ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101322   นายชยพล   ชัยภูมิ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6212101311   นางสาวนิภาภรณ์   ยะอื่อ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6406101311   นางสาวเกษราภรณ์   เป็งวันทา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101349   นายธาดาพงศ์   ปัญญายิ่ง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102309   นางสาวจันทร์จิรา   ปฏิภาคนิมิต : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102315   นางสาวชาลิสา   เกเย็น : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102319   นางสาวณัฐกานต์   เตชะนา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102329   นางธนินทรา   เดโช : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102334   นางสาวบัณฑิตา   วาหานิยกูลรัตน์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102338   นางสาวปัทมพร   ศิริวงศ์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102347   นางสาวพีรญา   ใจประเสริฐ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102349   นางสาวภัคจิรา   กุลวิจิตร์รัตน์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102362   นางสาวศศิธร   แซ่ลิ้ม : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102364   นายสิทธิโชค   เพ็งแจ่มศรี : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102372   นางสาวอมลวรรณ   แซ่เห่อ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102379   นางสาวอันธิกา   ศักดิ์งาม : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102394   นางสาวชนัญธิดา   ปุนนะมา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102400   นางสาวณัฐกานต์   วงค์ดวง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102409   นายธภัทร   ไกยสวน : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102418   นางสาวพรชนิตว์   ไกรทอง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102419   นายพัทธพล   จันแปงเงิน : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102420   นางสาวพิมพ์ชนก   สมประสงค์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102440   นางสาววัลภา   หงษ์ยนต์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102450   นางสาวศุภานัน   นามปุ๊ด : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102453   นางสาวสินีนาฎ   วงศ์ใหม่ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102458   นางสาวอภิสมัย   ไชยวงษา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102462   นางสาวกัญญาวีร์   ชัยศรี : การตลาด 2ชั่วโมง
6406104005   นางสาวรังสิมา   พิชญานุพงศ์ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105025   นายคณิศร   สุขจันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6412101331   นายกนก   ทอสาร : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง