ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 36ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 36ชั่วโมง
6201125309   นายชิษณุพงศ์   ดิษฐ์วิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 36ชั่วโมง
6206102411   นายสุเมธ   แซ่ฉี : การตลาด 36ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 36ชั่วโมง
6306102363   นายพนธกร   จินะโกฏิ : การตลาด 36ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6315123334   นายสมหวัง   กล่อมดวงใจ : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง