64_ยี่เป็งวิถีล้านนาหอคำพระญามังราย

วันที่เริ่มต้น 19/11/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/11/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่ เป็นที่สุด แห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมประเพณี สมกับคำขวัญที่ว่า "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า" สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่/มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของล้านนาไทย ทุกปีหลังจากออกพรรษาแล้ว ชาวล้านนาไทยต่างก็ได้เก็บเกี่ยวข้าว และเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เสร็จสิ้น จึงว่างเว้นจากการประกอบกิจการงาน เมื่อสิ้นฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวจนถึงวันเดือนยี่เหนือ ขึ้น 15 ค่ำมาถึง ซึ่งล้านนาเรียกว่า เดือนยี่เป็ง วันพระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวง ท้องฟ้าแจ่มใส จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ตามวิถีพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามประเพณี บางกิจกรรมก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญของบ้านเมืองและเงื่อนไข ตามสถานการณ์กับกาลเวลา เพื่อเป็นการจรรโลงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้ร่วมกันจัดงานเดือนยี่เป็งวิถีล้านนาขึ้น”ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย ในวันเดือนยี่เป็ง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงค์ผางผะตี๊ดเพื่อบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ และท้าวผกาพรหม
2. การแข่งขันกลองมองเซิง การแสดงฟ้อนก๋ายลาย
3. การแข่งขันการขัดราชวัฎ ซึ่งเป็นรั้วกั้นเขตปริมณทลพิธี
4. การแข่งขันการประดิษฐ์กระทงใบตอง
5. การประกวดค่าวฮ่ำกำเมือง
6. การสาธิตการจุดบอกไฟลูกหนู
7. การจัดกาดหมั้วครัวฮอมอาหารเมือง
8. การแสดงทางวัฒนธรรมตลอดงาน
การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทางคณะกรรมการจัดงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เดือนยี่เป็งวิถีล้านนา วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย
เวลา 08.19 น. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์นำไหว้พระสมาทานศีล ประธานจัดงานจุดผางผะตี๊ดพิธี พระมหาสมบัติชวนเมธี แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ผางผะตี๊ด ถวายจตุปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ องค์แสดงธรรมอนุโมทนาให้พร
เวลา 08.45 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ถวายเครื่องสักการะองค์พระญามังราย ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (ประธานในพิธี/ประธานสภาฯ/ประธานจัดงานจุดชนวนบอกไฟลูกหนู) ฟ้อนโคมแจ่มนภาบูชาเดือนยี่เป็งฟ้อนก๋ายลาย ฯลฯ
เปิดกาดหมั้วครัวอาหารเมือง มอบเกียรติบัตรให้ช่างฟ้อนลูกหลานพระญามังราย ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เปิดการประกวด -แข่งขันกิจกรรมทุกประเภท มอบรางวัลให้กับทีมชนะการแข่งขัน

ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล