ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6103103347   นางสาวมัลลิกา   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106105335   นายศราวุธ   แสงแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6203103316   นางสาวธิดากาญจน์   แซ่โซ้ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6203105308   นางสาวชนม์นิภา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6204101328   นายปรมินทร์   กรกีรติการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6206101307   นายกิตติพงษ์   วนาสุวดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206102331   นายชูชาติ   ตระการตระกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6222101309   นายกันตพงษ์   เลาหาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6301101011   นายชาตเวท   แซ่ลี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101035   นายวายุ   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301101041   นางสาวสกาว   ธนชัยพงศ์พันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6303101310   นายทัศน์พล   ภูวเกียรติกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303103346   นางสาวศศิปภา   ทองเปิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103347   นางสาวสกุณา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303105302   นายดนัย   ชัยภูมิเสรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
6304101321   นายชวัลวิทย์   เลาหาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6304107301   นางสาวกิ่งฟ้า   ภูมิพิทักษ์วัฒนา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102324   นายชินวัตร   กวินเดโช : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306106304   นายชนาธิป   คารมศิลป์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6314102303   นางสาวกนกพร   ปัญญานะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6319103520   นางสาวนัชชา   แซ่ย่าง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6322101423   นายอภิสิทธิ์   บัวชุม : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6322101428   นายอรุณ   แซ่ลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง