กิจกรรมสัมมนาการเงินหัวข้อ"เจาะลึกการลงทุนคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล"

วันที่เริ่มต้น 21/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดสอนรายวิชา กง412 สัมมนาทางการเงิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกทางการเงิน ซึ่งเป็นรายวิชาที่ศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และหาแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นจึงมีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้หัวข้อ "เจาะลึกการลงทุนคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทราบทิศทางและคาดการณ์ กระแสของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ต้องการลงทุน ทราบถึงแนวทางการลงทุนในแบบใหม่ๆ สามารถประเมินความเสี่ยงว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด และเลือกวิะีการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้มากที่สุด เป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่บุคคลและเป็นแนวทางการเริ่มต้นสำหรับการหารายได้เสริมหรืออาชีพรองสำหรับบุคคลที่ต้องการหารายได้เพิ่มจากเวลาว่าง เพือเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนมือใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล