ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6304103309   นายนที   ประเสริฐนอก : เคมี 6ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105327   นายธีรโชติ   ธรรมตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105341   นางสาวพัทธนันท์   ยาปัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105346   นางสาวรักตกันท์   กาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105364   นางสาวสุภาพร   เฟื่องฟูสมบูรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6312102309   นางสาวญาณิศา   วิมลสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102310   นายถิรพิทย์   สุพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102312   นายน้ำเพชร   เทศทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102315   นางสาวปัญญดา   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102338   นายณัฎฐากร   กูรุง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102368   นางสาวนริศรา   อำนวยพร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102382   นางสาวปุณยนุช   เวกสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102385   นางสาวพชรพร   พรมอ้าย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102389   นางสาวพรอุมา   นามเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102398   นางสาวภรางค์ทิพย์   เทพกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102423   นางสาววราพร   คุ้มนก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102426   นางสาววรินธร   โขพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102460   นายอภิวัฒน์   สุทธิพัฒน์อนันต์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102467   นางสาวอารีญา   ปู่อ่อน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123302   นายกษิเดช   สายโท๊ะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123303   นางสาวกาญจนา   ยศดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123304   นายจักรพงศ์   ลินใจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123312   นางสาวธนิตา   อวดผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123318   นางสาวเบญทราย   ล่ำสูง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123322   นายพนมกร   ผลาผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123325   นายพีรพล   ไกรวศิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123326   นายภาณุพงษ์   ถังสูงเนิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123331   นางสาววริศรา   เตือนสติ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123333   นายวิษณุ   ใจงาม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123338   นายอัศวราช   เกิดผล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123340   นางสาวอาทิตย์ตยา   สุทอง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123341   นายอิทธิพัทธ์   กัญมะใจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123343   นายกุญชร   สุริวงษ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6322101330   นายณธีวิชญ์   ศิระวิมลพงพษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6322101360   นางสาวปริยาภัทร   คำอ้ายกาวิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101363   นางสาวปิยดา   ป้อเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101364   นางสาวปิยธิดา   นวลกรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101366   นางสาวปิยะฉัตร   คำแปง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101370   นางสาวพรพิมล   สืบพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6322101391   นางสาวลลิตา   เปียงใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101394   นางสาววรรณกร   วิภาจักษณกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102352   นายดนุสิทธิ์   สุวรรณยากุล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102400   นางสาวพิยดา   จันทร์โพธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102517   นางสาวสุภัทรา   พรมมี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102518   นางสาวอาทิตยา   เผ่นจันทึก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103358   นางสาวมาลีวัลย์   ศรีมลทณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103360   นางสาววรรณนิษา   เรืองฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103361   นางสาวศิรดา   แมะบ้าน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6405101301   นางสาวกมลฉัตร   มาฟู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101315   นางสาวจินตรา   ศรีปัตเนตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101515   นางสาวสุภาพร   มูลลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101525   นายอัษฎายุธ   ราชจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102398   นางสาวชิดชนก   ดวงศักดิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406104304   นายฉันทัช   ศิริชัย : การเงิน 6ชั่วโมง
6408115304   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115313   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107317   นางสาวจงพิสุทธิ์   อาคมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107325   นางสาวอินธิรา   สุขจันทรา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6414102326   นางสาวปสุตา   รุ่งสุริยัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415123309   นางสาวจีรภิญญา   บุญมาก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123314   นางสาวชนกนันท์   ผาบสุวรรณ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415124015   นางสาวชญานิษฐ์   คำชอน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124075   นางสาวชญานิด   พุกแดง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6418102323   นายณัฐดนัย   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102330   นายทัพสาร   มะโนวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101437   นางสาวภรภัทร   ใจโพธา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102304   นายกรฤต   กลิ่นจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102306   นางสาวกฤติยา   ศรีทอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102307   นายกฤษนัย   เฟืองแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102311   นางสาวกัญญาภัค   หาญพล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102312   นางสาวกัลยรัตน์   โขสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102313   นางสาวกัลยากร   ภูชมศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102315   นายการิน   ศรีลาภะมาศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102316   นางสาวกุลธิดา   ตะบิ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102318   นางสาวกุลวรางค์   ทาจี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102320   นางสาวเกษมณี   บุตรสาระ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102328   นายจักรพรรดิ์   บุญมาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102329   นายจักรี   แสนทนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102331   นางสาวจิดาภา   คนสุภาพ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102333   นางสาวจิราภา   สุขอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102337   นายจีระศักดิ์   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102338   นายเจษฎาภรณ์   ระโส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102340   นายชญานนท์   จอมจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102342   นายชนวีร์   พูลสิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102344   นายชยานันท์   อิ่มสินสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102347   นายชลสิทธิ์   เอียดทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102349   นายชวนันท์   แวงไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102351   นางสาวชัชชนก   เรืองสง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102352   นายชาตรี   วนิชทองคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102353   นายโชคชัย   ดิโพ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102357   นายฐิติณัฐ   ลัมจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102358   นางสาวณัฏฐณิชา   ราชแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102361   นางสาวณัฐธิดา   สลุงอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102362   นายณัฐภัทร   คำวงค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102363   นายณัฐวัตร   แซ่เซียว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102364   นายณัฐวุฒิ   แซ่ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102368   นายตะวัน   ศรีเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102369   นายทศวร   ทิวรักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102374   นายธนพล   อะทะถ้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102384   นายธนายุทธ   ภู่สิงห์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102385   นายธรรพ์ณธร   ฟองสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102389   นายธันวา   ยืนยง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102390   นางสาวธารทิพย์   สมทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102391   นางสาวธิดาทิพย์   เหล็กกล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102392   นางสาวธิดาวรรณ   ศรีคำบู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102393   นายธีมากร   ลูกอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102411   นายนิมิต   ศักดิ์ดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102414   นายปฐมพงษ์   ผ้าแฮ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102415   นางสาวปณิฏฐา   ทองเลี่ยมนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102417   นางสาวประภาวี   แสงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102420   นางสาวปราณี   พะฮือกุดู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102422   นายปริวัฒน์   ศุกลสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102433   นายพงษ์สิริ   เกษมใจเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102435   นางสาวพรณภัส   อยู่คุ้ม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102443   นางสาวพัชรา   ทบศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102454   นางสาวภัคจีรา   สิริพรประภา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102461   นายภูเบศร์   ปาลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102465   นางสาวมณฑกานต์   เดชโนนสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102469   นางสาวยลลดา   อาจดวงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102472   นางสาวรสิตา   แบนปิง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102473   นางสาวรัชติกาล   ชาสงวน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102474   นายรัฐภูมิ   ศิริธนานุลักษณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102475   นายรัตติเทพ   เครืออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102476   นางสาวรุ่งทิพย์   ผมงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102477   นางสาวรุจจิรา   ก๊ะเตอร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102478   นางสาวลักษิกา   สีทา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102481   นายวรทัต   ปันสม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102484   นายวรวิทย์   มอเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102485   นายวรวิทย์   ศรีบุญยวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102488   นายวัชระ   ปองกุญชร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102489   นายวันชัย   คีรีแก้วสูง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102490   นายวันวิสาข์   ติดทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102491   นายวิชัยยุตม์   พุดเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102492   นางสาววิภาวนี   บัวบาน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102493   นางสาววิลาสินี   ปิยนารถ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102494   นางสาววิสทา   ปองไพบูลย์ผล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102496   นายศรายุธ   กุลไพรวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102497   นายศรายุธ   วงราศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102499   นางสาวศศิวรรณ   สิกขากูล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102503   นางสาวศิวนาถ   เปรมทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102504   นายศุภกิจ   ประกายเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102509   นายสัณห์พิชญ์   ธรรมวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102510   นายสิรวิชญ์   ธรรมวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102512   นางสาวสิรินดา   มีเสรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102519   นางสาวสุพิชชา   กันทะแต้ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102520   นางสาวสุภาพร   เพ็ชรชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102523   นางสาวหยาดพิรุณ   เยาวเรศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102525   นางสาวอนัญญา   สีอุทธา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102527   นางสาวอริสา   โพสาลาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102528   นางสาวอัจฉรา   ถนอมชาติ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102529   นางสาวอัจฉริยา   ยะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102532   นางสาวเอื้อมพร   เทพมาลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102539   นายธรรมนูญ   กฤษณา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102551   นายฐิติกร   คงวุฒิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102554   นายรชต   มารอด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501122003   นายกลกาฬ   จั๋นตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122009   นายเจษฏา   ฐิติมโนกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122010   นายชนะชาติ   คำชิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122012   นายชยานันต์   นิ่มเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122013   นางสาวช่อทิพย์   ผ่องสติปัญญา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122014   นายชาคริต   - : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122015   นายชาตรี   อุทุมพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122023   นายธีรภัทร   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122024   นายธีรัตม์   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122025   นายนรภัทร   แฝงสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122026   นายนัฐพงศ์   จิตธราปฐมาพงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122028   นางสาวประภารัตน์   กรกันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122030   นางสาวปาลิตา   แสนงาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122031   นายพชวรรษ   ชมชื่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122032   นายพลกฤต   พยุงตน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122033   นายพัชรพล   เตพิริยะกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122034   นายพันธกานต์   ใจคง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122036   นางสาวมนัสรา   ติบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122037   นายมินตดา   โคแหละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122039   นายวราเทพ   อุดมประชารักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122044   นางสาวศิริวิภา   พวงจำปี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122047   นายสมชาย   จองตาล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122048   นางสาวสร้อยทิพย์   ทองอิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122054   นายเสกสรร   สมบัติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122057   นายอนุสรณ์   สมพะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122060   นางสาวอลิสา   แก้ววัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501123013   นางสาวตวงพร   แก้วศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123021   นายปิยะวุฒิ   สุวรรณคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123037   นางสาวสิตาพร   น้อยบุตรแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501123046   นายวัชระพงษ์   แสงมาศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501124001   นายบุญเลิศ   แซ่เล้า : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6501125006   นางสาวสุจิตรา   วงค์ตาตัด : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501125302   นางสาวกชนิภา   แลสุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125316   นางสาวณัฐธิดา   อินต๊ะวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125318   นางสาวณิชกานต์   ก้อนเนียม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125325   นางสาวนันทกา   วงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125327   นางสาวปทุมทิพย์   ทุมจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125328   นางสาวประภาวรินทร์   ยอดพานทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125329   นางสาวพรรณนิชชนันทน์   ศรีวิศาล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125330   นางสาวพรรวษา   งามคาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125333   นายภูวนาท   ชอบชัยชนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125335   นางสาววนัสนันท์   มหัสพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125336   นายวีระพงษ์   วิเคราะห์ดาว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125338   นางสาวศุภิสรา   จันต๊ะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126301   นางสาวกนกกร   ณ นคร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126303   นางสาวกมลวรรณ   บัญญัติ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126311   นางสาวกันยารัตน์   แม่นธนู : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126313   นางสาวกัลย์สุดา   แสงดาว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126315   นายกิตติชัย   เกษแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126316   นายกิตติธัช   นงนุช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126334   นายจักรภัทร   มูลสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126337   นางสาวจันทกานต์   อ่ำเนินกุ่ม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126350   นายเจตริณทร์   คำจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126358   นายชวโรจน์   แสนเมืองมา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126361   นางสาวโชษิตา   พินิจด่านกลาง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126368   นายณรงค์ฤทธิ์   ลือชา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126369   นายณัฏฐกฤษฏ์   ทนทาน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126373   นางสาวณัฐธิดา   เมืองแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126376   นางสาวณัฐภรณ์   สุวรรณเภตรา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126377   นางสาวณัฐวรรณ   มากผ่อง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126380   นางสาวณิชชา   แววไธสง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126388   นางสาวเทพอารีย์   โคตหานาม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126391   นายธนวัฒน์   แย้มหมื่นอาจ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126400   นางสาวธัญรักษ์   ปันศิริ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126402   นางสาวธันยธร   เตชะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126405   นายธีระพนธ์   รัตนพงษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126416   นางสาวนันทนา   สอนสุนทร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126421   นางสาวนันธินา   โกวฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126448   นายพงศภัค   หลวงภา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126451   นายพริสร   สีหล้า : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126459   นางสาวพิมพ์นิภา   กุลธราธนสิษฐ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126465   นางสาวแพพรรณ   มหาหงษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126473   นายภูริธัช   ชัยชะนะสงคราม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126474   นายภูวดล   เมืองคำ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126475   นายภูวนาถ   จันทร์นาม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126484   นางสาวมินตรา   คำหล้า : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126485   นางสาวมุกดารัตน์   คนตรง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126488   นางสาวไมมูนี   อิสลาม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126489   นางสาวยอดขวัญ   สังขมาลย์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126492   นายรัชชภัช   ชวนประสงค์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126493   นายรัชชานนท์   โนทะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126500   นางสาวรุ่งระวี   ศักดิ์ศรี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126503   นางสาวรุจิรา   ล่องลม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126504   นางสาวลานนา   คำชุ่ม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126505   นางสาววงศ์ษา   มีเงินทอง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126506   นางสาววชิรญาณ์   บุตรสิม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126509   นางสาววชิราภรณ์   ชวดนุช : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126512   นางสาววริศรา   แปงยอง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126513   นางสาววริศรา   พิเศษฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126516   นายวัชรพล   ยอดปานันท์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126519   นางสาววิชญาดา   บัวใหม่ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126521   นางสาววิลาวัณย์   สัมฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126540   นางสาวศุภาวินี   เพ็งสกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126541   นายศุวิล   นาแส : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126547   นางสาวสาธิตา   อยู่ยงค์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126550   นางสาวสุชัญญา   โสภณดิลก : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126551   นายสุทธิพงษ์   คุ้มภัย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126553   นางสาวสุนันทา   นาคกล่ำ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126554   นางสาวสุพนิดา   ดวงทิพากร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126555   นางสาวสุพรรณิการ์   ศรีบุญเรือง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126556   นางสาวสุภิญญา   แป้นห้วย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126562   นายเสฏธวัฒน์   ปานต๊ะระษี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126564   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126567   นายอชิตพล   ขวัญธัญเลิศ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126568   นายอติวัฒน์   โกติ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126569   นายอธิศ   มานนท์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126577   นางสาวอรจิรา   สินเพ็ง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126578   นางสาวอรุณวดี   หงอนไก่ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126584   นางสาวอารียา   เอี่ยมต่อ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126588   นายกันตพิชญ์   สอนทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126592   นางสาวศิรภัสสร   สุขสมพงษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126593   นางสาวสริตา   ฐิตินันท์ฤทธิกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126602   นางสาวอรจีราย์   สุวรรณศาสตร์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126605   นายปวเรศ   กระจ่างโชคสุข : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6503101349   นายวันชนะ   สิงห์โอ๊ด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6503102313   นางสาวณัฎฐธิดา   มูลดวง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102331   นายภาคภูมิ   ศรีราชพัฒน์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503102346   นางสาวธฤตมน   มั่นคง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6504101317   นายชนะภูมิ   มลธุรัช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6504106349   นายทรงพล   คำวงศ์ษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6505101375   นางสาวธมนวรรณ   ปิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101459   นางสาวศศิธร   แซ่ว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101483   นางสาวหทัยรัตน์   เตียนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101353   นายชยานนท์   สุยะพล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101400   นายธนาธิป   กิ่งแก้วเพชร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101407   นางสาวธันชนก   จันทร์มา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101448   นางสาวปาลิตา   ทายะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102356   นายชณฑล   แซ่ผ่าน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102376   นางสาวณัฐกฤติยา   โกษศิริศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102492   นายพินิต   แสงสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102513   นายภานุพัฒน์   ไชยสกูล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102516   นางสาวภาวิณี   แย้มมาก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102532   นายรติพงศ์   ศิริเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102535   นายรพีวิทย์   นาคทัด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102547   นายวงศกร   ฟูมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102567   นางสาวศรัณธร   หล้าหลอด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102584   นางสาวสณฑกานต์   แซ่เจี่ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103327   นางสาวเจนจิรา   พงษ์ศกรสุนทร : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103328   นางสาวฉัตรลดา   ท้าวนอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103334   นางสาวชาดา   ตะโรงใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103364   นางสาวทิพรัตน์   วงศ์ชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103365   นางสาวธนนันท์   บุญประโคม : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103367   นางสาวธนาภา   แย้มศรีสุคนธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103385   นางสาวนันทนา   ปราบพุทจา : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103433   นางสาวมนัชญา   ธินวล : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103446   นางสาวลักษิกา   นิลแก้วเก่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103453   นางสาววิชญากุล   งาต้น : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103473   นางสาวสาวินี   ทับประดิษฐ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103485   นางสาวสุวนันท์   ทองอิ่ม : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103500   นายอภิรักษ์   อินสุวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506103523   นางสาวรุ้งรพี   มูลหมู่ : บัญชี 6ชั่วโมง
6506104010   นางสาวรุ่งอรุณ   หนูทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104312   นางสาวจันทรา   สืบสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง