ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 45
เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี
ชลดรงค์ ทองสง
บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ตรีชฎา สุวรรณโน
วีรภรณ์ โตคีรี
ศุทธิกานต์ คงคล้าย
ขนิษฐา พัฒนสิงห์
พรพิมล พิมลรัตน์
ณัชพัฒน์ สุขใส
วีรชัย เพชรสุทธิ์
นาตาลี อาร์ ใจเย็น
กมลวรรณ ศุภวิญญู
ยุทธนา สว่างอารมย์
ประสาทพร กออวยชัย
จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ปิยนุช จันทรัมพร
เชษฐ์ ใจเพชร
พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
ฐิระ ทองเหลือ
จักรกฤช ณ นคร
จิรภรณ์ ใจอ่อน
ทวิช เตี่ยไพบูลย์
อดิศักดิ์ หนูดำ
วีระชัย สุทธานี
อรรถพล ปราบเสร็จ
ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น
ฐิตาภรณ์ ปิโม
เพชรณี ศรีมูล
สุวนันท์ สุวรรณเนาว์
ชัยวิชิต เพชรศิลา
ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
กฤษฎิ์ พลไทย
ศุจินธร รัตนิพนธ์
รังสิวุฒิ สิงห์คำ
พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
สายทอง สุจริยาพงศ์พร
ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
พรลภัส พงษ์พานิช
ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
วันชัย ล่องอำไพ
ณิชาพล บัวทอง
ธนัญญา กรดสุวรรณ
สุวินัย เลาวิลาศ
สานิตย์ แป้นเหลือ
ณรงค์ โยธิน
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 45
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล