ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301122005   นางสาวกิตติมา   มณีวงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122012   นางสาวชมพูนิกข์   แสงมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122019   นางสาวณัฐธิชา   พงษ์แสงสุริยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122044   นางสาวพรรพิรา   จันทะชาติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122058   นางสาววรดา   ปัญญาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122059   นางสาววรรณวิทู   วิเศษปัสสา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122063   นายวิษณุ   ประมูลทรัพย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122072   นายอดิศร   โนนนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122075   นางสาวอรุณยุพา   พรมเพียร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6301122077   นางสาวอุไรวรรณ   มาโต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4.5ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 4.5ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 4.5ชั่วโมง
6309101005   นางสาวจรัสรวี   สุรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4.5ชั่วโมง
6309101022   นางสาวนารีรัตน์   อิ่นคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4.5ชั่วโมง
6309101027   นางสาวปวริศา   แก้วเสน่หา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4.5ชั่วโมง
6309101031   นางสาวพลอยไพลิน   ทองพันยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4.5ชั่วโมง