ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904106322   ภูเมศวร์   อุ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6012107317   ณัฐกฤตา   ตาก๋า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107350   อรนิชา   สิงห์ภักดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6012107352   อลิษา   ศรีชะนันท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6014101366   ศราวุธ   แสนบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6101101314   ซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101330   นงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101365   ศราลักษณ์   ภิญโญจิตร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   สุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102341   นายไชยวัฒน์   เพชรศรีเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105363   วลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101125329   มาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6104101349   ปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101402   อารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102313   กิตติยา   วังท่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102361   นันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106104318   จิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101344   ปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6122101393   พิมประไพ   ครองอำนวย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6201101318   นายธีระพัฒน์   โคตะบิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201122040   นายภูวนัย   ใสแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201222035   Samlan   Lorsavanh : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6203101341   นางสาวเรณู   ไชยนา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6203103302   นางสาวกนกนาถ   แซ่โค้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6203103336   นางสาวรดา   ทองชะโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6204101338   นางสาวเพ็ญลักษณ์   บุญพูน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6204302001   นางสาวไอรดา   ถิ่นศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105351   นายปุณณภพ   นวนหมวก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105403   นายลักติชัย   ดนตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101305   นายกฤษณะ   นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102322   นางสาวจำนัญจา   อร่ามคีรีพนา : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6206102418   อภิวรรธน์   คำฟู : การตลาด 3ชั่วโมง
6206103387   นางสาววิรัญญา   เขื่อนแดง : บัญชี 3ชั่วโมง
6206103395   นางสาวศิริพร   ครองมี : บัญชี 3ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6222101372   นายปรมินทร์   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6222101410   นายว่าจ้าง   แซ่ว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222101424   นายสรวิศ   ภู่สมบูรณ์ไพศาล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6222103045   เอมมิกา   แชแหล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301122003   กิตติธัช   ต้นโนนเชียง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122006   กีรติ   นิคมไพบูลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122008   โกเมศ   บุญเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122012   ชมพูนิกข์   แสงมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122034   ปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122036   ปณิตา   หมานปุเต๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122061   วราพร   สะอาดชัยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122064   ศลิตา   ปองพัฒนาทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122072   อดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122078   ปฎิภาณ   ปฎิมินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301122080   อนิรุท   บุญสาร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301222002   Keomany   Sengmaly : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301222014   เมธัส   นุเกว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301222020   Visakhone   Douangphachanh : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301222021   Sikhai   Somneuk : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301222034   Huenou   Laoking : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101320   นางสาวนูรลี   เล๊าะเสะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303104308   นายไพสิษฐิพัชร   กาบุญก้ำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6304101388   นายวีระชัย   แสงคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6305101422   นางสาวอมรรัตน์   เสานุ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101429   นางสาวอัญญานี   อาษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306102367   นางสาวพิชชาภา   สว่างพัฒนกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103413   นางสาวอนันตญา   อาษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6306106314   นางสาววรนุช   สุมามาลย์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101301   นางสาวธวษมน   ดำอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102304   นายเจษฎา   เจริญเวช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102305   นายเจษฎา   ม่วงแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102323   นายมิตรภาพ   พระคง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309102335   นางสาวอารียา   ตองเช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101386   นางสาวรุ่งอรุณ   เกษวิริยการ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6315123312   นางสาวธนิตา   อวดผล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6319101006   ทศพร   ชูตรัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6322101411   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101438   นางสาววีรพร   พุทธาสมศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง