ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6214102401   นางสาวอรณิชา   คำจา : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
6306101369   นางสาวพัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 24ชั่วโมง
6306101393   นางสาววณิชตา   แถลงดี : การจัดการ 24ชั่วโมง
6306101400   นางสาวศิรินภรณ์   เล่ห์กล : การจัดการ 24ชั่วโมง
6306101401   นางสาวศิรินภา   โสดอินตา : การจัดการ 24ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 24ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 24ชั่วโมง
6306103390   นายวิธวัช   อินใจ : บัญชี 24ชั่วโมง
6306104308   นายธนะพัฒน์   สกุลทับ : การเงิน 24ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101534   นางสาวปัทมา   จันทน้อย : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 24ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 24ชั่วโมง
6406103064   นางสาวฟากฟ้า   แจ่มไทย : บัญชี 24ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 24ชั่วโมง
6406103360   นางสาวอภิสรา   จันทร์แดง : บัญชี 24ชั่วโมง
6406103456   นางสาวเอมวิกา   มากัน : บัญชี 24ชั่วโมง
6506101025   นายศุภศิลป์   ไชยราช : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101393   นางสาวธนภรณ์   สีเมืองแก้ว : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101416   นายธีรภัทร   บุญตนาชัย : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101486   นางสาวมลทิชา   ใจเย็น : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101522   นางสาววาสนา   อุดมศักดิ์สายธาร : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101534   นายศิวกร   บุญนิ่ม : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 24ชั่วโมง
6506102002   นางสาวชนากานต์   อินต๊ะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102008   นายณัฐฒนันท์   ลินคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102020   นายวีตนุพงษ์   สุขเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102021   นายศรัณย์   ศรีสมบัติ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102024   นางสาวอธิชา   บุนนาค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102318   นางสาวกัลญา   สมบูรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102357   นายชนะชล   ดีมาก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102370   นางสาวฐิติกาญจน์   จันตรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102410   นายธนพล   สุขสุนทรีย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102463   นางสาวประกายดาว   เพ็ชรทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบเเก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102471   นางสาวปวีร์ชนก   อริยรัฐธนาโชค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102536   นางสาวรมย์ธีรา   จันทนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102550   นางสาววนัชพร   วิรำพรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102552   นางสาววรรณภา   มั่งมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506102554   นางสาววริศรา   ชาลีเขียว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506103319   นางสาวจินดารัตน์   ยศบุตร : บัญชี 24ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 24ชั่วโมง
6506103472   นางสาวสายไหม   บุญวาส : บัญชี 24ชั่วโมง
6506104364   นางสาวธิดาพร   รังสีนวกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 24ชั่วโมง
6506105005   นางสาวเขมิกา   สว่างวิทย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105023   นายนุกูล   สันอุดร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105028   นางสาวพิมประภา   อกตัน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105038   นางสาววิลาสินี   พุทธวงศ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105315   นางสาวณัฎฐิณี   วิทยา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105320   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุสนีย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506105326   นางสาวเบญจวรรณ   สกุลมัลลิกา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 24ชั่วโมง
6506106306   นางสาวกัญญาณัฐ   สีทา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง
6506106339   นายปวริศ   สืบเชื้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง
6506106348   นายรชานนท์   แดงจอหอ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง
6506106367   นางสาวศิรดา   โมตาลี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง