยศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101305   นางสาวกุลธิดา   มั่งคั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101397   นายรชต   แสนบุดดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6310102314   นางสาวธีนิดา   อัศวภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6319103522   นางสาวเบญจวรรณ   กามาด : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103539   นางสาววรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101355   นางสาวนาเดีย   สาและ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101356   นางสาวนิฟิรดาวซ์   บาเหะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101357   นางสาวนิศาชล   นิตรา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101361   นางสาวปัญญาพร   ลุงลอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101362   นางสาวปานตะวัน   จันทร์สาคร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101440   นายฐิติพงษ์   กองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101305   นายกฤตชนะ   เหมืองจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101324   นายปรุฬห์วิชญ์   วงโค้ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101331   นายพีรศุษม์   นาพรหม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101333   นายภาณุพงษ์   พงษ์สมบัติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101338   นายฦาชา   บำรุงเชื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101346   นางสาวศิริญากร   พรหมแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101349   นายสงกรานต์   แสนใจ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101366   นายสหรัฐ   วงษ์ลคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102376   นายนันทพงศ์   เจริญอภัยกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102384   นายบูราฮานูดิง   สาและ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401122010   นายชนาธิป   สินจักร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122044   นายสุรเชษฐ์   ลาเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126313   นางสาวธัญจิรา   ลำทอง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102309   นางสาวธิดารัตน์   เคารพปรัชญา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102312   นางสาวปรางวลี   อินจำ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102321   นางสาวสิรินทร   สิทธิไกร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102340   นางสาวจีน่า   หวังอีน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6404103313   นางสาวปิยภรณ์   หลีพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101432   นางสาวทิพย์ภาพร   บัวไพจิตติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101449   นายรัฐนนท์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105301   นางสาวกัญญาณัฐ   ทรงศิลป์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105313   นางสาวณัฐกฤตา   อะกะเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105381   นางสาวปรานวรี   วินมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105392   นางสาวมัมมิต้า   ยาดอร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101341   นางสาวฌาลิศา   ยุบยำแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101546   นางสาวศิริขวัญ   เสือคำรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101548   นางสาวอริสรา   ปิ่นโพธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102301   นางสาวกนิษฐา   หลวงสุ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102387   นางสาวกชพร   จะซา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102410   นางสาวธัญลักษณ์   ภาคพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103077   นางสาวลลิตา   สุตาขัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6412102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มูลวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412106301   นางสาวกัณฐิกา   บุญหนัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106304   นางสาวณัฎฐณิชา   ติณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106308   นางสาวนันทิชา   จำปาแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106316   นางสาวสราลักษณ์   ขาวใหม่ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106319   นางสาวสุวิมล   เหง้าพรมมินทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106321   นางสาวเกวลิน   ศรีพบบุญดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102380   นางสาวญาณิศา   มูลไทย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102383   นางสาวณัฐชยา   ศรีวรมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102384   นางสาวณัฐฐาพร   ละอองศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102424   นางสาวพินิตนันท์   แก้วจันทร์เพชร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102372   นายภคพล   คุณปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102382   นางสาววรฤทัย   ขันธปรีชา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102421   นายเจษฎา   ศรีฟอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101303   นางสาวกรรณิการ์   แสนมาลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101413   นางสาวปิยวรรณ   หลีพันธ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101442   นายภานุรักษ์   บุญเงิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101457   นางสาวรุ่งไพลิน   พิวขุนทด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101500   นางสาวสุเมษา   ดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101534   นางสาวทองชมพู   หน่อสร้อยทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102367   นางสาวตะวัน   ทาปลัด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102373   นายธนพล   หวันวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501123018   นายบุรพล   บุญเลิศรพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123029   นางสาววรางคณา   เเจ่มใส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123042   นางสาวอังคณา   แผ้วพลสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126408   นายนนทิสิทธิ์   กล่อมยิ้ม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126413   นางสาวนภาพร   กุณะรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101310   นายชยพล   เผ่าต๊ะใจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101316   นางสาวณัฐณิชา   ยูงทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101322   นางสาวธิภาภรณ์   มาชุ่ม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101323   นายธีรธัช   ศรีสร้อย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101332   นางสาวปาริชาติ   โคตรอุต : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101356   นางสาวสุภัตตา   อินปิกกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503104303   นางสาวชไมพร   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103306   นางสาวจิดาภา   บุญครอบ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103337   นางสาวอมรรัตน์   บุตรนนท์ : เคมี 3ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504106364   นายนันทวัช   นาคเถื่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106405   นายวีรภัทร   จีนกิจมั่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6505101310   นายก้องภพ   เขตฝั้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101411   นายพชร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101473   นายสิรดนัย   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105412   นางสาวรมิตา   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105413   นางสาวรัชดาภรณ์   จตุราศรีบริสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105437   นายศุภราช   ผ่านแสนเสาร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105469   นายจิรเมธ   ศรีตองอ่อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105472   นางสาวฐิติรัตน์   รังทะษี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105484   นางสาววรวรรณ   หน่อขัด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101014   นางสาวนารีรักษ์   สอนใจ๋ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101015   นางสาวเบญจวรรณ   อัฒมาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101018   นางสาวพิมพกา   บัดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101603   นางสาวดลนภา   มาปินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102638   นางสาวศิริลักษณ์   อ่ำบำรุง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103303   นางสาวกนกวรรณ   วิทูรย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103305   นางสาวกมลวรรณ   ขาวเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103308   นางสาวกัญญาณัฐ   รุ่นแรก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103316   นางสาวจตุพร   วงศ์อาษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103322   นางสาวจิรสุตา   ศิริภาพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103324   นางสาวจิราภรณ์   ลุงหรั่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103325   นางสาวจุฑารัตน์   ทูพันดุง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103326   นางสาวจุฑาลักษณ์   อ้นพวง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103327   นางสาวเจนจิรา   พงษ์ศกรสุนทร : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103335   นายชำนิ   สระบริบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103408   นางสาวปุณณดา   จันทร์ทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103429   นางสาวภาวินี   แสนหาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103430   นายภูชิต   ไชยชมภู : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103434   นางสาวมะลิวัลย์   พูลสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103444   นางสาวฤทัยรัตน์   แซ่หลี่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103446   นางสาวลักษิกา   นิลแก้วเก่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103453   นางสาววิชญากุล   งาต้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103461   นางสาวศรุตา   กันยะดอย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103462   นางสาวศิรภัสสร   พาจรทิศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103464   นางสาวศิริพร   โยธวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103473   นางสาวสาวินี   ทับประดิษฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103476   นางสาวสิวพร   กลิ่นผึ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103492   นางสาวอธิกา   ลิ่มสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103497   นางสาวอภิชญา   ชมภูจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103499   นางสาวอภินันท์   อ่อนเหล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103500   นายอภิรักษ์   อินสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103509   นางสาวอัญชิสา   สิงห์พรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104315   นายจิรสิน   ใหญ่สมพงษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104349   นางสาวณัฐวดี   พิบูลย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104382   นางสาวปิ่นมณี   พิมพ์เสนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104386   นางสาวเปรมวดี   คำริส : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104389   นายพงษ์พัฒน์   เข็มศิริ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104448   นางสาวสุดารัตน์   ทึงดา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506106312   นายณัฏฐกิตต์   ถวาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509101316   นางสาวจิรัชญา   บุญแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101319   นางสาวชนาภา   นาคสนธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101322   นางสาวชลกร   มณีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101342   นายนครินทร์   ตุ้ยเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101345   นางสาวนันท์ชพร   ยินดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101349   นางสาวเบญจมาพร   รัตนพลที : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101389   นายวีรภัทร   ประศรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101397   นายสิทธิศักดิ์   โพธิ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101402   นายสุเมธ   สุ่มสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101342   นายประชารัฐ   ขนายงาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102304   นายไกรสร   ลุงจิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102312   นายสัตยา   ปู่ดอก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512101379   นางสาวภรัณยา   จำปารัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101325   นางสาวจารุมณี   พรมลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102435   นางสาวภาณิชา   นันทวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102466   นายวศิน   จันทร์เลื่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515125015   นายชนวีร์   ประเสริฐ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102406   นางสาวธนธรณ์   ชินระนาท : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102431   นางสาวบุณรดา   คุ้มพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102497   นางสาวรัชนก   อาริยะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102568   นายอนุพงศ์   แก้วมีสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519101005   นายเฉลิมพล   ซื่อสัตย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101006   นายณัฐพล   แก้วทุ่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101013   นายวรวุฒิ   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101320   นางสาวสุวนันท์   จันโชติ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101456   นางสาวศุวรรณรัตน์   พลเคน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101457   นางสาวสมหญิง   เจริญผลิตผล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101458   นางสาวสมิตา   วงอามาตย์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101459   นางสาวสริตา   เวชบุญ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101497   นายสุทธิพงษ์   กาศสนุก : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522103010   นายนาวิน   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103013   นายปฐมพงษ์   ยานะเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103015   นายเผ่าพันธ์   อินทร์โต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 3ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 3ชั่วโมง