ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101308   นายจีรพันธ์   กลั่นแฮม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6201101310   นายชานนท์   พวงมาลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101311   นางสาวณัฐนรี   ยะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101313   นางสาวดลพร   ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101320   นายนรบดี   ธิตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101323   นายนิรวิทธ์   โทนชัยภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101332   นายพีรพล   เจริญชีพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101333   นายภาณุเดช   อิสระภาพตระกูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101334   นางสาวภาณุมาศ   ศรีทะวงศ์เรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101337   นายระพีพัฒน์   แสงสว่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101340   นายวชิรวิทย์   ขำโยม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101345   นางสาววิลาวัณย์   บุดดาเคน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101346   นางสาววิลาวัลย์   ไชยกาศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101347   นางสาวศศิธร   จันทะมุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101351   นางสาวศุภราณันท์   ทิมทองคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101353   นายสิขรินทร์   เทียวประสงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101357   นางสาวสุรีรัตน์   วิงวัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102317   นายคุณานนต์   เฟื่องฟู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102346   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102350   นายตะวัน   กันทะตั๋น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102352   นางสาวทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102411   นายภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102418   นายรณชัย   ยาวยวน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102487   นางสาววรรณิดา   จินดาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102488   นางสาวสิริรัตน์   หนูทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105301   นางสาวกันติชา   รถมณี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105318   นางสาวเบญจมาศ   เหลาเลิศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105324   นางสาวเยาวลักษณ์   เขียวจันทร์สืบ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125314   นายณัฐวุฒิ   จาวเจริญพาณิชย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125328   นางสาวบุษยามาศ   เเสนบัวคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6209101325   นางสาวณาฐเซียร์   เทรวิซาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6215123312   นายณัฐพงษ์   โพธิศาสตร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123318   นายธนากร   นาคเครือมี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123319   นายธีร์   วงค์พุ่ม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301101004   นางสาวกาญจนา   ม่วงมุกข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101006   นางสาวกุลธิดา   แจ่มกระจ่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101007   นายจุลจิตต์   วิเศษลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101008   นางสาวเจนจิรา   สีเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101009   นางสาวชฎาพร   นามรัตน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101015   นางสาวทิพญาภรณ์   ท้วมยัง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101021   นางสาวนฤมล   นันทะสิงห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101025   นางสาวปรียาลักษณ์   รอดปันนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101026   นางสาวปิยะธิดา   ทองประทีป : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101027   นางสาวพจนาถ   ระมั่ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101032   นางสาวมนัสนันท์   นนทะกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101034   นางสาวมาริสา   สระทองอ้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101036   นางสาววิธมล   ใจแม่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101037   นางสาววิไล   สุวรรณจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101039   นายศิลา   โรจน์บุญถึง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101042   นางสาวสิริกานดา   พุดหอมโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101044   นางสาวสุกัญญา   อังสุภานิช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101048   นายอรุพงษ์   เดียวกี้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101051   นายเอกอนันท์   ตาดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101053   นายสิทธิพงษ์   ประการแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101301   นางสาวกนกภรณ์   คำเฮียง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101302   นางสาวกมลลักษณ์   เลิศวิลัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101306   นางสาวจรรยา   ดอกพิกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101308   นางสาวปุญยวีร์   อิสรีย์กรทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101313   นายเทพพารักษ์   นามวิจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101314   นายธนกร   นิลคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101324   นางสาวปวริศา   พิลึก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101327   นายภาณุพงษ์   อนันต์อาณากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101328   นายภูมิพัฒน์   ตาติวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101329   นางสาวภูศนิษา   ชมกลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101331   นายรักษ์   รอดรื้อผิด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101332   นางสาวรัชดากร   โสดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101333   นางสาวรุ่งอรุณ   ปรืมประสาร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101338   นางสาวศศินา   จันทร์บ่อโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101339   นางสาวศุลีพร   อยู่สุขสบาย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101343   นางสาวสุวณี   ยุภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101344   นายอนันตชัย   บัวทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101346   นายอัครชา   มะติยาภักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101347   นางสาวอังค์วรา   บุญแท้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101348   นายพงศ์พล   ดวงวงศ์พร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102302   นางสาวกนิษฐา   ชัยวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102311   นายกานต์กร   ปานเพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102313   นางสาวกิตติมา   ภูสดศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102333   นายไชยชาญ   มหาวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102341   นายณัฐวุธ   แสนสองแคว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102342   นายดนุพล   เสบู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102345   นายตฤณพรรดิ์   สุทธานุกูล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102346   นายเตชากร   ดีคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102350   นายธนวัฒน์   เขื่อนใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102351   นายธนาชัย   ใจเรือน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102352   นางสาวธนิษฐา   เนาะดู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102364   นายเนติพงษ์   แสนสุขอุดมบุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102366   นายบุญธรรม   ศักดิ์บำเพ็ญกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102367   นายบูรฉัตร   แซ่ท้าว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102386   นายภานุวัศ   เพ็ชรแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102395   นางสาวรัตนาภรณ์   แปงแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102415   นายสถาพร   แตงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102422   นางสาวสุกัญญา   เรืองหนีชาติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102429   นางสาวอัญมณี   อินตาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102439   นางสาวชฎาพรรณ   นายจาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102440   นางสาวณิชกานต์   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102441   นายธีรพัฒน์   นามขันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102442   นางสาวพิมพร   ใจมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105324   นายวรวุฒิ   พลอยขาว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301122005   นางสาวกิตติมา   มณีวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122006   นายกีรติ   นิคมไพบูลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122007   นายเกียรติศักดิ์   บัวดำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122008   นายโกเมศ   บุญเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122010   นายจักรพงษ์   ศรีอำนวยโชค : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122012   นางสาวชมพูนิกข์   แสงมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122016   นางสาวฐิติมา   มูลตรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122017   นายฐิติศักดิ์   แสงเจือ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122025   นายธนวัฒน์   น้อยติ๊บ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122026   นายธนาพร   อนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122028   นายธวัชชัย   ปานสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122029   นายธีรภัทร์   วงษ์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122031   นายนนทชัย   ฉันทะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122032   นายนริศ   พระวิเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122036   นางสาวปณิตา   หมานปุเต๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122037   นางสาวปภัสสร   กลุ่มบ้านหัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122038   นายประชา   เจริญวงศ์เกียรติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122039   นางสาวปริญานันท์   แพงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122040   นายปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122047   นายพิเชษฐ์   นาสวนจำรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122049   นางสาวเมตตา   ปานทสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122055   นายวงค์เทพ   ชัยบุญแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122057   นายวรโชติ   ป่าไม้งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122058   นางสาววรดา   ปัญญาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122059   นางสาววรรณวิทู   วิเศษปัสสา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122060   นายวรากร   กันทะสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122061   นางสาววราพร   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122062   นายวราวุธ   คลองรั้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122063   นายวิษณุ   ประมูลทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122064   นางสาวศลิตา   ปองพัฒนาทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122066   นายศิวกร   ดำกลึง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122069   นางสาวสุมินตรา   กรกิ่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122070   นายสุรชาติ   จันเป็ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122072   นายอดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122075   นางสาวอรุณยุพา   พรมเพียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122076   นายอาภากร   สำแดงภัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122077   นางสาวอุไรวรรณ   มาโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122079   นางสาวพัชราภรณ์   ไพฑูรย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122080   นายอนิรุท   บุญสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125334   นายวรรษชล   นนทโคตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6306102401   นายเสริมชาติ   อินทะนาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102458   นางสาวอนัญพร   นันกด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6322101420   นางสาวอชิรญา   ออละอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101441   นายวัฒนาการ   เงินขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101003   นายกฤษณะ   วิเวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101020   นางสาวญาณิน   สวนดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101024   นางสาวณัฐนิศา   มณีเนียม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101043   นายพชร   แซ่ม้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101045   นางสาวพรพิน   ชิณวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101067   นายอชิระ   อินทรชลิต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102312   นายเกษมธนชัย   อินทณ์ปั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102321   นายจักรพงษ์   กันยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102330   นางสาวชนนิกานต์   หกสี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102356   นายทักษิณ   เลาหาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102369   นายธามัน   เป็ดทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102385   นายปฏิภาณ   ขันท์ชาลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102418   นางสาวรัชฎาภรณ์   อ่างแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102420   นางสาวลัดดาวัลณ์   ขันตีเอี่ยม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102446   นางสาวสิริพร   สีฉว่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102456   นายสุริยะ   ไชยชนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102469   นางสาวอริศรา   จูมศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102522   นายทรงชัย   นงค์พยัคฆ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105315   นางสาวสุจิตรา   สุระวัง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401105321   นายอภิวัฒน์   ตันถา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113305   นางสาวเนตรชนก   น้ำเงิน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113313   นายอธิปัตย์   คำหุ่ง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113314   นายอินทรวิเชียร   สีดาแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113320   นายวันชนะ   มะณี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401122004   นางสาวกัญญารัตน์   แสนทวีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122006   นายกัมปนาท   เพ็ชร์รักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122007   นายกิตติพงษ์   เลิศพระพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122008   นายจิตติกร   สุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122011   นางสาวชลนิภา   ชัยเลิศสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122013   นายณัฐพล   มีเชื้อ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122015   นายถิรยุทธ์   สุภาพรอด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122017   นายธนชิต   ปาตีสกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122022   นายปริญญา   น้อยวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122025   นายพิชญุตม์   พิชญานุพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122026   นายพูลทรัพย์   ปิยาโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122028   นายภาสกร   บุญหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122033   นางสาวเมธาวี   ผากาเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122041   นายศัตรา   เอกมธุรพจน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122044   นายสุรเชษฐ์   ลาเศษ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122045   นางสาวสุวรรณา   พาเกลาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122047   นางสาวอารียา   ก๋งจิว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122049   นายเจษฎา   แก้วเจ๊ก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122053   นายธีรไนย   วิรุฬพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122056   นายภานุวัฒน์   ตาอุต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122061   นายวัชรพล   ลิมป์สิทธิสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401124303   นางสาวชนนิกานต์   เกิดสมบุญ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124304   นายณัฐวุฒิ   พันชน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401124306   นางสาววรรณษา   จิตรีพรต : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125315   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125330   นางสาวอรพรรณ   คุณาจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401126302   นายจิรศักดิ์   ยอดศร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126313   นางสาวธัญจิรา   ลำทอง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6405105321   นายประชาธิป   ญาติวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง