โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-
วันที่เริ่มต้น 09/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้วางแผนการดำเนินงาน ชโดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัดทำเป้าประสงค์และกลยุทธ์ระดับคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนามหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   9060 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5850 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้วางแผนการดำเนินงาน ชโดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัดทำเป้าประสงค์และกลยุทธ์ระดับคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล