ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102356   นางสาวทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101101328   นายธีรภัทร   กันธิกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105368   นายศุภกร   สนธิรักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113307   นายกิตติธัช   จันเหลือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6201101037   นายภาคภูมิ   ขำคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201101051   นายสิทธิพล   ก่อจิตไพบูลย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201122009   นายชานน   ป้อมฝั้น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201122040   นายภูวนัย   ใสแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง