ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6006105308   นางสาวขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6204103301   นางสาวกมลพร   ประเสริฐพรสุทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103304   นายประยุกต์   เขตประกร : เคมี 3ชั่วโมง
6204103306   นางสาวพิราพร   ผดุงชาติ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103309   นางสาวมานิตา   วงค์ปะละ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103310   นางสาวสุภชา   สุริวรรณ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6205105315   นายชนัจนันท์   สุใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6209101344   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6214101307   นางสาวกัญญาภัค   น้อยลมทวน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีอุทยาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6222101447   นางสาวกชกร   ละชี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101431   นายนิติภูมิ   วงศ์ใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6318102407   นายวายุเทพ   สุวรรณดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101364   นางสาวปิยธิดา   นวลกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101433   นางสาวอาภาพร   อ่อนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6404103309   นางสาวธนพร   พิสัยพันธ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6404103319   นางสาวอณันธิญาต์   พันธุ : เคมี 3ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102400   นางสาวณัฐกานต์   วงค์ดวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102406   นางสาวณิฎา   ฮดฤาชา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102415   นางสาวปนัดดา   ดำรงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102431   นางสาวยาใจ   - : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102432   นางสาวลักษิกา   เพชรมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102433   นางสาววชิราภรณ์   นามประเวช : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102440   นางสาววัลภา   หงษ์ยนต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103041   นายนพกุล   ทองจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103042   นางสาวนริศรา   ศิวรังกูร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103089   นางสาวศิริพร   ยาวิชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103340   นายวศิน   ชุ่มเย็น : บัญชี 3ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102345   นางสาวสิวลี   ยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102368   นางสาวจิตรวรรณ   สอนสั่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102370   นางสาวจิราภา   ปลองคีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102376   นางสาวชนาภา   เดชชัยภูมิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6422101455   นางสาวรัตนพร   วรรณศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102337   นายจีระศักดิ์   ศรีทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102340   นายชญานนท์   จอมจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102342   นายชนวีร์   พูลสิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102368   นายตะวัน   ศรีเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102393   นายธีมากร   ลูกอินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102401   นายนรชัย   ตุ้ยดง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102406   นายนิธิรัฐ   ตาเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102414   นายปฐมพงษ์   ผ้าแฮ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102415   นางสาวปณิฏฐา   ทองเลี่ยมนาค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102417   นางสาวประภาวี   แสงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102422   นายปริวัฒน์   ศุกลสกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102428   นายปิยะพงษ์   วงศ์ไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102447   นายพีระพัฒน์   อ่อนปาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102452   นายภักดิ์พิสิทธิ์   เรื่องกลาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102475   นายรัตติเทพ   เครืออินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102481   นายวรทัต   ปันสม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102482   นายวรพล   เเถมมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102484   นายวรวิทย์   มอเมือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102485   นายวรวิทย์   ศรีบุญยวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102488   นายวัชระ   ปองกุญชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102489   นายวันชัย   คีรีแก้วสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102490   นายวันวิสาข์   ติดทะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102495   นายวีระชัย   แซ่เห่อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102496   นายศรายุธ   กุลไพรวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102511   นางสาวสิราภัทร   มิ่งแม้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102514   นายสุชาครีย์   ชมเชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102515   นางสาวสุชานันท์   ก่อบุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102545   นางสาวศิริรัตน์   สีเช้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501125340   นายสิรภัทร   เดือนดาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126318   นายกิตติภณ   จันทร์แปลก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126319   นายกิตติภพ   หิมทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126320   นายกิตติศักดิ์   แก้วภู่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126322   นายกิรติกร   พันธุ์ดิษฐ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126326   นายเกียรติศักดิ์   แซ่ลิ้ม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126329   นายฆนัท   ลับโกษา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126330   นายจตุโชค   เสวกพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126331   นายจรัสพงษ์   พานเงิน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126335   นายจักรี   เรือนคำ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126340   นายจิรโชติ   พรธนโชคทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126347   นายจีรายุทธ   ศรีโฮง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126366   นายณภัทท์   ดวงปินตา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126368   นายณรงค์ฤทธิ์   ลือชา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126370   นายณัฏฐกิตติ์   เนตรปัญญา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126373   นางสาวณัฐธิดา   เมืองแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126384   นายเตชินท์   สิทธิยศ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126402   นางสาวธันยธร   เตชะ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126438   นายปวเรศ   พลับงาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126440   นายปิติพงษ์   อินติ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126503   นางสาวรุจิรา   ล่องลม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126537   นายศุภกิตติ์   ศรีพิชัย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126571   นายอนุชา   วรรณวินิจ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126578   นางสาวอรุณวดี   หงอนไก่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126593   นางสาวสริตา   ฐิตินันท์ฤทธิกุล : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126594   นายณัฐพงษ์   คงเปี่ยม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503103350   นางสาวนันท์นภัส   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103351   นางสาวนิชาภัทร   รังสีนวกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103352   นางสาวปนิดา   ขาวขำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103361   นางสาวพุทธรักษา   นาคพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103362   นางสาวเฟื่องลดา   ใจจู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103364   นางสาวภคพร   เอกนาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103375   นางสาวยุวดี   แสงเพชร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504101307   นายเกียรติ์ติพงษ์   วงศ์มุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101310   นายจักกาย   กระจ่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101321   นางสาวซี   โชติไพศาลกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101336   นายธนกร   แย้มศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101415   นางสาวปรียาภรณ์   อัครคชสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103304   นางสาวเกตน์นิภา   โซวเซ็ง : เคมี 3ชั่วโมง
6504103308   นางสาวจิตรลดา   หรั่งยิ้ม : เคมี 3ชั่วโมง
6504103309   นางสาวจุฬาลักษณ์   ขาวฟอง : เคมี 3ชั่วโมง
6504103310   นางสาวฉัตรชาลี   ดุลสาและ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103311   นางสาวชญานิศ   เพชรนนทวัฒน์ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103312   นางสาวชลนิภา   เพ็งสำราญ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103313   นางสาวญาณิศา   ทุ่งราช : เคมี 3ชั่วโมง
6504103314   นางสาวณัฐจิตกานต์   เทพสุภา : เคมี 3ชั่วโมง
6504103315   นายทวีเกียรติ   เเก้วหอม : เคมี 3ชั่วโมง
6504103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   บุญสุข : เคมี 3ชั่วโมง
6504103317   นางสาวธารน้ำ   เครือสินธุ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103319   นางสาวเนตรนภา   ธรรมมา : เคมี 3ชั่วโมง
6504103320   นางสาวประภาศตา   เจิมขุนทด : เคมี 3ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103328   นายภูริทัต   ดวงหมื่น : เคมี 3ชั่วโมง
6504103333   นางสาววิลาสินี   พุฒอุดม : เคมี 3ชั่วโมง
6504103334   นางสาวศิริญากร   กาทอง : เคมี 3ชั่วโมง
6504103335   นางสาวสรัญรัตน์   พิศาลายน : เคมี 3ชั่วโมง
6504103336   นางสาวสุนิสา   สุจรัสเสถียร : เคมี 3ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6504105308   นางสาวธุรดา   เทศหริ่ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504106325   นายเจตนิพัทธ์   กรีสกล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106351   นายธนกฤต   วัฒนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106352   นายธนกฤต   สุริยะศร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106354   นายธนภัทร   สิริประภาสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106357   นายธีร์ธวัช   เครือสายด้วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106366   นายนิรุท   จันทร์อ้าย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106369   นายบุญญฤทธิ์   กาฬภักดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106381   นายพุฒิพัฒน์   ผลประเสริฐ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106385   นายภาณุพงศ์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106386   นายภาณุวัฒน์   คะชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106426   นายอนุรักษ์   อตาธิคุณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6505101304   นางสาวณัฏฐพัชร์   ลาดเหลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101329   นายจิรวัฒน์   สามศรีโพธิ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101338   นายชนกันต์   เชาว์ช่างเหล็ก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101341   นางสาวชลดา   ทองใจดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101346   นายชิติพัทธิ์   จันทร์สุรินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101348   นางสาวญาดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101352   นางสาวณัฏฐนันท์   จันทร์หวาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101355   นายณัฐพงศ์   เกษรเพ็ชร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101360   นายเดชาวัต   เพชรอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101361   นายตนุภัทร   สุทธิวรรณจำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101364   นายธนกร   วงค์ดาราวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101365   นายธนโชติ   นาคนายม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101371   นางสาวธนัญญา   ฝ้ายขาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101390   นายนิติกร   ทาปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101394   นายเนติรัฐ   วิชัยยา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101403   นางสาวปราณปรียา   วงษ์เที่ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101410   นายพงษ์รวี   หวังสาสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101414   นายพฤฒภณ   ตาคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101431   นางสาวภานุมาศ   ทองมอญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101433   นางสาวมณโฑ   หินอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101438   นางสาวรัชฎาพร   เพ็งคุ้ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101469   นายศุภกิตติ์   ถาวร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101475   นางสาวสิลีธร   สุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101477   นางสาวสุทธนุช   พวงพุ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101480   นางสาวแสงจันทร์   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105442   นายสหัสชัย   ปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101311   นายกรวิทย์   ยอดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101344   นางสาวเจนจิรา   ไชยประเทศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101434   นางสาวบุญญาอร   จันทร์สวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101439   นางสาวปณิดา   นพคุณปูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101440   นางสาวปภาวรินทร์   สุวรรณทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101443   นางสาวปานพวรรณ   ปันปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101446   นางสาวปาริชาต   ศรีอ่ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101447   นางสาวปาริชาติ   ยางนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101449   นางสาวปิยดา   กลัดหงิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101455   นางสาวปุณยนุช   เย็นใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101486   นางสาวมลทิชา   ใจเย็น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101487   นางสาวมะลิ   แซ่ว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101489   นางสาวมะลิวรรณ   สาครมาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101541   นางสาวสาธิดา   คุณคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101549   นางสาวสุทธิดา   กุลให้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101563   นางสาวหฤทัย   ยาป่าคาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101601   นางสาวสุภารัตน์   นันทิวงศ์ษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102027   นายวิวัฒน์   สอาดทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102349   นายจุติเทพ   ไชยวร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102358   นายชยพัทธ์   ใจตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102365   นายญาณกร   จินามา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102369   นางสาวฐานิดา   ริมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102471   นางสาวปวีร์ชนก   อริยรัฐธนาโชค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102472   นางสาวปาณิสรา   ธนะสูตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102492   นายพินิต   เเสงสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102498   นางสาวพิมพ์ศิริ   สุทธิวนาสกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102500   นายพิสิษฐ์   วิโรจน์เตชะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102502   นายพีระภัสร์   กันสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102503   นางสาวพุธิตา   ใจมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102513   นายภานุพัฒน์   ไชยสกูล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102557   นายวัฒนชัย   เป้รอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102561   นายวิทยา   สำเภาโอฬาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102566   นายวุฒิชัย   กิ่งก้าน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102613   นางสาวอรพิชชาภัค   ชัยทวีกุลวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103024   นางสาวจรรยาภรณ์   แซ่ย่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103069   นางสาวนันทิยา   ภิรมย์วราห์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103088   นางสาวพัชรีภรณ์   ได้รอดดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103314   นางสาวขัติยาภรณ์   แก้ววรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103320   นายจิรเดช   ศิริบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103328   นางสาวฉัตรลดา   ท้าวนอก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103331   นางสาวชมพูนุช   เกตุจิ๋ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103332   นางสาวชลตระกานต์   เห็นประเสริฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103334   นางสาวชาดา   ตะโรงใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103335   นายชำนิ   สระบริบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103348   นางสาวณัฏฐ์ณิชา   จันไสย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103370   นางสาวธัญญารัตน์   อายุยืน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103372   นางสาวธัญลักษณ์   จันทกลาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103375   นายธัญวรัตม์   ปะวัลละ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103380   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีดารักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103382   นางสาวนลินทิพย์   หนูกระแสร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103383   นางสาวนันณภัทร   เกิดปาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103384   นางสาวนันท์นภัส   วัฒนศิริสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103390   นางสาวบุศมาศ   หนูเมียน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103412   นายพณิชพล   วงศ์สุวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103421   นางสาวพิมพาภรณ์   ขำทับทิม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103422   นางสาวภัคธร   แสงสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103424   นางสาวภัทรวดี   เกิดมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103425   นางสาวภัทรวดี   อวดผิว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103427   นางสาวภัทราภรณ์   อริยากรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103428   นางสาวภัสส์ศา   กุลอุปฮาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103430   นายภูชิต   ไชยชมภู : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103431   นายภูชิสสะ   สร้อยญาณะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103440   นางสาวรัชนีกร   จตุราศรีบริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103444   นางสาวฤทัยรัตน์   แซ่หลี่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103447   นางสาวลัดดาวัลย์   คำแสน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103498   นายอภิชัช   เขมาภิรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103500   นายอภิรักษ์   อินสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104401   นายเพชรรัตน์   เพชรแพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105301   นางสาวกนกวรรณ   ศรีสุข : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105303   นายกฤตภูดิทคุณ   เขียวจันทร์แสง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105304   นายกษมา   เครือพึ่ง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105306   นางสาวจิดาภา   ประกิจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105312   นายชัยณรงค์   ทองสุขมาก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105323   นายบัญชา   เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506106304   นายกฤษฎิ์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106307   นางสาวจุไรรัตน์   เกลี้ยงกลม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106308   นางสาวจุไรรัตน์   แสงอินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106337   นางสาวปรางค์ทอง   แก้วคำมา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102308   นางสาวกฤตพร   โรจน์ดวง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102353   นางสาวปราณปรียา   กลางการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6510101302   นางสาวกมลชนก   เกตุนวล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101317   นายชินกฤต   พรมจักร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101320   นางสาวฐติรัตน์   ทัศนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101326   นายณัฐชนนท์   นันตะละ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512101336   นางสาวธิดารัตน์   พูลทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101383   นางสาวณัฐธัญญา   พิกาพวง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512106326   นายภูมิระพี   ทาระวัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106332   นายวีรยุทธ   วัฒนะไชยศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512107308   นางสาวชุติมา   เที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107324   นางสาวไพลิน   อ่อนสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101319   นายเกียรติภูมิ   จันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101332   นายเจษฎาพร   วิไลจารุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101333   นายฉันฐพัฒธ์   ปิยสิทธิคุณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101347   นายณฐพล   ลือไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101348   นางสาวณัชญานนท์   แย้มแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101352   นางสาวณัฐกฤตา   ปราณสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101356   นายณัฐภูมิ   เสนานิคม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101361   นางสาวณิชาภัทร   ยิ้มเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101365   นางสาวตรีธารทิพย์   เจริญสันต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101367   นายทรงพล   สุทธิประภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101368   นายเทพพิทักษ์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101380   นายนวพลชัย   อิ่มจำลอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101382   นางสาวนันท์นลิน   ศักดิ์ดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101384   นางสาวน้ำพระทัย   มณีกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101395   นายปรัชญา   ผลเนตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101408   นางสาวพรวิไล   จักรใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101410   นางสาวพัชราภรณ์   สามสี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101423   นายภูบดินทร์   พงศ์อภิรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101426   นางสาวมัณฑิตา   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101427   นายยศพล   ชนะเอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101486   นางสาวอริสา   แซ่แต้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102307   นางสาวกัญญาณัฐ   ลาพัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102308   นางสาวกัญญาพัชร   วิเชียร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102309   นางสาวกัญญิตา   ปันหอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102310   นางสาวกัณฑิชา   ไกรสีห์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102351   นางสาวณัฎนรินทร์   ขาวสำอางค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102397   นางสาวบัณฑิตา   เย็นงาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102398   นางสาวบัณฑิตา   เหมือนมุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102433   นางสาวภัครมัย   เดชบุรัมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102445   นางสาวมินตรา   สายใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102455   นางสาวลักษมีกานต์   อิ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102458   นางสาววนัชพร   เยื้อนหนูวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102463   นายวรายุทธ์   เปาอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102468   นางสาววาสนา   สมบูรณ์รัมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102470   นางสาวศรัญญา   ปัญญารมย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102474   นางสาวศิรประภา   ผาริวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102479   นายสรวิชญ์   ราชคมน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102504   นางสาวภัทรภรณ์   ศรีจำปา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102514   นางสาวพรธิตา   ผลเกิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123303   นางสาวเก็จมณี   ก้างออนตา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123311   นายณัฐดนัย   ทำเสร็จ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123318   นางสาวธนภรณ์   ขัติวงษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123322   นายธิติกร   จิตรจำนงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123325   นางสาวนวพร   พรานเจริญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123336   นางสาวมนัญชยา   สร้อยคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515123340   นางสาวรุจาภา   สายประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6518102323   นางสาวกัลยารัตน์   ลุงฟูง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102325   นางสาวกานต์ธิดา   เบ้าสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102380   นางสาวณัฐณิชา   อายะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102397   นายทักษ์ดนัย   ศรีสกุลอุดมสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102428   นางสาวนิชาภา   ปะละใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102431   นางสาวบุณรดา   คุ้มพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102450   นางสาวพรปวีณ์   วิไลรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102455   นางสาวพลอยชมพู   อยู่วัฒนะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102521   นางสาววิชญาดา   อินทะวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102535   นายศุภโชค   ช่างประกอบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102576   นางสาวอรรัมภา   สุขศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519102527   นางสาวสุภารัตน์   ครุฑพงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101303   นายกมลภพ   กีตา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101308   นายกรเอก   แก้วจันทร์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101309   นายกฤตเมธ   ทาชนะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101319   นายกิตติคุณ   ภิรมย์สุข : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101320   นายกิตตินันท์   อูปคำ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101329   นางสาวจิรัฐติกาล   ปั๋นติ๊บ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101334   นายชนาธิป   เชิดชูศิริกูร : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101335   นางสาวชนิกานต์   จันทะมา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101337   นางสาวชมพูนุช   กำลังประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101341   นายชาธิพล   ชูช่วย : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101347   นายณภัทร   สมศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101349   นายณัฐการุณ   วิริยา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง