กิจกรรมวางแผนงานพัฒนานักศึกษาคณะผลิตฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่เริ่มต้น 30/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
คณะกรรมการวางแผนงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสโมสรและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนาวางโครงสร้างคณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผลิตกรรมการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมเสวนา วางโครงสร้างคณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล