ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122301003   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6222101302   นางสาวกนกพร   เป็งเมืองมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101303   นางสาวกนกวรรณ   กาวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6222101333   นางสาวฐรินภรณ์   ภูมิพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101373   นางสาวประดับศรี   พันพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101378   นางสาวปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6222101380   นางสาวพรชนิตว์   หนุนวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6222101398   นายรัฐพล   พลเทียร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101400   นางสาวลลิดา   สีสุวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6222101401   นางสาววทันยา   ทรัพย์เจริญไว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101404   นางสาววนิดา   กุดหินนอก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101414   นางสาวศรัญญา   ทานิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101415   นางสาวศศิธร   อินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101416   นางสาวศานันทิณี   นรสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222101421   นางสาวศุภิสรา   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222101428   นางสาวสอางค์ทิพย์   นวลศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6222102008   นายทิวากร   สิงขรวิภา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6222301006   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322301001   นางสาวกรัณฑรัตน์   ในเวียง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322301002   นางสาวกัญญาณัฐ   ไชยวรรณ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322501001   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322501002   นางสาวพัชรี   พรมตัน : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101004   นางสาวปาณิสรา   เอี่ยมกลิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101302   นางสาวกมลลักษณ์   พูลทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101304   นางสาวกฤติมา   เขียวป้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101305   นายกฤษกร   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101306   นายกฤษฎา   ปลื้มสุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101313   นางสาวกันยารัตน์   ทองนอก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101316   นางสาวกิตติกา   ขอร่มกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101317   นางสาวกิติมา   การอ้วน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101319   นางสาวกุลธิดา   สุนทรกุมาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101321   นายเกียรติศักดิ์   คำพร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101331   นางสาวจิรารัตน์   สีเชียงสา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101334   นายเจริญ   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101337   นางสาวชฎาพร   วงค์คม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101344   นางสาวชุติกาญจน์   ต๊กควรเฮง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101353   นางสาวณัฐนรี   คูนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101366   นายธนวัฒน์   คำมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101369   นางสาวธนัชญา   ธรรมสุขี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101374   นางสาวธัญภรณ์   เทพภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101378   นางสาวธิดาพร   อุดมพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101380   นายธีรเมธ   ทองแสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101383   นางสาวนภเกตน์   เลิศคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101386   นางสาวนภัส   พรมทับ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101388   นางสาวนรินทิพย์   กันทะวงษ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101389   นางสาวนลินี   เต๋จ๊ะแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101391   นางสาวนันทกา   ริยะป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101397   นางสาวเนตรนภา   สวนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101398   นางสาวบัณฑิตา   กันธิมาพงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101401   นางสาวบุลพร   ศรีสกุณาสีทอง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101404   นางสาวปฐมภรณ์   วันรักชาติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101411   นายปัณณทัต   บุรินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101419   นางสาวพลอยกาญน์   คำศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101424   นางสาวพิชญาพร   โคตรแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101425   นายพิชัยยุทธ   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101431   นายพีรกานต์   เม้าพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101435   นายไพรัตน์   สวยล้ำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101439   นางสาวภัทรเนตร   รังศรีคาร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101441   นางสาวภัทราพร   เจ๊กพ่วง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101448   นางสาวยลดา   สืบเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101449   นางสาวรมัย   ศรีชาวดอย : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101451   นางสาวรัชฎากร   รู้เจน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101453   นางสาวรัชนีพร   ใจยะมี : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101455   นางสาวรัตนพร   วรรณศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101456   นางสาวรุ่งนภา   สุขทวี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101460   นายวณธิป   อุดมพงศ์วัฒนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101462   นายวรากรณ์   ป้วนป้อม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101465   นางสาววันวิสาข์   อ่ำชาวนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101468   นายวิทวัส   คำน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101469   นางสาววิไลพร   ถาวรมิ่งศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101471   นางสาวศศินัดดา   จันทะคุณ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101474   นายศิรวิชญ์   ดิ๊ข่อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101480   นายสามภพ   แก้วทอง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101483   นายสิทธินนท์   เพ็งภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101497   นางสาวสุภัสรา   จอมมะเริง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101501   นางสาวสุวรรณี   ชัยชนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101503   นายสุวินชนันท์   ปานสมุทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101506   นางสาวอนงค์นุช   ขำเขียว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101514   นายอภิสิทธิ์โชคชัย   หมายมั่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101515   นางสาวอรนภา   ไกรษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101517   นางสาวอัญชริกา   ฝั้นพยอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101518   นางสาวอัญรัตน์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101520   นางสาวอาณัฎธยา   เวชวิกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101522   นางสาวอารีรัตน์   เกาะรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101524   นางสาวอุบลวรรณ   สายธารชื่นจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101528   นางสาวจนิตรา   อุตสานอก : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101529   นางสาวชลิตา   ล่าร้อง : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6422101535   นางสาวทิพาวรรณ์   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6422101537   นายปฐมพงษ์   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422101543   นางสาวรุ่งนภา   อนันเอื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422103038   นางสาวสุพัชราภรณ์   ษมาจิตทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6422301002   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง