ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303103357   นางสาวอรอนงค์   หัวใจคง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6309101363   นางสาววรารัตน์   ลิตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6312101352   นางสาวทะเลดาว   รัตนสมาหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6405105405   นางสาวหทัยชนก   จันทร์น้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415124022   นายณัฐพงศ์   สุวรรณรัตน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6415124063   นายสุรวุธ   โยธารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6501126604   นายณวพน   เคร่งครัด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126606   นายปภัสกร   คำวิลานนท์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504104302   นายธีรศักดิ์   ตาสาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6506101001   นางสาวกาญจนา   ยาวิละ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101002   นางสาวเกษศิรินทร์   คำมาเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101003   นางสาวจุฑารัตน์   อินต๊ะซาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101004   นางสาวเจนนิเฟอร์   มิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101005   นางสาวชัญญานุช   อะริยะดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101006   นางสาวณพาพร   มาลาคำดวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101007   นางสาวณัฐกฤตา   วงษ์สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101008   นางสาวณัฐณิชา   ชุ่มบัวทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101009   นางสาวณัฐวิภา   เผ่าดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101010   นางสาวเทพินทร์   จุนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101011   นายธนพล   เติมยศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101012   นางสาวธัญชนก   คำมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101013   นางสาวธัญรดา   เอี่ยมหอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101014   นางสาวนารีรักษ์   สอนใจ๋ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101015   นางสาวเบญจวรรณ   อัฒมาศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101016   นางสาวพริตา   มูลพุ่มสาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101017   นายพฤษชาติ   แสนเขื่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101018   นางสาวพิมพกา   บัดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101019   นางสาวภารดี   ผันสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101020   นางสาวรวีวรรณ   วงค์สาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101021   นางสาวรุจิรา   แซ่เฮ่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101022   นางสาววชราลิตา   ดำสมุทธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101023   นางสาววริศรา   มงคลสุกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101025   นายศุภศิลป์   ไชยราช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101026   นางสาวสัณห์สิริ   กันทะยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101027   นางสาวสิตาพร   สุวรรณสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101028   นางสาวสุวัจณี   ไผ่อาสินวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101029   นางสาวอมรรัตน์   ตันธะดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101030   นางสาวอรทัย   ใจทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101031   นางสาวอิศริยา   จันทรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101032   นางสาวรดาดาว   มงคลแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101033   นางสาวรมิดา   ทนันไชยชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101034   นางสาวอัจฉราวรรณ   คำลุน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101301   นางสาวสุทธิกานต์   รุ่งฤดีไพรวัลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101302   นางสาวกชพร   วัฒนพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101303   นางสาวกชพรรณ   ชมภู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101304   นางสาวกชมน   บวงสรวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101305   นางสาวกนกพร   มาคุณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101306   นางสาวกนกพร   วงค์สมมะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101307   นางสาวกมลชนก   กันฑา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101308   นางสาวกมลพร   ไชยประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101309   นางสาวกมลรัตน์   พรมสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101310   นายกรพล   พรหมมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101311   นายกรวิทย์   ยอดแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101312   นางสาวกรองทอง   ใจดำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101313   นางสาวกฤติยาณี   แก้วดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101314   นางสาวกฤติยาภรณ์   อุ่นเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101315   นายกวินวัฒน์   ลิขิตธำรงกวิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101316   นายก้องภพ   วงศ์วาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101317   นางสาวกัญญานัช   พุทธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101318   นางสาวกัญญารัตน์   กี้ประวัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101319   นางสาวกัญญาวีร์   สีขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101320   นางสาวกัญติชา   อิ่นแก้วมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101321   นางสาวกัลณสรณ์   ศรีวิลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101322   นางสาวกัลยรัตน์   โชติสุภาพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101323   นางสาวกัลยรัตน์   วงศ์สวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101324   นางสาวกัลยา   หวังนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101325   นางสาวกาญจนา   แก้วประภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101326   นางสาวกานต์ธิดา   ใจอินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101327   นางสาวกุลภัทร์   ณัฐทวีร์วานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101328   นายเกรียงศักดิ์   สายเทียน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101329   นางสาวเกศกนก   กิริยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101330   นางสาวเกศมณี   โนชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101331   นายคุณานนท์   อินต๊ะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101332   นายจักเจษฎาพล   ชินศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101333   นายจักรพรรดิ   อัมพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101334   นางสาวจันทกานติ์   ใจกุลทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101336   นางสาวจารุณี   อัศศตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101337   นางสาวจารุภา   มาเฟือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101338   นางสาวจารุวรรณ   สาครสุขเกษม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101339   นายจารุวิทย์   พรมพุก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101340   นางสาวจิตรา   แดง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101342   นางสาวจินดารัตน์   หินพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101343   นางสาวจินตรานันท์   หน่อไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101344   นางสาวเจนจิรา   ไชยประเทศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101345   นายชนณัฐ   ใจกว้าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101346   นางสาวชนากานต์   ทามัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101347   นางสาวชนาธินาถ   ของสวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101348   นางสาวชนิกานต์   โปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101349   นางสาวชนิกานต์   พันธนิติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101350   นางสาวชนิตรา   เกียรติคุณชูชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101351   นางสาวชนินันท์   แก้วประดิษฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101352   นางสาวชนิภรณ์   ต๊ะสุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101353   นายชยานนท์   สุยะพล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101354   นางสาวชลธิชา   จันทร์ภูทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101355   นางสาวชลธิชา   เชาว์สุรีย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101356   นางสาวชลธิชา   มีศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101357   นางสาวชลธิชา   สุวรรณวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101358   นางสาวชลิตา   ยอมพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101360   นางสาวชวิศา   มะนิลทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101361   นายชัยภัทร   อินสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101362   นางสาวชาลินี   แก้วอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101363   นายชินดนัย   อารีย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101364   นายชิษณุพงค์   ขัดทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101365   นางสาวชุติกาญจน์   วงค์นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101366   นายชุติพนธ์   เมืองมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101367   นางสาวซาฟีน่า   หะยีนาแว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101368   นางสาวฐิตาภา   ชมเพ็ชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101369   นางสาวณัฏฐณิชา   จันทร์เวชย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101370   นางสาวณัฏฐณิชา   วงค์ครองศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101371   นางสาวณัฏฐิกา   เพ็งสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101372   นายณัฐกรณ์   หอมป้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101373   นางสาวณัฐจิรา   ทิพย์กุลกานต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101374   นางสาวณัฐชยาภรณ์   ร่างรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101375   นางสาวณัฐชา   ขยายศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101376   นางสาวณัฐชา   ทิมแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101377   นายณัฐดนัย   แซ่ฟ่าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101378   นางสาวณัฐธนวรรณ   เพียปลัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101379   นางสาวณัฐธยาน์   โทด้วง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101380   นางสาวณัฐธิดา   ชวนงูเหลือม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101381   นางสาวณัฐธิดา   แซ่ม้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101382   นายณัฐพงษ์   รัตนะกรองทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101383   นายณัฐพล   ปิ่นทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101384   นายณัฐภัทร   ทาอุปรงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101385   นางสาวณัฐวิภา   พิรุฬห์ไตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101386   นายณัฐวุฒิ   สกุลพลไพศาล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101387   นายเตวิช   พวงเงินมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101388   นางสาวทัณฑิกา   มีเหลี่ยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101389   นางสาวทิพารัตน์   หงษ์สา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101390   นายธนบดี   สิทธิพรรุ่งเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101391   นายธนพนธ์   คำดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101392   นางสาวธนภรณ์   จินะวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101393   นางสาวธนภรณ์   สีเมืองแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101394   นายธนภูมิ   พิทักษ์ธานี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101395   นางสาวธนัชชา   อาฆะโรจน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101396   นางสาวธนัชญา   นิยมสัตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101397   นางสาวธนัญญา   ชินายศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101398   นายธนากร   เกตุกลมเกลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101399   นายธนากร   วงศ์ษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101400   นายธนาธิป   กิ่งแก้วเพชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101401   นายธนาธิป   วงค์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101402   นายธรณิศ   นามวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101403   นางสาวธัญญเรศ   รื่นพงษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101404   นางสาวธัญญารัตน์   พิบูลย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101405   นายธัญเทพ   พัฒนรักษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101406   นางสาวธัญรดา   ทูลบุตรดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101407   นางสาวธันชนก   จันทร์มา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101408   นางสาวธันยากร   ชมเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101409   นางสาวธิดา   สุขสกุลปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101410   นางสาวธิดารัตน์   ขาวเทียม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101411   นางสาวธิดารัตน์   โนสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101412   นางสาวธิติรัตน์   จันทสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101413   นายธีธัช   ไชยพูน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101414   นายธีรภัทร   คนบุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101415   นายธีรภัทร   ต๊ะสมัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101416   นายธีรภัทร   บุญตนาชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101417   นายธีรรพิชญ์   เรืองรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101418   นางสาวนงนภัส   พลูคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101419   นายนนทวัฒน์   ต๊ะอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101420   นางสาวนบจิรา   ทองธานี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101421   นางสาวนรมน   ทัดชวด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101422   นายนเรศ   สีนวล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101423   นายนัทชพัฒน์   กันทาสุวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101424   นางสาวนันท์นภัส   นันทานนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101425   นางสาวนันท์นภัส   ศรีบุญลือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101426   นางสาวนันทิกานต์   โกวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101427   นางสาวนารดา   ณ น่าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101428   นายนิธิวัฒน์   ฤทธิ์มหันต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101429   นายนิรัช   หม่อเจริญทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101430   นางสาวนิสากรณ์   แก้วสี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101431   นางสาวเนตรชนก   สาวิสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101432   นางสาวบงกชกร   กองโชค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101433   นางสาวบัณฑิตา   บุญญานนท์โชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101434   นางสาวบุญญาอร   จันทร์สวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101435   นายบุญธรรม   จะแฮลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101436   นางสาวเบญญพร   จันรส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101437   นายปฏิญญา   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101438   นายปฏิพัทธ์   จริยาคุณา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101439   นางสาวปณิดา   นพคุณปูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101440   นางสาวปภาวรินทร์   สุวรรณทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101441   นางสาวปรวรรณ   แจ้งศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101442   นางสาวประภาภรณ์   อุปนันไชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101443   นางสาวปานพวรรณ   ปันปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101444   นายปานสิน   นามบ้าน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101445   นายปารเมศ   สังข์เสือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101446   นางสาวปาริชาต   ศรีอ่ำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101447   นางสาวปาริชาติ   ยางนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101448   นางสาวปาลิตา   ทายะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101449   นางสาวปิยดา   กลัดหงิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101450   นางสาวปิยะดา   บุญโป่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101451   นางสาวปิยะธิดา   บุญศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101452   นายปิยะศักดิ์   จงรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101453   นางสาวปุญธินันต์   โหกระโทก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101454   นายปุณณวิช   ทองประเสริฐสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101455   นางสาวปุณยนุช   เย็นใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101456   นายปุริม   พงษ์พานิช : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101457   นายพงศกร   ดวงวะนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101458   นายพนัสพล   อยู่วัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101459   นางสาวพรรณดาพร   นิลดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101460   นางสาวพรรพะษา   สุภาติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101461   นางสาวพรสวรรค์   อิ่มรส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101462   นายพรหมพิพัฒ   พรหมสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101463   นางสาวพฤกษา   อวยพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101464   นางสาวพลอยชมภู   เหมือนโพธิ์ทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101465   นางสาวพัชรพร   นาระกันทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101466   นางสาวพัชราภรณ์   ขวัญใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101467   นายพัดยศ   แก้วหนองยาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101468   นายพัสกร   จันทร์หอม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101469   นางสาวพิชญธิดา   ชัยวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101470   นางสาวพิชญา   สิทธิโม่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101471   นางสาวพิชาพร   บุญยะรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101472   นางสาวพิณธิพร   อิ่มชาวสวน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101473   นางสาวพิมลรัตน์   วังสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101474   นายพีรพงษ์   หงิมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101475   นายพุฒิพงศ์   จันทร์อ่อน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101476   นางสาวเพชรประกาย   กุมเงิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101477   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทะแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101478   นางสาวไพรินทร์   สุรินทร์ต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101479   นางสาวภัทรกัญจน์   ชุ่มใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101480   นางสาวภัทรรัตน์   พระวงศ์รัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101481   นางสาวภัทรวรินทร์   สีหลักคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101482   นางสาวภัทรานิษฐ์   วิญญายอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101483   นายภาสกร   ระลึก :