ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306102348   นายธนาพัฒน์   เพชรหทัยกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103399   นางสาวศุภลักษณ์   พิสปิงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406102012   นางสาวหอม   ลุงทุน : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6506101369   นางสาวณัฏฐณิชา   จันทร์เวชย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101529   นางสาวศรัณยา   บุญสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101530   นางสาวศริญญาภรณ์   เมืองมาหล้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101532   นางสาวศศิธร   อวสานะพันธุ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102312   นางสาวกฤษณา   กระสินธุ์ไพศาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102316   นางสาวกัณภัค   โพธิสัตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102370   นางสาวฐิติกาญจน์   จันตรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102371   นางสาวฐิติพรรณ   แก้วแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102372   นางสาวฑิมพิกา   ศรีวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102376   นางสาวณัฐกฤติยา   โกษศิริศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102396   นางสาวณิศรา   ภักดีสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102414   นายธนสิทธิ์   ชุ่มเกตุ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102449   นางสาวบุคลาพร   เผียนปาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102477   นางสาวปิยธิดา   อินตาติ๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102479   นายปิยวัฒน์   ตั้งติยตระกูล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102517   นายภูริณัฐ   คงคานิ่ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102573   นางสาวศันสนีย์   โพนยงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102584   นางสาวสณฑกานต์   แซ่เจี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102596   นางสาวสุชาวดี   เป็นเพ็ชร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102597   นางสาวสุธิดา   ไชยสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102598   นางสาวสุธิดา   ผาสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102600   นางสาวสุภนิดา   ปานเมือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102617   นางสาวอัญชลี   เจริญวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102638   นางสาวศิริลักษณ์   อ่ำบำรุง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102643   นางสาววิภา   คำแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103111   นางสาววนัชพร   ชัยชนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103114   นางสาววริศรา   จันทร์สิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103117   นางสาววิสุดา   ฝั้นสืบ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103135   นางสาวอรไท   จองคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103303   นางสาวกนกวรรณ   วิทูรย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103365   นางสาวธนนันท์   บุญประโคม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103372   นางสาวธัญลักษณ์   จันทกลาง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103373   นางสาวธัญวรัตน์   ศิริพานิช : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103390   นางสาวบุศมาศ   หนูเมียน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103408   นางสาวปุณณดา   จันทร์ทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103424   นางสาวภัทรวดี   เกิดมูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103425   นางสาวภัทรวดี   อวดผิว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103427   นางสาวภัทราภรณ์   อริยากรกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103428   นางสาวภัสส์ศา   กุลอุปฮาด : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103429   นางสาวภาวินี   แสนหาญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103432   นางสาวภูริมาภรณ์   ชัยฤกษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103433   นางสาวมนัชญา   ธินวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103434   นางสาวมะลิวัลย์   พูลสวัสดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103437   นางสาวเมทิกา   โพธิพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103446   นางสาวลักษิกา   นิลแก้วเก่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103459   นายวุฒิพงศ์   รื่นรมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103473   นางสาวสาวินี   ทับประดิษฐ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103476   นางสาวสิวพร   กลิ่นผึ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103478   นางสาวสุชาดา   บุญชูช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103485   นางสาวสุวนันท์   ทองอิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103488   นางสาวเสาวลักษณ์   พะคะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103490   นางสาวอชิรญาณ์   เปล่งปลั่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104002   นางสาวจุฬาลักษณ์   เพ็งวงษา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104004   นางสาวธันย์ชนก   ตันสุข : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104007   นางสาวปาลิตา   อุชุภาพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104010   นางสาวรุ่งอรุณ   หนูทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104013   นางสาวสังวาลย์   แซ่เจ่า : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104016   นางสาวอลิษา   เครือทิพย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104017   นางสาวชนัญภัค   พวงแสน : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105008   นางสาวชลนิสา   อินต๊ะจา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105012   นางสาวฐิติพร   ศรีไว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105014   นางสาวณิชมน   รอดลา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105027   นางสาวพัชรินทร์   แก้วประการ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105302   นางสาวกมลชนก   สุวรรณดุก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105306   นางสาวจิดาภา   ประกิจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105320   นางสาวธัญญาลักษณ์   อุสนีย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105323   นายบัญชา   เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105325   นางสาวบุญทิพา   เพิ่มพูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105326   นางสาวเบญจวรรณ   สกุลมัลลิกา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105356   นายอนุพงศ์   โพธินาคะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105366   นางสาวโมนิก้า นพน้ำค้าง   มุ่งหมาย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง