กิจกรรมเด็กผลิตกรรมการเกษตรจับจอบใส่ปุ๋ยเงิน Season 3

วันที่เริ่มต้น 28/06/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝึกการใช้ app การโอนเงิน และฝึกการออมเงินในโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนาด้านการวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA 2. นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 3. นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการเป็นลูกเกษตรแม่โจ้ที่มีทัศนคติที่ดีในการออมเงิน
4. นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และมุมมองที่แปลกใหม่นอกเหนือจากห้องเรียนในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าร่วมประกวดเทพียี่เป็ง
5. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรและธนาคารออมสิน
6. ได้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับธนาคารออมสินในการส่งเสริมนักศึกษาให้เห็นความสำคัญของการออมเงินและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 750 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 750 คน เข้าร่วมโครงการ " จับจอบ เติมปุ๋ย ปลูกต้นเงิน กับออมสิน Season 3”
เพื่อสงเสริมเยาวชนของชาติ รู้จักการออม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
ผ่านแอฟพลิเคชั่น Mymo ของออมสิน
#สลากดิจิทัล เงินออมรูปแบบใหม่ ทุนไม่หาย ลงทุนหน่วยละ 20 ฿ ซื้อง่ายขายคล่องทุกที่ทุกเวลา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล