ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6303101302   นายกษิดิศ   ศิลป์ประกอบ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101304   นายเกษมศักดิ์   ชนะชล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101310   นายทัศน์พล   ภูวเกียรติกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101334   นายวัศพล   รัตนพงษ์พิทักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6304101321   นายชวัลวิทย์   เลาหาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6306102324   นายชินวัตร   กวินเดโช : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103310   นางสาวจันทรักษ์   สมใจอาศัยพนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103350   นางสาวเบญญาภา   จันทราราม : บัญชี 6ชั่วโมง
6319103506   นายชญานนท์   อินทรประวัติ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103302   นางสาวกัลยา   เลิศชัยสหกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102311   นางสาวสาริกา   สมบูรณ์ศรีสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102352   นายชาตรี   วนิชทองคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102495   นายวีระชัย   แซ่เห่อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126333   นายจักรกฤษ   จตุรพิธสุขสกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126573   นายอภิชัย   แซ่ซ้ง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503103338   นายณัฐพล   แซ่เถา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103339   นายณัฐวัฒน์   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103378   นายวรกิจ   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6506102397   นายดรุพล   กิ่งแก้วเพชร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102398   นายไตรภพ   เซ่งเฮ่อ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506104394   นายพิชัย   แซ่ม้า : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104418   นายเรืองชัย   เจริญศุภมิต : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104453   นางสาวสุรดี   จางวงศ์เจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6519101309   นายธนรัตน์   ซื่อประเสริฐ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6522101457   นางสาวสมหญิง   เจริญผลิตผล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง