โครงการแข่งกีฬาสี่เส้า สานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาม้งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 18/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 12ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6314102459   นางสาวอภัชญา   เจริญศุภมิต : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6319103520   นางสาวนัชชา   แซ่ย่าง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6319103547   นางสาวอติกานต์   จำปา : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6319103552   นางสาวณัฐกานต์   สวนแก้ว : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6403103350   นางสาวณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6406102372   นางสาวอมลวรรณ   แซ่เห่อ : การตลาด 12ชั่วโมง
6422101334   นายเจริญ   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101359   นายตะวัน   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6501102387   นายธวัชชัย   แสนญาติรักษาวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 12ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
ชมรม High Lander มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันสี่เส้า ประจำปี 2565 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาม้งระหว่างสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 62 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล