ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6118102379   นางสาวอรนลิน   แก้วเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6201125362   นายนัฐพล   ใจยา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6209101329   นายตะวัน   ลุงกู่มะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101404   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6301105303   นายกรภัทร์   ตุ่นโนจา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105306   นายจักรินทร์   ปันคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105307   นายจิตรกานต์   ทองดี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301122073   นางสาวอภัสรา   ธุระกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6304102308   นางสาวณัฏฐนิช   วิทยาดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101432   นายเอกพจน์   หนั่นตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101313   นางสาวเกศรินทร์   พลประถม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101315   นางสาวคุณัญญา   เหลืองกิตติคุณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101399   นางสาวศศิวรรณ   ปู่ทอน : การจัดการ 6ชั่วโมง