ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106102374   นายพงศ์พนิช   ทุ้ยแป : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102420   นายศักรินทร์   ยอดแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6115123406   นางสาวอัญชิสา   คงวล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6206101403   นายศิราเมษฐ์   สุรวงษ์โฆษิตกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206104303   นางสาวกัญญากร   กองไชย : การเงิน 6ชั่วโมง
6215123322   นายนราธิป   ศรีบัว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123336   นายภาคิน   บุญศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6306102388   นายศุภกร   วงษา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104302   นางสาวกัญญาณัฐ   พวงจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104304   นางสาวเกวลิน   ละคำลือ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104309   นางสาวธัญญลักษณ์   จอมวุฒิ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104310   นางสาวธัญรดา   ณ มณี : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104313   นางสาวปภาวี   เป็งคำวัน : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104315   นางสาวพรธวัล   คำทิพย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104318   นางสาววชิรญาณ์   พันแสง : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104319   นางสาววรนุช   วีจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6312101350   นางสาวสุรีย์พร   เพียรบุญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6319101303   นายจิณพรต   มียวน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6401102389   นางสาวประทุมรัตน์   แสงทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6406102428   นายสฐิรวิศ   สุขเป็ง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103047   นางสาวบุญยานุช   บุญเถิง : บัญชี 6ชั่วโมง
6406104003   นางสาวนิษฐาน   กุมภา : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104006   นางสาววิสิดา   ท่าคล่อง : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104008   นางสาวศิริลักษณ์   อินนันชัย : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104010   นายบุญทวี   ปล้องสา : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104011   นางสาวปัตมาวดี   ศิลลาพรม : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104013   นางสาวยวงจันทร์   แสวงชอบ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104014   นางสาวศศิธร   แต่งรูป : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104302   นางสาวเกตุกานต์   สัณหภักดี : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104305   นางสาวชุติมนฑน์   สิงหาทา : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104309   นายพงษธรณ์   ใจดี : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104310   นางสาวพิมพกานต์   ผัดมอย : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104311   นายพุฒิชัย   สมโน : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104312   นางสาวเมขลา   เหล็กชาย : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104313   นางสาวลดาวัลย์   ปัญญา : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104314   นายวงศธร   บุญมา : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104318   นางสาววิญาดา   เครือจันต๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104319   นายวิศวพัฒน์   มังสุลัย : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104320   นางสาวศินิศา   ฤกษ์ประดับ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104321   นางสาวสุนิสา   กามินี : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104324   นายธนดล   ศรีสวัสดิ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104328   นายพิลวัฒน์   มูลวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104330   นางสาวภวิษย์พร   ฉัตรจินตนาพร : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104333   นางสาวรวันดา   จันทาพูน : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104334   นางสาวรุ่งนภา   แสนยอด : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104335   นางสาววิภาวี   บุตรพรม : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104336   นายวีรภัทร   เอี่ยมสอาด : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104337   นางสาวศศิธร   ทองสมบูรณ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 6ชั่วโมง
6406104339   นางสาวสโรชา   สีกลาง : การเงิน 6ชั่วโมง
6406106317   นายพรชัย   แพงโตนด : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6414101357   นายเอกชัย   ปินตาปิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6501122025   นายนรภัทร   แฝงสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126315   นายกิตติชัย   เกษแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126316   นายกิตติธัช   นงนุช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126402   นางสาวธันยธร   เตชะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6504101307   นายเกียรติ์ติพงษ์   วงศ์มุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101389   นายศรายุทธ์   เอี่ยมอุไร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506104003   นางสาวณัฐธยาน์   ชื่นพรม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104005   นายธีรทัศน์   ไตรพรหม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104018   นางสาวศรัณย์พร   วิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104301   นางสาวจารุวรรณ   อิ่มชา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104302   นายกฤษณะ   แผลงฤทธิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104304   นายกาญจนศักดิ์   เพ็งพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104305   นางสาวกานต์ชนก   พรมมะทิง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104306   นางสาวกุลสินี   เหลืองเอกพันธ์ุ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104307   นายเกรียงไกร   อินทวิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104308   นางสาวเกวลิน   จายโจง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104309   นางสาวเกวลิน   ปวงคำยะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104310   นายไกลกังวาล   มหากุศล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104311   นางสาวไข่ดาว   รายคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104312   นางสาวจันทรา   สืบสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104313   นางสาวจิรวรรณ   ดวงตา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104315   นายจิรสิน   ใหญ่สมพงษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104316   นางสาวจิรัชญา   เทพนามวงศ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104317   นางสาวจีรนันท์   หาป้อง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104318   นางสาวจุไลรัตน์   คำจ้อย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104319   นางสาวเจลกา   กันยะบุตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104320   นายเจษฎา   จำปาศรี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104321   นางสาวเจษฎาภรณ์   ภมรพืช : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104323   นายชญานนท์   สุทธิโรจน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104324   นางสาวชนัญธิดา   ทองเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104325   นายชนายุทธ   ทองคง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104326   นายชนาวีร์   ทุนร่องช้าง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104327   นางสาวชนิกานต์   ศรีทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104328   นายชยณัฏฐ์   ทวีพิริยะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104329   นายชยณัฐ   เมืองยิ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104330   นางสาวชยาภรณ์   คำมหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104332   นายชวกร   มณีธรรม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104333   นายชัชชัย   ยิ่งสินสุวิทย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104334   นายชัยพิสิทธิ์   เลาว้าง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104336   นางสาวฑาลัดดา   เอมประโคน : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104338   นายณัฏฐากร   สว่างพัฒนกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104339   นางสาวณัฐกานต์   เต็งแย้ม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104340   นายณัฐกานต์   ปัญญา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104343   นางสาวณัฐญา   ดาษฎาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104344   นางสาวณัฐณิชา   อพิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104345   นางสาวณัฐธิดา   รัตนวิเศษศรี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104347   นายณัฐพล   จินดากรณ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104349   นางสาวณัฐวดี   พิบูลย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104350   นายณัฐวัฒน์   เมืองมา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104351   นายณัฐวุฒิ   กุลมล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104352   นายณัฐวุฒิ   ตะพานบุญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104354   นายเดชาวัต   ครองยศ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104355   นายทวีชัย   ม้วนอ่ำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104356   นางสาวทิพวรรณ   นาคมี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104357   นายเทพพิทักษ์   แสนมั่น : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104358   นายเทพฤทธิ์   มูลดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104360   นายธนชิต   แก้วปลั่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104361   นางสาวธนัญญา   ณัฐโชติสุนทร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104363   นางสาวธัญพิชชา   อาจกมล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104365   นางสาวธีรารัตน์   โชติช่วง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104369   นายนฤชิต   ศรัทธา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104371   นางสาวนันท์นภัส   กุลทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104372   นายนันทพงศ์   ไข่ทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104373   นางสาวน้ำทิพย์   แก้วคำแดง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104374   นายนิติธาดา   เผ่าศิริ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104376   นางสาวนิลนี   ปละดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104377   นายประวิทย์   พิทักษ์คามเขต : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104378   นายปวีณ   มีเคลือบ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104379   นางสาวปวีณา   ดวงจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104380   นางสาวปอรดา   สุยะไชย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104381   นางสาวปาณิศา   นิลวานิช : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104382   นางสาวปิ่นมณี   พิมพ์เสนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104384   นางสาวปี   ลุงเอ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104385   นายปุณณภพ   พินคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104386   นางสาวเปรมวดี   คำริส : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104389   นายพงษ์พัฒน์   เข็มศิริ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104391   นางสาวพรภัสสร   วงศ์วิวัฒน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104395   นายพิชิตชัย   แซ่ฉ่าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104396   นายพิพัฒน์   จิติปานะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104397   นางสาวพิมลดา   เรืองฤทธิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104399   นางสาวพีรพร   อุศรีษะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104400   นายพีรพล   โพธิ์เกิด : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104401   นายเพชรรัตน์   เพชรแพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104405   นายภาณุวัฒน์   ศรีสวัสดิ์เพ็ญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104406   นายภานุพงศ์   รามสูต : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104407   นางสาวภีรณัฐ   วัชรางกูร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104408   นายภูวิช   ธัญญาโอภาส : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104409   นายมงคล   เจริญเนตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104411   นางสาวมัลลิกา   คำชู : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104412   นายเมธพนธ์   เอ้งฉ้วน : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104413   นายรพีภัทร   โปธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104414   นางสาวรวินันท์   อาจตรา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104416   นายรัฐภูมิ   ส่องรส : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104417   นางสาวรินสิณี   พรมมา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104418   นายเรืองชัย   เจริญศุภมิต : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104419   นายวรวัฒน์   แสงสุขเอี่ยม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104420   นางสาววริศรา   ศิริพูน : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104421   นายวัชรธนิน   วิ่งเร็ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104422   นายวัชรพล   ทะสุใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104423   นายวันชนะ   บูรณศักดิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104427   นายศาสตรา   เกิดลาภ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104429   นางสาวศิริประภา   สงค์รัตน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104431   นายศิริศักดิ์   อยู่แช่ม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104432   นางสาวศุทธินี   ศรีทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104434   นายศุภกร   บุบผาวรรณา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104435   นายศุภวิชญ์   จันอ้น : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104436   นางสาวศุภิษา   กาน้อย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104437   นายเศรษฐพงษ์   ใจดิบ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104438   นายสนธยา   โฉมเฉลา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104441   นายสันต์ติพงษ์   จันเตือม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104446   นายสืบวงศ์   หาญกล้า : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104447   นางสาวสุณัฏฐา   เชียงคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104448   นางสาวสุดารัตน์   ทึงดา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104449   นางสาวสุธิตรา   ปิงกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104450   นางสาวสุพรรษา   กันทะวงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104452   นางสาวสุภาสินี   สายคงทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104453   นางสาวสุรดี   จางวงศ์เจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104455   นางสาวหทัยชนก   รักเงิน : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104457   นางสาวอจิรวดี   ขาวฉลาด : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104458   นายอธิติญากร   ธรรมาเจริญราช : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104459   นายอนนต์   วารินต์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104461   นางสาวอภิญญา   โหมดแถม : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104464   นายอภิสิทธิ์   นิลเพชร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104465   นางสาวอรธิชา   โกษาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104468   นางสาวอัจฉรา   ไพรทูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104469   นายอัจฉริยเดช   ดอกมาลา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104470   นายอัจฉริยะ   กาฬภักดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104471   นางสาวอาทิติพร   แก้วทองพันธุ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104473   นายอิลฮัม   สะมาวี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104474   นางสาวอิสรีย์   จันทะมนตรี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104475   นางสาวอุฬาริกา   ทะนันไชย : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104476   นางสาวฐิติวรดา   ค่ายแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104479   นายบุลเสฏฐ์   ธารบัวสวรรค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104480   นางสาววริศรา   กวีศรศักดิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104481   นางสาววิธิตา   แก่นนาคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506106312   นายณัฏฐกิตต์   ถวาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6509102342   นางสาวธารารัตน์   อุทาจิต : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6512101378   นายพัฒนะ   ชัยยะราช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512106322   นางสาวพลอยชมพู   มิวรรณดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6514102307   นางสาวกัญญาณัฐ   ลาพัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102308   นางสาวกัญญาพัชร   วิเชียร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102309   นางสาวกัญญิตา   ปันหอม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102310   นางสาวกัณฑิชา   ไกรสีห์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102433   นางสาวภัครมัย   เดชบุรัมย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6518102494   นายรัชชานนท์   ช่วยสุข : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง