โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 3

วันที่เริ่มต้น 17/10/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/10/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มูลนิธิบ้านม้งสโฮป อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006103308   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลวรชัย : บัญชี 10ชั่วโมง
6103103314   นางสาวฐิติกา   พรธีรโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6103103334   นางสาวปิยนุช   แซ่เฮ้อ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 10ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 10ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6106101342   นายณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 10ชั่วโมง
6109101367   นางสาววิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6112107309   นางสาวทิพย์สุภา   แซ่หว้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 10ชั่วโมง
6203103313   นายทรงวุฒิ   พนมไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6204101326   นายบวรพจน์   แสนโซ้ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6205105349   นายปราบ   แซ่ว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6206101361   นางสาวนํ้าฝน   จินดาประภาพร : การจัดการ 10ชั่วโมง
6206102305   นางสาวกัญจน์ชญา   แซ่ลี : การตลาด 10ชั่วโมง
6206102399   นายศุทธิชัย   เลาย่าง : การตลาด 10ชั่วโมง
6206103014   นางสาวณัฐสุดา   เตชะศิริไพบูลย์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6215123356   นายจักรภพ   สุนันต๊ะ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล