ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
6222101395   นางสาวมาลี   แยแปงกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6303102310   นางสาวญาดา   เอี่ยมสอาด : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6303102323   นางสาวภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 4ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6405101449   นายรัฐนนท์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6405105405   นางสาวหทัยชนก   จันทร์น้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406101443   นางสาวกัญญาพัชร   บุญส่ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406101452   นางสาวจิราภรณ์   เครื่องคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 4ชั่วโมง
6409101376   นายอธิพล   ตั้งตรีธารทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 4ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6415123303   นายกิตติพงษ์   เขื่อนเพชร : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123315   นางสาวชัญญานุช   ช่างงาน : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123321   นายธีรภัทร์   มะโนเรือง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123341   นางสาวสุชัญญา   ศรีพานิช : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6501102314   นางสาวกาญจนธัช   พลับพลา : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102315   นายการิน   ศรีลาภะมาศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102316   นางสาวกุลธิดา   ตะบิ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102318   นางสาวกุลวรางค์   ทาจี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102319   นายเกรียงไกร   วิใจยา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102320   นางสาวเกษมณี   บุตรสาระ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102321   นางสาวเกี๋ยงคำ   อารีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102322   นายคณาธิป   ขันเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102328   นายจักรพรรดิ์   บุญมาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102330   นายจาตุรงค์   ว่องไว : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102341   นายชนกันต์   จองตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102353   นายโชคชัย   ดิโพ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102356   นางสาวญาราภรณ์   สุขผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102357   นายฐิติณัฐ   ลัมจันทร์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6501102364   นายณัฐวุฒิ   แซ่ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102373   นายธนพล   หวันวงศ์ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6501102377   นายธนภัทร   คันธรส : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102378   นายธนภัทร   รัตนพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102387   นายธวัชชัย   แสนญาติรักษาวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102393   นายธีมากร   ลูกอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102475   นายรัตติเทพ   เครืออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102479   นายวทัญญู   เสาระวะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102481   นายวรทัต   ปันสม : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102485   นายวรวิทย์   ศรีบุญยวง : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102488   นายวัชระ   ปองกุญชร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6501102490   นายวันวิสาข์   ติดทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501102495   นายวีระชัย   แซ่เห่อ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6501102496   นายศรายุธ   กุลไพรวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6501102508   นายสหรัฐ   นิลกำแหง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125314   นายณรงค์ฤทธิ์   โพธิ์ทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125315   นายณัฏฐ์ธกร   ศิลาดำธนาสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125318   นางสาวณิชกานต์   ก้อนเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125327   นางสาวปทุมทิพย์   ทุมจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125328   นางสาวประภาวรินทร์   ยอดพานทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125329   นางสาวพรรณนิชชนันทน์   ศรีวิศาล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125330   นางสาวพรรวษา   งามคาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125334   นางสาวมัลลิกา   ปานรงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125339   นางสาวสรณีย์   ดอยพนาสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501125345   นายภัทรภณ   ขัดคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4ชั่วโมง
6501126301   นางสาวกนกกร   ณ นคร : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126304   นางสาวกรกนก   นางาม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126311   นางสาวกันยารัตน์   แม่นธนู : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126319   นายกิตติภพ   หิมทอง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126320   นายกิตติศักดิ์   แก้วภู่ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126322   นายกิรติกร   พันธุ์ดิษฐ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126326   นายเกียรติศักดิ์   แซ่ลิ้ม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126329   นายฆนัท   ลับโกษา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126330   นายจตุโชค   เสวกพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126333   นายจักรกฤษ   จตุรพิธสุขสกุล : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126340   นายจิรโชติ   พรธนโชคทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126359   นางสาวชาลิสา   โลไธสง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126360   นางสาวชุติกาญจน์   แสนชัยรุ่ง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126370   นายณัฏฐกิตติ์   เนตรปัญญา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126379   นายณัฐวุฒิ   ดำดี : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126382   นายต้นแบบ   จันทะคุณ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126405   นายธีระพนธ์   รัตนพงษ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126406   นายนครินทร์   สมุททารินทร์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126446   นายปียนนท์   ปรีดา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126450   นายพรพินิต   มุ่งวิชา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126452   นางสาวพฤกษา   แซ่จึ่ง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126454   นายพลัฏฐ์   ลิ้มภัทรวรรธน์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126472   นายภูมิภัทร   กลั่นหีต : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126473   นายภูริธัช   ชัยชะนะสงคราม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126474   นายภูวดล   เมืองคำ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126476   นายภูวรรณ   ลือประสงค์จิตร : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126486   นายมูฮัมมัดซัมวีล   เกษม : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126507   นายวชิรวิทย์   ไชยมงคล : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126508   นายวชิระ   อินใจยา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6501126604   นายณวพน   เคร่งครัด : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101328   นางสาวนวรัตน์   ใจสม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101332   นางสาวปาริชาติ   โคตรอุต : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101335   นางสาวพรจิรา   กู่ชัยภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101341   นางสาวภัทรวรรณ   ขุนชนะ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101344   นางสาวมัตติกา   ทิตย์วัลลี : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101353   นางสาวศุภัชญา   ชุ่มชื่น : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101359   นางสาวอณิษา   แสนเปา : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503101361   นางสาวอรอุมา   แสงสุวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
6503103370   นายภูเบศ   จันทะสงเคราะห์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103371   นายภูมิพัฒน์   ยะอนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103372   นายภูริจักษ์   กว้างไพบูลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6503103403   นายฮาดิช   สมจิตรประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6504101321   นางสาวซี   โชติไพศาลกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6504102302   นางสาวกมลวรรณ   โจทย์ครบุรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6504102326   นายนิธิภูมิ   ตันมาละ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6504102327   นางสาวนิรินธนา   ยากรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6504102338   นางสาวพุทธชาติ   วงค์ชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6504102339   นางสาวภคพร   สุนทรแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 4ชั่วโมง
6504103302   นางสาวกัญญ์วรา   ทรวงแก้ว : เคมี 4ชั่วโมง
6504103303   นางสาวกัญญารัตน์   เพชรสุข : เคมี 4ชั่วโมง
6504103304   นางสาวเกตน์นิภา   โซวเซ็ง : เคมี 4ชั่วโมง
6504103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   บุญสุข : เคมี 4ชั่วโมง
6504103317   นางสาวธารน้ำ   เครือสินธุ : เคมี 4ชั่วโมง
6504103319   นางสาวเนตรนภา   ธรรมมา : เคมี 4ชั่วโมง
6504103320   นางสาวประภาศตา   เจิมขุนทด : เคมี 4ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 4ชั่วโมง
6504103331   นางสาวรัตติกาล   มิสาธรรม : เคมี 4ชั่วโมง
6504103335   นางสาวสรัญรัตน์   พิศาลายน : เคมี 4ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105302   นางสาวจิรภัทร   สังข์ยัง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105306   นางสาวทัศราภรณ์   แก้วแก่นคูณ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105308   นางสาวธุรดา   เทศหริ่ง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105310   นางสาวนภัสนันท์   หลำเจริญ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105323   นางสาวสุธาทิพย์   ใจแสน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504105327   นางสาวอัฉราพรรณ   ศรพิชัย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6504106317   นายจิรภัทร์   ทองรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106318   นายจิรวัฒน์   ดีประสิทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106319   นายจิรศักดิ์   จันทร์ต๊ะริมปิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106351   นายธนกฤต   วัฒนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106366   นายนิรุท   จันทร์อ้าย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106369   นายบุญญฤทธิ์   กาฬภักดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106381   นายพุฒิพัฒน์   ผลประเสริฐ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106386   นายภาณุวัฒน์   คะชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106420   นายสิทธิโชค   ละเลิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106430   นายณัฐนนท์   อ้นชาวนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6504106432   นายพัชรพล   ศิริเรือง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101315   นางสาวกัญญาวัชร   สุภชัยเลิศสกุล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101343   นางสาวชวัลรัตน์   เทพอำนวย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101360   นายเดชาวัต   เพชรอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101364   นายธนกร   วงค์ดาราวรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101402   นายปรัตฐกร   สีตาบุตร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101440   นางสาวรัตนาวดี   วงษาเนาว์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101446   นางสาววรรณิดา   ปันใหว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101448   นายวรวุฒิ   ไทยธานี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101458   นางสาวศศิธร   แก้วเจริญ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101459   นางสาวศศิธร   แซ่ว่าง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101477   นางสาวสุทธนุช   พวงพุ่ม : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101478   นางสาวสุภาพร   สายตรง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101479   นางสาวสุรัชณี   แปรพิมพา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101480   นางสาวแสงจันทร์   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101492   นางสาวอรุโณชา   คำแดง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101493   นางสาวอังคณา   มณีฉาย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101495   นางสาวอาทิตยา   ทองประสาน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505101497   นางสาวเปรมมิกา   บุญแก้ว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105301   นางสาวกนกนุช   ศรีนวลขาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105305   นางสาวกฤติยารัตน์   พยัคฆ์สัก : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6505105451   นางสาวสุธิชาดา   จันทร์ต๊ะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506101308   นางสาวกมลพร   ไชยประเสริฐ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101318   นางสาวกัญญารัตน์   กี้ประวัติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101319   นางสาวกัญญาวีร์   สีขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101322   นางสาวกัลยรัตน์   โชติสุภาพ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101323   นางสาวกัลยรัตน์   วงศ์สวัสดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101324   นางสาวกัลยา   หวังนอก : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101325   นางสาวกาญจนา   แก้วประภา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101336   นางสาวจารุณี   อัศศตา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101344   นางสาวเจนจิรา   ไชยประเทศ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101354   นางสาวชลธิชา   จันทร์ภูทิพย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101355   นางสาวชลธิชา   เชาว์สุรีย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101356   นางสาวชลธิชา   มีศรี : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101357   นางสาวชลธิชา   สุวรรณวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101360   นางสาวชวิศา   มะนิลทิพย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101369   นางสาวณัฏฐณิชา   จันทร์เวชย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101373   นางสาวณัฐจิรา   ทิพย์กุลกานต์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101376   นางสาวณัฐชา   ทิมแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101443   นางสาวปานพวรรณ   ปันปา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101451   นางสาวปิยะธิดา   บุญศักดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506101514   นางสาววรางคณา   จันธิมา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102338   นางสาวจินดามัย   พฤฒิธีรธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102343   นายจิรัฐตินันท์   พาณิชยวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102349   นายจุติเทพ   ไชยวร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102351   นางสาวจุฬาลักษณ์   เพชรนอก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102358   นายชยพัทธ์   ใจตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102364   นางสาวชาลิสา   มีเมล์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102365   นายญาณกร   จินามา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102373   นางสาวณรัก   สุวรรณประเสริฐ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102376   นางสาวณัฐกฤติยา   โกษศิริศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102410   นายธนพล   สุขสุนทรีย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102419   นางสาวธัญชนก   หล่อเนตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102422   นางสาวธาราทิพย์   นัยสถิตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102457   นายแบงค์   - : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102469   นางสาวปวีณ์ธิดา   พรีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102483   นางสาวพรชิตา   หาระภูมิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102486   นางสาวพรรณิภา   สุพันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102487   นางสาวพรวลี   หาสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102488   นางสาวพัชรี   ทองเงิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102489   นางสาวพิจิตตรา   ประเทศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102492   นายพินิต   แสงสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102493   นางสาวพิมณภัทร์   บุญรอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102494   นางสาวพิมพ์   เกษร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102497   นางสาวพิมพ์มาดา   ธรรมถนอม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102498   นางสาวพิมพ์ศิริ   สุทธิวนาสกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102500   นายพิสิษฐ์   วิโรจน์เตชะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102501   นางสาวณิชชาภัทร   สิทธิยศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102503   นางสาวพุธิตา   ใจมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102507   นายภราดร   บวรรัตนตรัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102512   นายภานุ   ปวนเหมย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102513   นายภานุพัฒน์   ไชยสกูล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102524   นางสาวมัณฑิตา   ชัยปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102528   นางสาวมาลิสา   มาแลกู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102530   นางสาวแยม   เหลืองรัตนชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102531   นางสาวรจิตา   มารอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102543   นางสาวลภาวรรณ   มากะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102557   นายวัฒนชัย   เป้รอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102561   นายวิทยา   สำเภาโอฬาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102562   นางสาววิภวานี   สงวนวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102564   นางสาววิราวัลย์   ทามัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102567   นางสาวศรัณธร   หล้าหลอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102583   นางสาวศุภวรรณ   ปุรณะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102584   นางสาวสณฑกานต์   แซ่เจี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102586   นางสาวสวิตตา   นาคสังข์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102589   นางสาวสาริศา   ศิริชาญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102602   นางสาวสุภาภรณ์   แซ่จ๋าว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102603   นางสาวสุมิตรา   พิณนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102609   นางสาวอทิตยา   อิ่มหิรัญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102610   นางสาวอนันดา   ยาประดิษฐ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102624   นางสาวอาริษา   กองสถาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102625   นางสาวอารียา   เขื่อนคุ้ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102631   นายกฤษฎานุรักษ์   ชัยวงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506102640   นายศุภโชติ   ยิ้มสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506103305   นางสาวกมลวรรณ   ขาวเรือง : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103308   นางสาวกัญญาณัฐ   รุ่นแรก : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103317   นางสาวจารุวรรณ   แบละซอ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103319   นางสาวจินดารัตน์   ยศบุตร : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103321   นายจิรวัฒน์   จันทร์เสน่ห์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103370   นางสาวธัญญารัตน์   อายุยืน : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103372   นางสาวธัญลักษณ์   จันทกลาง : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103379   นางสาวธีราพร   วงศ์ทิพย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103380   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีดารักษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103382   นางสาวนลินทิพย์   หนูกระแสร์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103383   นางสาวนันณภัทร   เกิดปาง : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103384   นางสาวนันท์นภัส   วัฒนศิริสวัสดิ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103385   นางสาวนันทนา   ปราบพุทจา : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103389   นางสาวนิภาพร   แสงอุทัย : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103390   นางสาวบุศมาศ   หนูเมียน : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103393   นางสาวเบญญาภา   จันทร์หอม : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103394   นางสาวปฐมาภรณ์   วังเย็น : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103396   นางสาวปนัดดา   จิรพรทรัพย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103403   นางสาวปรียานุช   สุนันตา : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103415   นางสาวพรรณษา   ชัยชนะ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103420   นางสาวพิชชาอร   ส่งแสงเติม : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103424   นางสาวภัทรวดี   เกิดมูล : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103425   นางสาวภัทรวดี   อวดผิว : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103427   นางสาวภัทราภรณ์   อริยากรกุล : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103428   นางสาวภัสส์ศา   กุลอุปฮาด : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103451   นางสาววริศรา   คล้ายวรรณ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103452   นางสาววริษสรา   ดอกคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103459   นายวุฒิพงศ์   รื่นรมย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103461   นางสาวศรุตา   กันยะดอย : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103462   นางสาวศิรภัสสร   พาจรทิศ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103464   นางสาวศิริพร   โยธวรรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103469   นางสาวศุภิสรา   รักษาทรัพย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103470   นางสาวษุภากร   เนียมเอม : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103483   นางสาวสุภาวดี   อึ้งทองคำ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103516   นางสาวณัฐกฤตรา   แสงลุน : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103520   นางสาวพิชชาภา   ชาวยอง : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103523   นางสาวรุ้งรพี   มูลหมู่ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506103528   นางสาวธัญญารัตน์   ฝ้ายเทศ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506104308   นางสาวเกวลิน   จายโจง : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104316   นางสาวจิรัชญา   เทพนามวงศ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104317   นางสาวจีรนันท์   หาป้อง : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104319   นางสาวเจลกา   กันยะบุตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104323   นายชญานนท์   สุทธิโรจน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104330   นางสาวชยาภรณ์   คำมหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506104458   นายอธิติญากร   ธรรมาเจริญราช : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6506105304   นายกษมา   เครือพึ่ง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105323   นายบัญชา   เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105331   นางสาวภัทรภรณ์   ลำจวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105336   นางสาวมุฑิตา   พันธ์หนองหว้า : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506105348   นายศรัญย์ภัทร   ใจมูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506106301   นายกฤตติณ   จันทรเสนา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6506106302   นายกฤตพัส   ติ๊บลังกา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6506106304   นายกฤษฎิ์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 4ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101311   นางสาวเกวลิน   เปรมวิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101313   นางสาวจันทมาส   พูลสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101315   นางสาวจิรภัทธ   คำแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101337   นางสาวธนาภรณ์   บุญวิจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101379   นางสาวรัติกานต์   รุ่งเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101381   นางสาวรุ่งนภา   ผู้มีบารมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6509102302   นางสาวกชนันท์   ฤทธิ์บำรุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102303   นางสาวกมลชนก   สิทธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102307   นางสาวกรองแก้ว   เพชรทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102328   นางสาวณภัทร   บรรจงธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102341   นางสาวธันย์ชนก   ยะกันมูล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102348   นางสาวนลพรรณ   กองธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102349   นางสาวนัสชฎาพร   ภูเฉลิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102360   นางสาวพิมพ์ลภัส   ฉันทพิชญาพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102366   นางสาวฟีลา   สุขนภาสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102367   นางสาวภัณฑิรา   สุขสำราญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102368   นางสาวภัทรานิษฐ์   จอมแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102383   นางสาววรรณวดี   บุญช่วยเหลือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102389   นางสาวศิริกร   คนแรง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102400   นางสาวอภิชญา   ต๊ะโน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6509102405   นางสาวอาหมี่   ยูเบีย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6510101304   นางสาวกุลทิพย์   พรมภักดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101305   นางสาวกุลสตรี   สุขสมจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101306   นางสาวเกวลิน   สุวรรณภักดี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101310   นางสาวจิราพรรณ   ยอดวงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101311   นางสาวจุตินันท์   ศรีอุบล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101313   นางสาวชนพิชา   สามหมอ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101329   นางสาวณัฐริณีย์   พองาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101334   นางสาวธัญรดา   วังทะพันธุ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101350   นางสาวพอพริ้ว   ถิ่นชีลอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101371   นายวรเมธ   ทิพชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101372   นางสาววริศรา   อิกำเนิด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101373   นายวัฒนา   ชะช่างรัมย์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง