ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5719102508   ฐิติภรณ์   วงศ์วัฒนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5906103329   จิรภิญญา   รักษาชน : บัญชี 3ชั่วโมง
5907101304   กิตติศักดิ์   เอี้ยวปาน : การประมง 3ชั่วโมง
5907101317   ธวัชชัย   พรพจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
5908108311   ธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
5915123413   สุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6003105337   ศุภวรดา   จิตรชูชื่น : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004102302   กนกภรณ์   คลไว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6004106302   กิตติพงศ์   ทองมาตรา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6004106326   ปิยวัฒน์   อินทรีย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006101307   กฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101351   ณภัทชา   บุญตาชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006105371   เยาวรัตน์   รุ่งทวีนันทพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6007104305   ณภัทร   ล่องเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007104313   เสาวนีย์   เปรียบปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6007108318   เมธินี   จันทร์เต็ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6007108338   อริสรา   รัดเสริฐ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6019102510   ฌาน   ศุภารัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102513   ธนาภรณ์   ทองน้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6019102528   สุปิณญา   วันแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102334   ชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102502   นายอาหมัด   ตำภู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105312   ชุติกาญจน์   คนยัง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105314   ณัฐชา   นรินทร์นอก : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105317   ณัฐนันท์   ทองปาน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105321   ธนบูรณ์   ฟักบัว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105338   พงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105354   ยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105355   รวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105358   วงศธร   ดวงสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105359   วรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113335   สุทธิพงษ์   ศรีฉัตรใจ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6103101315   ทัตพิชา   ตามาลี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6104101346   นุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101397   สุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104106302   กัญธิวา   ฉวีวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106323   ปารมี   วงค์คำปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106337   สถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101306   กัญญรัตน์   สุขสัจจี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101309   ไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101349   ปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101363   พิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101398   สิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105360   พิชญุตม์   อรุณวรรณชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105410   อลงกรณ์   นามนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102317   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   ดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102393   มณีนุช   สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102412   วันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   วิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102432   สิปปกร   กันทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103365   นารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103369   นิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103452   อรวรรณ   ณรงค์มี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104328   ชนันชัย   ชัยเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104353   ทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104355   ทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104357   ธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104359   ธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104395   ภูริณัฐ   เพียจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104417   นางสาวศรัญญา   หงษ์ผ้วย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105302   กิตติธัช   มิ่งศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105314   ธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105324   พัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105334   วุฒิพงษ์   ปงหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105337   สุกัญญา   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6107103302   นภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103304   ปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103305   นายพงศกร   ศรีระบาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103306   พรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103307   พิพัฒน์   ดอนเจดีย์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107103308   ศุภชาติ   ชุ่มกลิ่น : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3ชั่วโมง
6107104302   กมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104304   ธิดาพร   คำแก้ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104305   นภัสสร   รอดเล็น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104306   ประไพวรรณ   สุริยเลิศ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104307   พีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104308   ภัทรวรินทร์   ปัญญาหาญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104309   ภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104311   สุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107104312   อริสรา   สุวรรณวงค์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6107107301   กานต์มณี   แดงเพ็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107303   ชัยวิชิต   แซ่โค้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107304   ชุติพร   สีนุ้ยคง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107305   ณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107306   ณัฐชัย   คล้ายรุ่ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107307   ณัฐธิดา   นนทสิงห์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107308   ณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107309   ณัฐวรา   ไกรนรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107311   นฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107312   ปนัดดา   ทับจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107313   พัชรพล   บุญรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107314   นายพิชญ์ภูมิ   บุญญแพทย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107315   ภาพิมล   ยืนนาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107316   วรวัส   วรเทพนุทัศน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107318   สุภาวิดา   วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107107320   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6107108301   กฤษดารัตน์   เส็นสุวรรณโณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108302   กุลสตรี   ศรีคง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108303   เกศกมล   โนวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108306   จุฑากมล   มานะจิตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108307   ชลดรงค์   ทรงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108308   ฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108309   ณัฐติยา   ขุนเนียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108310   ณัฐธิดา   สว่างวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108311   ตวงทิพย์   วงค์เลี้ยง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108314   นัฐพงษ์   ไกรเทพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108315   นิตยา   เพ็ชรแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108316   พศวัต   ศักดิ์เศรษฐ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108317   ลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108318   นายวิชยุตม์   สินพิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108321   ศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108322   สราวดี   เหลือแหล่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108323   สิขรินทร์   เทาศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108325   สุนิตา   หนูนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108326   สุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108327   สุรีพร   อ่อนจันทร์อม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108328   เสาวณี   หมานระเด็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107108330   อลงกรณ์   เกตุณรายณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6107109315   นิรุทธ์   หวัดสนิท : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6108103301   กีรติ   ภัทรรังสิกุล : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103302   กุลวดา   แก้ววันดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103303   จินต์จุฑา   พรหมศรี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103305   นางสาวชฎาพร   มรกต : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103306   ชนิสรา   งามวงษ์ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103307   ชลิตา   แฉล้มลอย : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103308   ณัฐวุฒิ   สุขทาทอง : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103309   ธนวัฒน์   ชูจิตร : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103310   ปภัสสร   ม่วงตุ่น : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103311   พิกุล   มะโนนึก : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103312   นางสาววรัญญา   คำดี : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103315   ศิริลักษณ์   เชิดชู : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103316   สายฝน   เผือกเพ็ชร์ : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108103317   หทัยชนก   ศรีสะอาด : เทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6108106301   กันย์สินี   พรมนัสมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106302   ชลันธร   จงใจลาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106303   นายณรงค์พล   สีดาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106304   ธีริศรา   กอไธสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106305   นนทวัฒน์   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106306   ปิยฉัตร   สาแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106307   พิชญ์สินี   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106308   รสรินทร์   ศรีบัวคม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106309   สาธินี   สารวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106310   สุวิชาดา   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106311   ณัฐพัชร์   แก่นทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106312   นายอนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108106313   พิชญาณี   คำสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6108107304   กุลนภา   ฤทธิ์สุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107306   เกวลี   โนราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107307   จักรพันธ์   เอี่ยมดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107308   จิฬาภรณ์   เพ็ชรหวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107309   จุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107310   ชนาทิพย์   แหวนทองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107312   ณัฐกฤษณ์   วงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107315   ณัฐวรรณ   อินทร์ช่วย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107316   ณิชาภัทร   จั่นวงศ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107320   นที   ทาเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107321   นพณัฐ   แตงอ่อน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107322   นัฐรดี   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107323   นาวิน   บุตรสอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107326   ปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107327   ภัควลัญชญ์   ใจอิ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107328   ปารตี   บุญชูวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107329   ปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107334   รุ้งธิดา   ภูกองชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107335   วทัญญู   เขียวดวงดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107338   วีรปกรณ์   กันแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107339   ศรัณน์   เพชรภูมี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107340   ศิริภักดิ์   สีคะปัสสะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107343   สุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108107344   สุธาทิพย์   โสบ้านบัว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6108108301   คมกริช   เรือนเป็ง : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108302   จิราพร   เมฆบุตร : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108305   นายภาสกร   กองโกย : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108306   มลฤดี   กอบชนเมตตา : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108307   ศุภศิริ   กวยะปาณิก : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108108309   พรรณภัทร   กันทะสีคำ : การจัดการชุมชน 3ชั่วโมง
6108109301   เกียรติกุล   ลาภธนาดี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109303   จิตรานุช   สุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109304   จิรวิชญ์   จันทร์เจือจุน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109306   ชลธิดา   ถาเต็ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109307   ชัญญา   ช่องโก้ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109308   ณัฐนรี   กันทะสอน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109310   ทิพวรรณ   ตาสลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109311   ธงชัย   เมฆอากาศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109312   ธนกฤต   ออศิริ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109315   ธีระพงษ์   พรมวงษ์ป้อ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109316   นรินทร   เอี่ยมสุภาษิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109317   นลินี   บุตรงาม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109318   ปวันรัตน์   ราตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109321   พัชนี   เสือเขียว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109322   ภคพงษ์   สมสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109323   รัตนาภรณ์   สอ้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109325   ศรัณยู   โถงโฉม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109326   ศิลปกร   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109327   สหรัฐ   ปลื้มสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109328   สุทิวัส   ใจ๋ใจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109329   สุภาวดี   ติ๊บแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109330   อภิชาติ   โคตรพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108110301   จิตรานุช   หอมรส : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110302   ชนิดา   ผลสวิง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110303   ชลสิทธิ์   ทุมต้ายหวัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110305   ทิพวรรณ   ท้าวใจแปง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110306   นฤชา   สารดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110307   เนตรชนก   ปาริมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110308   บัณฑิตา   ปานทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110309   ปรีญารัตน์   จำปาด่วน : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110310   ปิยธิดา   วงค์หลอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110311   พีรพงษ์   กาฬนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110312   ภรณ์ทิพย์   เป็นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6108110313   วิมลรัตน์   เสนานุช : การตลาด 3ชั่วโมง
6108111301   กชกร   เพ็งสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111302   กนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111303   กรรณิการ์   อ้นเชิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111304   เจนจิรา   วงศ์โพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111307   ฐิศรา   จำปาขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111308   ธิดารัตน์   เคลิ้มกระโทก : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111309   นครินทร์   กอฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111310   บุญพิทักษ์   ลอยคลัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111313   พรชิตา   ตาบม่วง : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111314   รุ่งนิมิต   แก้วคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111315   สายฟ้า   อาลักขิต : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111316   สาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111317   สุชานาถ   แก้วสุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111318   อริสา   สมบูรณ์ทรัพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111319   นายอิศรา   อินเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6108114304   กัญญาภัค   วิทยาคุณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114307   จริยา   แสงอุดม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114318   ญานิกา   แช่มช้อย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114320   ณัฐฐาพร   สังกรณีย์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114323   ณัฐวดี   ข้อค้า : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114325   ดง   เเซ่ย่าง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114327   ดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114336   ปรีชญา   สอนลา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114337   ปาริชาติ   อินทะชิต : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114338   ฝนดาว   หอมนวล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114343   พัสกร   บุญน้อม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114345   เพ็ญพิลัย   เปี่ยนคิด : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114346   ภักดิพร   สิงห์ชู : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114352   รัตนาภรณ์   วัดแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114357   วลีรัตน์   มีชัย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114367   ศิริรัตน์   สมประโคน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114368   ศิริรัตน์   สุขช่วย : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114369   ศิริลักษณ์   สิงห์กระโทก : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114375   สิริวิมล   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114377   สุทธิดา   ยอดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114380   สุวรรณา   สุขมากผล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114382   อนงนุช   จำนงกูล : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114383   อนุวัฒน์   เเก้วพิศดาร : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108114384   อัจฉราพร   ยอดธง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
6108115303   จารุพัฒน์   นวลสาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115304   ชญานิน   บุญเพิ่ม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115305   ชลดา   นามไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115306   ฐิติกาญจน์   ชื่นชม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115307   ณัชยาภรณ์   ตันคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115309   ดวงพร   กันต์นิกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115310   นนธวัช   สุวรรณโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115311   ปัทมา   วิชาพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115312   พิสิษฐ์   ทินเรืองศิริ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115313   ภูมินทร์   นิยมไทย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115314   มาลินี   โคตรชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115315   รัตติกาล   แสงจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115316   ศิริลักษณ์   บรรหาลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115317   ศุภกร   กระเซ็น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115318   ศุภกร   บุญลือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115319   สายชล   ทองเศรษฐี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115320   สุวสันติ์   วงศ์สาร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115321   นายอธิศ   ทับวัน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108115322   นางสาวอรนลิน   ใจเถิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6108116301   กมลชนก   อินยะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116302   กุลดา   ธยาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116304   ทินนากรณ์   หล่ำชู : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116307   เลิศลักขณา   วงศ์ทวีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116308   ศิรรินทร์   พาสาเวช : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108116309   ศิริวรรณ   กล้าแข็ง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6108117301   กิตฏิญากร   ดอนเคนรถ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108117302   ขนิษฐา   สมพงษ์ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108117303   ดวงหทัย   แสงอำไพ : ชีววิทยาประยุกต์ 3ชั่วโมง
6108118301   เกียรติภูมิ   หล้าคำมี : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3ชั่วโมง
6108118303   ธีรณัฐ   เครื่องจักร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3ชั่วโมง
6108118304   น้ำเพชร   ปิ่นดี : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3ชั่วโมง
6109102303   กุลนันท์   กิจสมัคร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102304   นายคิรากร   พนาใฝ่ธรรมชาติ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102312   ชวนวรรณ   เดชดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110102305   จิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102323   ธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   ภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101304   กันฑ์เอนก   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101309   ชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101311   ชาติชาย   อมรไพรกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101313   ณัฐพันธ์   ราชคม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112102303   จรรยา   จอมงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102308   ชญานนท์   หมื่นแยง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102311   ณัฏฐณิชา   มะโนคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102321   นางสาวนริศรา   ไชยยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102323   นายนันทวัฒน์   มันธิโน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102336   วราพร   กันธาทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102337   วลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102344   โศภิษฐ์ดา   ยอดคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102346   สาริศ   ผ่องธัญญา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102347   อนุพงศ์   เตชะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102352   ปริตต์   แสนวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102353   ธนกร   เเกล้วกล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112107309   นางสาวทิพย์สุภา   แซ่หว้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง