โครงการ BA Brand Ambassadors 2022 (ผู้เข้าประกวดและสโมสรนักศึกษา)

วันที่เริ่มต้น 05/10/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/10/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานในด้านกิจกรรมที่จะเป็นผู้นำในการจัดรูปแบบหรือวิธีการที่จะทำให้สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการแข่งขันกิจกรรมโครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม BA Brand Ambassadors ๒๐๒๒ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สรรหาตัวแทนในระดับคณะเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในเวทีที่เหมาะสม และเพื่อฝึกฝนให้สโมสรทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล