โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักวิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มต้น 23/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในช่วงเช้าเวลา 09.00-10.30 น. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา บรรยายหัวข้อ ธุรกิจพลิกโฉมและกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจพลิกโฉม ตัวอย่างองค์กรชั้นนำของประเทศไทยกับการพลิกโฉมธุรกิจ กรณีศึกษา Mothership SCB
เวลา 10.45-12.00 น. วิทยากรบรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพลิกโฉมธุรกิจเกี่ยวกับ Top 10 Digital Technology for Digital Business Transformation
ในช่วงบ่ายเวลา 13.00-14.30 น. วิทยากรบรรยายหัวข้อ การบัญชีพลิกโฉม องค์ประกอบสำคัญของการบัญชีพลิกโฉม
เวลา 14.45-17.00 น. วิทยากรบรรยายหัวข้อ ประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีพลิกโฉมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล Digital Asset การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล - คริปโตเดอร์เรนซี, Update : ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 261 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   261 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล