กิจกรรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่เริ่มต้น 27/07/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ในอาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร เป็นอาคารสูง 6 ชั้น และอาคารพิทยาลงกรณ์ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะฯ ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ และห้องสำนักงานคณบดี เป็นต้น โดยสภาพอาคารจะมีอายุการใช้งานหลายปี หากเกิดเหตุอัคคีภัยอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ คณะฯ จึงควรมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ จำเป็นต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบร่วมกันในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้มีความรู้และความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การป้องกันการลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 170 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล