ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6006103367   นายธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6012102378   นางสาวศิริพร   ดวงไฟ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6015123339   นายนนทวัฒน์   ชุ่มศิริ : พลังงานทดแทน 48ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102429   นายรุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102467   นางสาวสริตา   เกียรติศักดิ์โสภณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102470   นางสาวสาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102481   นางสาวสุพรรษา   คู่กระสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102491   นางสาวอภิญญา   มณีวรรณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102305   นายกฤษณพงค์   จอมใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102315   นางสาวขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102320   นายจักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102326   นางสาวจิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102329   นายเจนภพ   พรรณขาม : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102330   นายฉัตรมงคล   พิมพ์พา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102338   นายฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน 24ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102344   นางสาวณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102345   นายณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน 18ชั่วโมง
6201102346   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แก้ว : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102347   นายณัฐศาสตร์   พันธ์ศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102350   นายตะวัน   กันทะตั๋น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102351   นายไตรภพ   ฉิมโห้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102352   นางสาวทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 42ชั่วโมง
6201102354   นายธนพงศ์   โมครัตน์ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102356   นายธนพล   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 42ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102366   นางสาวธิดารัตน์   ขันทะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน 24ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102373   นางสาวนริศรา   จินดา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102375   นางสาวนวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102379   นายนิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน 42ชั่วโมง
6201102385   นางสาวปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102399   นายพล   พลานุ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102402   นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์พืช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน 24ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102406   นายพีระพงษ์   อักษร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102411   นายภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102412   นางสาวภาวรินทร์   ปรินเเคน : พืชสวน 60ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 90ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102417   นายรณชัย   แม่นวิวัฒนกุล : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102418   นายรณชัย   ยาวยวน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102419   นายรพีพงศ์   มุ่งจ่าง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 72ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 24ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102427   นางสาววรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน 18ชั่วโมง
6201102429   นายวริศ   ศัลยประดิษฐ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102432   นางสาววิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102436   นายศิกษก   แป้นห้วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102437   นางสาวศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน 42ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102449   นายสิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน 30ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 18ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102458   นางสาวอทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป   โสภณ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102460   นายอนันตระกูร   เกลี้ยงพร้อม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102461   นางสาวอภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102462   นางสาวอภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102464   นางสาวอมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102470   นางสาวอามีเนาะ   ดือเลาะ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 24ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102474   นายอิศรพงศ์   ไชยตน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102475   นายชินวัตร   แสนเล้า : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102476   นางสาวณัฐวดี   นิลพฤกษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102477   นางสาวณิชกานต์   ส่อนนารา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102478   นายธนสรรค์   เกิดพุ่ม : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102479   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102483   นายรัฐธรรมนูญ   แก้วมะณี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102484   นายวรัญญู   วงค์พระอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102485   นางสาวธีมาพร   มาลาล้ำ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6201102486   นางสาวเกษม์น้ำทิพย์   กลิ่นชิด : พืชสวน 84ชั่วโมง
6201102487   นางสาววรรณิดา   จินดาชื่น : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102488   นางสาวสิริรัตน์   หนูทอง : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201126309   นางสาวนัทธฤดี   ใจแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 60ชั่วโมง
6201126318   นายวิศรุต   บุญเสม : วิทยาการสมุนไพร 100ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 6ชั่วโมง
6210101308   นางสาวณัชยา   โสภารินทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6210101315   นายทวิช   กลิ่นผา : การประมง 6ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 6ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 6ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 36ชั่วโมง
6301102302   นางสาวกนิษฐา   ชัยวุฒิ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102307   นายกฤษดา   ประสิทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 144ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102311   นายกานต์กร   ปานเพชร : พืชสวน 72ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 76ชั่วโมง
6301102313   นางสาวกิตติมา   ภูสดศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6301102315   นางสาวเกสรา   ดาวไธสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102316   นางสาวเกสรา   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 144ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 84ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 144ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน 78ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102327   นางสาวชนิตา   อินตาพวง : พืชสวน 78ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 118ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 108ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 36ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 72ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102333   นายไชยชาญ   มหาวงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102334   นางสาวฐติรัตน์   สิทธิพรม : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน 60ชั่วโมง
6301102340   นายณัฐพล   สมภักดี : พืชสวน 48ชั่วโมง
6301102341   นายณัฐวุธ   แสนสองแคว : พืชสวน 60ชั่วโมง
6301102342   นายดนุพล   เสบู่ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102345   นายตฤณพรรดิ์   สุทธานุกูล : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102346   นายเตชากร   ดีคำ : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102350   นายธนวัฒน์   เขื่อนใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102351   นายธนาชัย   ใจเรือน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102352   นางสาวธนิษฐา   เนาะดู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102353   นางสาวธัญลักษณ์   คุ้มเขต : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102354   นางสาวธิดารัตน์   โยชพนัส : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102357   นายธีรภัทร   ขำวาจา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102358   นางสาวนลินญา   จอมทะรักษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102360   นายนัฐพงญ์   เมฆยะพิสิทธิ์ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6301102361   นายนัฐวุฒิ   ศรีสรรค์ : พืชสวน 78ชั่วโมง
6301102362   นายนิติ   พรสมบูรณ์ศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102363   นางสาวนิราวรรณ   สุนันตา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102364   นายเนติพงษ์   แสนสุขอุดมบุญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน 90ชั่วโมง
6301102366   นายบุญธรรม   ศักดิ์บำเพ็ญกุล : พืชสวน 42ชั่วโมง
6301102367   นายบูรฉัตร   แซ่ท้าว : พืชสวน 48ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102369   นายปรเมศวร์   คิดแสวง : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102370   นายประยูรศักดิ์   ทาบัว : พืชสวน 30ชั่วโมง
6301102371   นายปิยวัตน์   ศรีโยธา : พืชสวน 108ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102373   นายพงศ์ภาณิช   คะใจ : พืชสวน 66ชั่วโมง
6301102374   นายพงษ์ภิวัฒน   ชะนะภู : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102380   นายพศวัต   ชดพรมราช : พืชสวน 24ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102384   นายภัทราวุธ   ทิโน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102386   นายภานุวัศ   เพ็ชรแสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102387   นายภีชาพัช   ใจก้อน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102388   นายภูตะวัน   ไชยเลิศ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102390   นางสาวเมธาวี   เทียมชนะ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6301102392   นางสาวรมิตา   ปากองวัน : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6301102395   นางสาวรัตนาภรณ์   แปงแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102406   นายวีรพงศ์   สืบศรีวิชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102408   นายเวสารัช   สารสุวรรณ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 114ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 102ชั่วโมง
6301102411   นางสาวศศิกานต์   อัสพันธ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102412   นางสาวศิริกันยา   สุรินทร์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102414   นายศุภกิจ   การมั่งมี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102415   นายสถาพร   แตงทอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102416   นางสาวสนธิยา   อริยโกมุท : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102422   นางสาวสุกัญญา   เรืองหนีชาติ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102428   นางสาวอรุณวดี   ลาดทุ่ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102429   นางสาวอัญมณี   อินตาวงค์ : พืชสวน 108ชั่วโมง
6301102430   นางสาวอัฐภิญญา   พรหมรักษา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102436   นายอิทธิเรศ   ดวงคันที : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน 108ชั่วโมง
6301102438   นายเจษฎา   นันตา : พืชสวน 24ชั่วโมง
6301102439   นางสาวชฎาพรรณ   นายจาย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102440   นางสาวณิชกานต์   โตเจริญ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6301102441   นายธีรพัฒน์   นามขันธ์ : พืชสวน 96ชั่วโมง
6301102442   นางสาวพิมพร   ใจมา : พืชสวน 42ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 102ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6301102446   นายภาสกร   คำแก้ว : พืชสวน 108ชั่วโมง
6301105301   นางสาวกชกร   ดำสงค์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105303   นายกรภัทร์   ตุ่นโนจา : อารักขาพืช 30ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105305   นางสาวกัญญาณัฐ   มีสมวัฒน์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105306   นายจักรินทร์   ปันคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105307   นายจิตรกานต์   ทองดี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6301105310   นางสาวชลิตา   รัชตะรุ่งเรือง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105311   นางสาวฐิติยาภรณ์   ญาณะตัน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 30ชั่วโมง
6301105313   นายดนุพล   ล้านหล้า : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105316   นายธนากร   เกียรตินพคุณ : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105320   นายพีรณัฐ   กาฬภักดี : อารักขาพืช 30ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105323   นางสาวรัชรินทร์   บุรานนท์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105324   นายวรวุฒิ   พลอยขาว : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 18ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105329   นางสาวสัณห์ฤทัย   ฟักทองอยู่ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105330   นางสาวสุดารัตน์   แบ่งเพ็ชร : อารักขาพืช 24ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105333   นายอัครชัย   จันทร์ศรีมา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105336   นางสาวเปรมกมล   ธุระวรณ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105337   นางสาวภารดา   คล้ายแก้วสกุล : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301122002   Mr.Reaksmey   Ly : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122003   นายกิตติธัช   ต้นโนนเชียง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122004   นายกิตติธัช   อมรเลิศวิทย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122005   นางสาวกิตติมา   มณีวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122007   นายเกียรติศักดิ์   บัวดำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122008   นายโกเมศ   บุญเกตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122012   นางสาวชมพูนิกข์   แสงมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122013   นายชำนาญ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122014   นายชำนิ   ศรีคำวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122015   นายชีวัธนัย   ยะอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122018   นางสาวณัฐฐ์ริษสา   วงษ์เจริญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 18ชั่วโมง
6301122019   นางสาวณัฐธิชา   พงษ์แสงสุริยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122020   นายณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122021   นายตะวัน   เทียนเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122022   นายธนกร   กาญจนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122027   นายธนาวุฒิ   ปู่เที่ยง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122030   นายธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122031   นายนนทชัย   ฉันทะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6301122035   นายปฐมพร   ไชยรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122036   นางสาวปณิตา   หมานปุเต๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122037   นางสาวปภัสสร   กลุ่มบ้านหัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122038   นายประชา   เจริญวงศ์เกียรติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122039   นางสาวปริญานันท์   แพงแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122040   นายปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122043   นางสาวพรทิพา   คำทำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122045   นายพิจิตร   นิธิทวีคูณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6301122046   นางสาวพิชญ์สินี   สิทธิศักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122048   นายพิษณุพงศ์   ธิใจเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301122049   นางสาวเมตตา   ปานทสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง