กิจกรรม Maejo Co Space Live งานเกษตรแม่โจ้ 64 Ep.4 (Live Facebook)

วันที่เริ่มต้น 29/12/2564 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 29/12/2564 เวลา 19:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพจ “ฝากร้านเชิญหลังโดม” มีกำหนดการจัดกิจกรรม “MJU Co Space” ในรูปแบบออนไลน์ (FACEBOOK LIVE) ผ่านเพจ MJUBANOW ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นผู้ประกอบการและประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล