ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6206103301   นางสาวกนกพร   จันคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103302   นางสาวกนกศิลป์   อุบล : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103303   นางสาวกมลวรรณ   ดาวประกายสี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103304   นางสาวกมลวรรณ   โพ๊ะสูงเนิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103305   นางสาวกรกนก   กุลโน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103306   นางสาวกรีชฎา   พุกจินดา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103307   นางสาวกวิดา   พัฒน์ภานนท์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103310   นางสาวกานต์รวี   มหาวงศนันท์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103312   นางสาวเกตุศิริ   บุญดวง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103313   นางสาวเกวลิน   เผือกผุด : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103315   นายจักรกฤต   สินเปียง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103317   นางสาวจิตราภรณ์   ภิระบรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103319   นางสาวจุฬารัตน์   อนุวรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103320   นางสาวชมพูนุช   วัสธูป : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103321   นายชโยดม   กิจธัญญะสัมพันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103322   นางสาวชุติกาญจน์   อินทะปัญโญ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103323   นายณัชพล   เสาร์จันทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103324   นางสาวณัฐกานต์   นาคสุวรรณ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103325   นางสาวณัฐฐิกาน   ใจคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103327   นางสาวณัฐธิดา   บุญเป็ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103331   นางสาวณัฐรดี   พลขันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103332   นางสาวณิชาภัทร   อ่อนกูล : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103333   นางสาวดวงกมล   คนคล่อง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103334   นายตันติกร   แสนพาน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103335   นางสาวทรายแดง   - : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103336   นายธนชาติ   ชัยฤทธิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103337   นางสาวธัญชนก   พลับใหญ่ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103338   นางสาวธัญชนก   อินต๊ะหล่อ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103341   นางสาวธัญวรัตม์   กันทาดง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103342   นางสาวธาริณี   ตันกุระ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103344   นางสาวธิดารัตน์   ต๊ะดง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103345   นายธีรภัทร   อภินันทนกูล : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103346   นางสาวนพรดา   อาจิณพัฒน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103347   นางสาวนราพร   ใจกล้า : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103352   นางสาวนันทิชา   ปานทำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103353   นางสาวนารา   ไม้รัง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103354   นางสาวเนาวรัตน์   เบียวค่อง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103355   นางสาวบุญธิดา   ภูผาไพรวัลย์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103356   นางสาวบุศราภรณ์   วงศ์หล้า : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103357   นางสาวบุษกร   ปาสำลี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103360   นางสาวปราวีณา   รอบคอบ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103361   นางสาวปรียานันท์   เตมะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103363   นางสาวปารียา   ผูกรัก : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103364   นางสาวเปรมกมล   กอสัมพันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103365   นางสาวพรรณิภา   ชุมทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103366   นางสาวพัณณิตา   สินสวัสดิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103367   นายพันนฤทธิ์   โสมปาน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103368   นางสาวพันพัสสา   บุญรัตน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103370   นางสาวพิมพ์ประภา   พรสวัสดิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103372   นายมังกรกาญจน์   เจียรรุจิระกุล : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103373   นางสาวยิ่งพรรณ   ประชายินดี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103374   นางสาวรวีภรณ์   ศรีสด : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103376   นางสาวรัตนาภรณ์   ดวงศรี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103377   นางสาวรุ่งรัตน์   ลมพัฒนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103378   นางสาวฤทัยรัตน์   อย่างคุณธรรม : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103379   นางสาววนิดา   สังข์น้อย : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103380   นางสาววรลักษณ์   หลินศุวนนท์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103381   นางสาววรางคณา   คุณมี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103383   นางสาววริศรา   วรรณหลวง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103384   นายวัชรากร   โอ้ทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103385   นางสาววิภาพร   ดอยกิ่ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103386   นางสาววิมพ์วิภา   ต้องใจ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103387   นางสาววิรัญญา   เขื่อนแดง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103388   นางสาววิไลวรรณ   เกษมบริบูรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103389   นางสาวศตพร   ไชยยศ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103391   นายศราวุธ   ธิลังการ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103392   นางสาวศศิพร   หลานปั๋น : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103393   นางสาวศศิวรรณ   มะนุภา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103394   นางสาวศศิวิมล   ไชยวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103395   นางสาวศิริพร   ครองมี : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103396   นางสาวศิริพร   ทองวิเศษ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103397   นางสาวศิริรัตน์   ลังกาเปี้ย : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103398   นางสาวศิริลักษณ์   สุทธิประภา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103399   นายศิริวัฒนา   ถาวร : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103400   นายศิวกร   เดชคุณมาก : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103401   นางสาวศุภิสรา   การกิ่งไพร : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103402   นางสาวศุมณฑา   คำแหลง : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103404   นางสาวสิทธิพร   จิตมะโน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103405   นางสาวสิริรัตน์   ค่ายคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103406   นางสาวสุจิตา   หวานแท้ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103408   นางสาวสุพัตรา   ทองเถื่อน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103409   นางสาวสุพิชชา   บุญสอน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103411   นางสาวสุมินทร์ตรา   ปะนามะสา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103413   นางสาวอภิสรา   เอี่ยมโอภาษ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103414   นางสาวอรหทัย   สีชะเดช : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103415   นางสาวอัญชนา   ศรีพรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103416   นางสาวอัมพวรรณ   วิงวอน : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103417   นางสาวอารียา   ดาใจคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103418   นางสาวเอื้องฟ้า   สิทธิชล : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103419   นางสาวจิราลักษณ์   พงค์ปัญญา : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103420   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103421   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103422   นางสาวธิดารัตน์   สุริวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103423   นายนัทธพงศ์   แดงฟู : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103424   นางสาวรุ่งไพลิน   คำอ้าย : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103425   นางสาววนิดา   ยาวิไชย : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103426   นางสาวศศิพิมพ์   สุริยศ : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103427   นางสาวสุพัตรา   กุลาชัย : บัญชี 8ชั่วโมง
6206103428   นางสาวอรณัญช์   ชนะจิตทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6305101360   นางสาวปริยากร   อินรุ่ง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6306103002   นางสาวกนิษฐา   มูลคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103003   นางสาวกมล   ส่วย : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103004   นางสาวกฤษณา   อินชินา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103005   นายจันทพร   แซแฮ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103007   นางสาวจิตรกัญญา   เมธีเกษม : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103008   นางสาวจิรวรรณ   จันสุภาเสน : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103009   นางสาวจิรัชยา   นามสร้อย : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103010   นางสาวจิราภรณ์   ศรีต๊ะวรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103011   นางสาวเจนจิรา   ส่วนตัว : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103012   นางสาวชรินทร์รัตน์   ปัญญา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103013   นางสาวชลดา   สีตะมะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103014   นางสาวชลธิชา   ใจเดียว : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103015   นางสาวณพิชญา   เต็ม : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103017   นายณัฐภัทร   สุวรรณเดชา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103018   นางสาวณัฐวดี   ศรีจันทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103019   นางสาวดาว   นายอ่อง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103020   นางสาวทัศนีย์   สำเร็จ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103021   นายเทิดพงศ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103022   นายธนากร   พะยา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103023   นางสาวธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103024   นางสาวธิดารัตน์   นามวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103025   นางสาวนลินี   ปิ่นวัฒนะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103026   นางสาวนวพร   เสียงเสนาะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103028   นางสาวนันทกานต์   เทียนดำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103029   นางสาวนิตยา   แซ่ว่าง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103031   นางสาวนิยดา   พรมมงคล : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103033   นางสาวประภัสสร   เขียวธง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103034   นางสาวประภัสสร   ทองคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103038   นางสาวปอรรัชม์   สุนทรพัฒน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103039   นางสาวปิยะมาศ   ขัดหนูวงศ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103040   นางสาวพรพิมล   แสนจันทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103041   นางสาวพรรวี   หลวงนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103042   นางสาวพัชรา   แซ่โซ้ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103043   นายพรรณากรณ์   คำศรี : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103044   นางสาวพันธิภา   วงศ์กุณา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103045   นางสาวภัคจิรา   ปัญญาทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103046   นางสาวภันทิลา   ปัญญาทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103047   นางสาวภาชินี   ชะแป : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103048   นายสิริรัญญา   ธรรมใจ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103049   นางสาวภิญญาพัชญ์   พิพัฒน์ธรักษา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103050   นางสาวมาริษา   ดวงปินตา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103051   นางสาวเมธาสิทธิ์   คำก๋า : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103052   นางสาวรมย์ธีรา   เรือนสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103053   นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริพิศาลพงษ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103054   นางสาวรัตนภรณ์   ปู่เงิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103057   นางสาวลดาวัลย์   สิทธิวงศ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103058   นางสาวลลิตา   โกวฤทธิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103059   นางสาววรัญญา   เขียนสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103060   นางสาววริศรา   โพธายะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103062   นายวุฒิพงษ์   ใจบ้านเอื้อม : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103063   นางสาวศิริวรรณ   สมวรรณ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103064   นางสาวศุภมาส   พิงคะสัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103065   นางสาวสมพร   กันทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103066   นางสาวสายเดือน   พะยิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103067   นางสาวสายทอง   บุญมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103068   นางสาวสิริมงคล   ใจกาศ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103069   นางสาวสิริลักษณ์   เชื้อจิต : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103070   นางสาวสุชานันท์   ศรีจันทร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103071   นางสาวสุชานาฏ   บัตรมาก : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103072   นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เฮ้อ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103073   นางสาวสุธารัตน์   มหามิตร : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103074   นางสาวสุธีรา   รูปสูง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103075   นางสาวสุนิสา   ชะเงา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103076   นางสาวสุพรรณพร   แวนแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103077   นางสาวสุพัฒน์ตรา   คงสัมพันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103078   นางสาวสุภาวรรณ   วุ่นนุรัตน์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103079   นายสุรพงศ์   ตาสีเน : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103080   นางสาวสุรัญชนา   ถาดทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103081   นางสาวสุวจี   สีลาน : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103082   นางสาวสุวนันท์   ชุ่มธิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103083   นางสาวโสลญา   เกษเสณีย์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103084   นางสาวหัถยา   พุ่มรส : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103085   นางสาวอภิชญา   พรมปิงเครือ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103086   นางสาวอภิชญา   วงศ์กันทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103088   นางสาวอภิสมัย   พุฒตาลดง : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103090   นางสาวอริศรา   ใยทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103092   นางสาวอัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103093   นางสาวอาซามิ   อูเอะดะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103097   นางสาวกรภัทร์   ไชยวุฒิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6315123307   นางสาวญาณิศา   บัวพลู : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6405105347   นายวุฒิไกร   ทรัพย์ประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6406101543   นายถนัดกิจ   คำดี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406102314   นางสาวชลธิชา   ทองงาม : การตลาด 8ชั่วโมง
6406102340   นางสาวพรประภา   ด้วงครุฑ : การตลาด 8ชั่วโมง
6406103001   นางสาวแสงโย่   - : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103003   นางสาวกนกวรรณ   แสนจิตต์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103004   นางสาวกรกนก   สุปินชมภู : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103005   นางสาวกรรณิการ์   ซือผ่า : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103007   นายกฤตเมธ   จันคุ้ม : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103008   นางสาวกฤติยากร   เปาวัลย์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103015   นางสาวเกตน์นิภา   เผ่าทหาร : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103017   นางสาวจันทร์หอม   เตยะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103018   นางสาวจินต์จิรา   ถาวัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103023   นางสาวโฉมสุดา   เหมยคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103024   นางสาวชญาดา   ยะสืบ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103025   นางสาวชลธิชา   จันทร์มาทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103026   นางสาวชลธิชา   แดงเตจ๊ะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103030   นางสาวญาณธิชา   ไชยปัญโญ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103038   นางสาวธันย์ชนก   แสนเงิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103039   นางสาวธิดาพร   พรหมสวัสดิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103051   นางสาวปานศิริ   สุวรรณโณ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103052   นางสาวปิ่นทอง   มะโนยะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103056   นางสาวพลอยเรียง   มีเต็ม : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103062   นางสาวพีรณัฐ   ปลูกสุข : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103064   นางสาวฟากฟ้า   แจ่มไทย : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103066   นางสาวภัทรภรณ์   สงสัย : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103067   นางสาวภาวิณี   ปันทิพย์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103068   นางสาวภาศินี   เรือนแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103069   นางสาวภูริชญา   คำป่าคาย : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103070   นายไม้เมือง   ศรีนวล : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103073   นางสาวรัตนาภรณ์   ชาติไทย : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103075   นางสาวเรณุกา   เฮียงเสนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103088   นางสาวศิรัณญา   คำปวน : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103092   นางสาวสมัณฑา   นากูล : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103094   นางสาวสิรัญญา   หวันฮ้อ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103095   นางสาวสุกัญญา   ทรัพย์สิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103096   นางสาวสุชาดา   พงษ์พัง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103108   นางสาวอรประภาพร   บุญเรือง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103111   นางสาวอริสา   แสงผึ้ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103113   นางสาวอาทิตยา   วัฒนากมล : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103115   นางสาวอิศรา   ต๊ะตุ้ย : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103117   นางสาวกุลนิษฐ์   ขอดคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103118   นางสาวจิราวรรณ   ทาทอง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103119   นางสาวชลพรรษ   ม่วงไหม : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103120   นางสาวณัฐการณ์   อาศัยบุญ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103123   นางสาวพลอยไพลิน   วงษ์ใหญ่ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103301   นางสาวกัญญาณี   แสนเมืองมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103336   นางสาวรัตนาภรณ์   กาเผือก : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103367   นางสาวกนกวรรณ   แก้วทุ่ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6406103423   นางสาวพิชชาพร   สุขศรีราษฎร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6418102027   นายอนุวัฒน์   จิ่งต่า : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6422101448   นางสาวยลดา   สืบเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง