ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 15ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 15ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 15ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
6306102363   นายพนธกร   จินะโกฏิ : การตลาด 15ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6315123334   นายสมหวัง   กล่อมดวงใจ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6409101346   นายณัฐธกรณ์   แซ่ไป๋ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6501102555   นายจักรภัทร   สุขคำ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6501126491   นายรณกฤต   มั่นพลับ : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6506101429   นายนิรัช   หม่อเจริญทรัพย์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506401013   นายนันทวัฒน์   ศรีวร : บริหารธุรกิจ 15ชั่วโมง
6515123323   นายนภาดล   อินทนนท์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง