ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6118102382   นายอัครัช   พรินทรากุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6201125326   นางสาวนิรชา   สุขพระนพรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6203103320   นางสาวนวรัตน์   อนันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 1ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6209101343   นางสาวเนตรชนก   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6215123338   นายภูมิภักดิ์   พรรณราย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6218102394   นายเจตณัฐ   อัศวลาภสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6303101311   นางสาวทิพย์วรรณ   แสงเรือง : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101324   นางสาวพิชญาภา   เทเพนทร์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101325   นางสาวพิมธิดา   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101336   นางสาวสุทธิดา   หงษ์ศรี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101333   นางสาวธนภรณ์   พึ่งแพง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101342   นายนวรัตณ์   กันทาหลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304101344   นายบัณทัต   คงสมบัติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 1ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105332   นางสาวนันทกานต์   มังคละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 1ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 1ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103384   นางสาวรุจิกาญจน์   ปาเมืองมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103386   นางสาววริสรา   ชุมภู : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103397   นางสาวศิริวิมล   เรือนหน้อย : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103398   นางสาวศุภกานต์   เรืองรัตน์วณิชยา : บัญชี 1ชั่วโมง
6306103406   นางสาวสุชาดา   สังเทพ : บัญชี 1ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 1ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 1ชั่วโมง
6312101313   นายนครินทร์   อินทาน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6312101321   นายพงศธร   อ่ำกลาง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102346   นางสาวดารัตน์   ลียูนาน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102365   นางสาวนภัสวรรณ   ไชยพูน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6314102419   นางสาวลาภิสรา   บุนนาค : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6315123320   นางสาวปัณฑิตา   จันทคัด : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123341   นายอิทธิพัทธ์   กัญมะใจ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6318102359   นายนราวิชญ์   บุญสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102399   นางสาวยลดา   คล้ายสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6318102451   นายวชิรวิชญ์   เกตุนุช : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101321   นายเจษฎา   พานทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101339   นางสาวณิชารีย์   ปรีชารัมย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6322101404   นางสาววิภาดา   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6322101405   นางสาววิวิศนา   กุลชา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6322101419   นางสาวเสาวลักษณ์   บังหมัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6401101015   นายจืน   ธรรมใส : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6401102319   นางสาวเครือวัลย์   สุภาพวรพร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102380   นางสาวนิรพร   สุรกิจมงคล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102381   นางสาวนิรุชา   ศรีสายธาร : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102392   นางสาวปานไพริน   หน่อสันสี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401105304   นางสาวจันทนี   เดชมงคลศรี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6403102301   นางสาวกมลวรรณ   บางพงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403102308   นางสาวธาวินี   พงษ์พนากูล : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6403103310   นางสาวชนนิกานต์   ไพรสันต์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6404101309   นายชยณัฐ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101316   นายตะวัน   สุรินา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101342   นายศิระณัฐ   จันทะกี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101349   นางสาวสุนิสา   ผาด่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404102304   นางสาวจุฑามาศ   จาดภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6404106328   นายภูริศิษฎ์   แซ่จาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101326   นางสาวชัชฎาวรรณ   แก้วประภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101343   นางสาวธนภรณ์   แสงรัศมี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101358   นายปฐม   ดอนเปล่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101372   นางสาวพิมพ์ชนก   ไพรพงศ์พร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101373   นายพีรพัฒน์   เรือนชัย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101409   นายอภิชาติ   กานุมาร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101412   นางสาวอาภารัตน์   พงษ์รูป : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101421   นายกฤษณะ   หิมสุภาพ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101422   นายกิตติพงศ์   โชคกาญจน์กวี : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101436   นายนพพล   คำชาตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101452   นางสาววรายุ   อินบางแพ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101457   นางสาวอลีนา   มายิด : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105305   นางสาวจารุพัสตร์   อุดไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105313   นางสาวณัฐกฤตา   อะกะเรือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105314   นางสาวณัฐนรี   ไชยพรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105315   นางสาวตติยา   คำเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105316   นายธรณ์เทพ   จองหนัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105332   นายภาสกร   รัตนสาลี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105346   นางสาววาสิณี   สายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105375   นางสาวณัฐชากร   กุษาวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105377   นางสาวณัฐิกา   บัวยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105381   นางสาวปรานวรี   วินมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105386   นายพัชรพล   มีแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105407   นางสาวอริสา   ยอดเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105409   นางสาวอารยา   มายิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105412   นางสาวสุดารัตน์   ศิริโชคผล : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101015   นางสาวภัชราภรณ์   รุณทะจักร์ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101021   นางสาวอรปรียา   ปาลี : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101026   นายวัชรินทร์   ธินันท์ : บริหารธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406101301   นางสาวแจ่มใส   วิริยกุลรุ่งโรจน์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101311   นางสาวเกษราภรณ์   เป็งวันทา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101395   นายภัทรพงศ์   รัตนะ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101399   นายภานุวัฒน์   เจริญเลิศธนกิจ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101426   นายสุเมธ   ทาเสนา : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101445   นางสาวขนิษฐา   รางแดง : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101447   นางสาวขวัญจิรา   บัวเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101466   นายทัตพงศ์   ขุนฤทธิ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102307   นายกิตติภัทร   ศรีเรือง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102331   นายนพรัตน์   ป้องคูหลวง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102341   นางสาวพัชชาภรณ์   ฤทธิ์เต็ม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102343   นางสาวพัชรีพร   ทรัพย์ประเสริฐ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102346   นางสาวพิมพ์วิภา   สมคิด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102347   นางสาวพีรญา   ใจประเสริฐ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102349   นางสาวภัคจิรา   กุลวิจิตร์รัตน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102358   นางสาววนิดา   พุ่มเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102362   นางสาวศศิธร   แซ่ลิ้ม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102365   นางสาวสุดารัตน์   เกตุพุด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102374   นางสาวอรสา   แสนแจ้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102414   นางสาวปณิชา   พรมจันทร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102450   นางสาวศุภานัน   นามปุ๊ด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103006   นางสาวกรรณิการ์   น้อยปวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103053   นางสาวปิยามาส   ดาโส : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103098   นางสาวสุทิตา   โพธะยะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103125   นางสาวศศิมา   เต็มสี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103301   นางสาวกัญญาณี   แสนเมืองมา : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103340   นายวศิน   ชุ่มเย็น : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103350   นางสาวสลิลดา   วงศ์วิวัฒน์ธนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103375   นางสาวกัญญารัตน์   โปร่งจิตร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103385   นายจิรวัฒน์   ตันติวัฒนะผล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103398   นางสาวณัฐวรา   วันเพ็ญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103439   นางสาวศศินันท์   หลิวสิริพัฒ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103443   นางสาวศุภานัน   โปทาวี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103445   นางสาวสุกฤตยา   ภุมรินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103454   นางสาวอริสา   กองสาสนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106325   นางสาววาสนา   ยี่ปา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106328   นางสาวอภิษฎา   ไตรปิ่น : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106338   นางสาวดาว   บุญมี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6408109316   นายอัศม์เดช   เต่าหลำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1ชั่วโมง
6409101005   นางสาวกัญญ์ฐญาณ์   วีรศุภชัยภัทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101007   นางสาวกุลธิดา   รวมรีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101017   นางสาวณุกานดา   ถิรสถิตพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101020   นางสาวทิมากร   มะดาว : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101022   นายธรรมรัฐ   ฟองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101029   นางสาวปรางทิพย์   แทวกระโทก : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101038   นางสาวมุกดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101057   นางสาวสุดารัตน์   แซ่หยาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101061   นางสาวอรประภา   กาวีวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101070   นางสาวฐิติพร   พงศ์ปัญญาดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101077   นายพงศ์ภัค   แซ่หล่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101081   นางสาวรสสุคนธ์   สมคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 1ชั่วโมง
6412106322   นางสาวจันทร์เพ็ญ   เรืองขวัญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101352   นางสาวสุนิสา   หลักมาก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102340   นางสาววราลักษณ์   แก้วผลึก : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102341   นายวีรพัฒน์   รัตพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102395   นางสาวธัชณภัค   ขัดผาบ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123344   นางสาวอรวรรณ   มั่นหมาย : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415124003   นายกฤติคุณ   อินทชัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124006   นายกันดิศ   ดวงทวี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124035   นายนำพล   ปิ่นคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124036   นายนิพิฐพงษ์   ไชยเดช : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124054   นายศิวนาถ   เอี่ยมฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124062   นางสาวสาวิตรี   สินจ้าง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124106   นายปิยะวัฒน์   ขันคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124113   นายพุทธิชาต   ราศรีสำราญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6418102014   นายไผท   อยู่อย่างไท : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102442   นางสาวธัญญารัตน์   เทพศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102455   นายพรพิพัฒน์   หาญธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102463   นางสาวภัทราพร   พึ่งศรี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102486   นางสาวอรปรีญา   ภาษี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101304   นางสาวกฤติมา   เขียวป้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101315   นางสาวกานต์ธิดา   ยังสงบสุข : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101320   นางสาวเกษราภรณ์   ถมมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101352   นายณัฐนนท์   ธรรมนิยม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101356   นางสาวณัฐพร   อินหล่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101360   นายทนงศักดิ์   ทองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101364   นายธนภัทร   แน่นอุดร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101374   นางสาวธัญภรณ์   เทพภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101390   นายนัทธพงศ์   จิตอารีย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101393   นางสาวนันทิดา   สืบสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101397   นางสาวเนตรนภา   สวนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101407   นายปรัชญา   บุญระชัยสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101409   นางสาวปรียานุช   สำรวมจิตร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101417   นางสาวพรรณปพร   ปานคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101418   นางสาวพริมา   นะวะกะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101419   นางสาวพลอยกาญน์   คำศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101429   นางสาวพิมพ์ญาดา   สุธรรมวรไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101447   นายเมธาสิทธิ์   วารินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101451   นางสาวรัชฎากร   รู้เจน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101458   นายวงศธร   ศรีจันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101459   นายวชิรวิท   เช้าเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101494   นางสาวสุนทรี   สีสนิท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101506   นางสาวอนงค์นุช   ขำเขียว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101512   นางสาวอภิษฐา   ปันสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101518   นางสาวอัญรัตน์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101520   นางสาวอาณัฎธยา   เวชวิกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101527   นางสาวกัญญาณัฐ   สะเดาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101532   นางสาวณัฐริกา   โปร่งเมืองไพร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101533   นางสาวณัฐวดี   โตทรายมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101534   นางสาวทองชมพู   หน่อสร้อยทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101549   นางสาวสุกัลยา   ศรีประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101550   นางสาวสุภมาศ   คำปัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422102002   นางสาวเกษณี   พิทักษ์ถาวรกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102005   นายโชติกานต์   ป้อปาลี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102016   นางสาวสุประวีณ์   หล้าเดือน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422102017   นายอรัณย์ธรรม   อินทสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422103003   นางสาวกรกนก   เฉลิมบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103006   นายกฤษฎากรณ์   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103008   นายจักรพงศ์   อินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103009   นายจิตติภัทร   สุเทพากุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103013   นางสาวชนัญญา   ทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103014   นายชินพัทธ์   จันทมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103015   นายชินวัตร   หึกขุนทด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103016   นางสาวณัฐนันท์   มาสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103020   นายถามวัต   แซ่เฮ่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103028   นายภูริพัฒน์   พรมมาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103029   นางสาวรัตนาภร   นวลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103037   นางสาวสุพรรษา   จุมจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422103045   นายอาทิตย์   ทองกาญจนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501102324   นางสาวคำเลือน   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102454   นางสาวภัคจีรา   สิริพรประภา : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122022   นายธัญวัฒน์   ไชยสถาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501123009   นายชนสรณ์   กงประโคน : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123012   นายณัฐพล   ทรัพย์แก้วยอด : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่