ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101022   นายพันธกานต์   ใจมั่นคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101442   นางสาววนิดา   ศิริราชนิยม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6119101001   Mr.Kimtich   Huy : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6201125301   นายกตัญญู   แสนสัจจะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6205105385   นางสาวอัจฉราภรณ์   กมลศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101427   นางสาวอาทิติยา   โสภี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101429   นางสาวอุมาภรณ์   พิริ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210102318   นายศิลป์ศรุต   ขัตติยะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6301101011   นายชาตเวท   แซ่ลี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101016   นายทิวากร   กมล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101018   นายธนทัต   เฉลิมศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101019   นายธนพนธ์   ไพรเนติธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101020   นายธราเทพ   อุดมพนาไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101023   นายบุญชนะ   ทองภูคีรีไพร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101024   นายปฏิญญา   คำชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101035   นายวายุ   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101039   นายศิลา   โรจน์บุญถึง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101043   นายสุกฤษฏิ์   เครื่องร้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101046   นายอดิศร   ศรียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101048   นายอรุพงษ์   เดียวกี้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101049   นายอามีน   ดอเลาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101053   นายสิทธิพงษ์   ประการแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125305   นายเกริกพล   พิทาคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125312   นายชิติพัทธ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125313   นายชิษณุพงศ์   กาวิน่าน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125318   นายณัฐพงษ์   ศรีวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125324   นายปวเรศ   นามะเสน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125330   นายภูริวัฒน์   ปรีดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125331   นายภูริวิทย์   พรหมตัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125334   นายวรรษชล   นนทโคตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125343   นายสุขุมพันธ์   พยาราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125353   นายพีรพัฒน์   โรจนปกรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125359   นายธนาพล   จินดาเรือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125361   นายศักดิ์ชัย   สิทธิคงตั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125362   นายอัษฏาวุธ   มนสีมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301126303   นางสาวจุฬารัตน์   สุมทุม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126304   นางสาวณัชธภากร   สบายสุข : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126305   นายนนทวัฒน์   ยอดปานันท์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6301126313   นางสาวกิรณา   โคกสีอำนวย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6303101331   นายมนัญชัย   บุญคง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101334   นายวัศพล   รัตนพงษ์พิทักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103348   นางสาวสุกัญญา   เที่ยงผดุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103354   นางสาวสุวนันท์   อุดมขันธุ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303104302   นายจำรูญศักดิ์   ค้ำจุนสาคร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104305   นายทนุวัฒน์   ไชยอุ่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104308   นายไพสิษฐิพัชร   กาบุญก้ำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6303104309   นายเมธวิน   วงศ์เมธา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6304102314   นายภาณุวัฒน์   บัวระวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304103305   นางสาวณัฏฐ์ชญา   ธรรมพร : เคมี 3ชั่วโมง
6304103308   นางสาวทิพวัลย์   รายะ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103311   นายพงศ์พยัต   เสริมมติวงศ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6304103312   นางสาวแพรวพรรณ   วงศ์ตา : เคมี 3ชั่วโมง
6304107302   นายวัชรพล   ลือคำหาญ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101301   นางสาวกนกวรรณ   ฤกษ์ฉาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101302   นางสาวกัญญาลักษณ์   อาทะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101305   นางสาวกิตติมา   จันทร์ชาวใต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101306   นายกิตติศักดิ์   ไชยมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101312   นายจิตติ   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101349   นายนฤตย์   ทุนอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101353   นางสาวนัชธิกาน   สันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101356   นางสาวปนัดดา   นพเก้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101359   นางสาวปราถนา   เกิดจันอัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101367   นางสาวพจวรรณ   ภิระลัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101368   นางสาวพรทิพา   พรหมถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101369   นางสาวพรนภา   บัวลี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101380   นางสาวภัทรวดี   แสนปงผาบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101384   นางสาวภาวิดา   มูลเงิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101394   นางสาววาสนา   หลวงอภิรักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101398   นางสาววีราดา   อยู่เอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101409   นางสาวสุนิตา   แก้วสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101410   นางสาวสุพัตรา   อินนวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101423   นางสาวอมลณัฐ   ช่วยสงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101425   นางสาวอัจฉราพร   ดวงดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101426   นางสาวอัจฉราพรรณ   กันตุ่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105301   นางสาวกมลวรรณ   แคว้นคอนฉิม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105305   นางสาวขนิษฐา   ยาวไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105307   นายคณรัฐ   ชื่นรัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105316   นายฐานทัพ   ท้าวภูธร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105323   นายทักษิณ   แข็งแรง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105367   นายแสงชัย   อนุดีเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105369   นายอภิศักดิ์   ดวงดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105373   นายกิตติวิทย์   นันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105375   นายจตุพร   อินทจักร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105380   นางสาวปิยนันท์   น้อยใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105384   นายภูมิศักดิ์   หารสุโพธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101452   นางสาวรัตนาภรณ์   ประจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102303   นายกฤตมุข   อธิปัญญาพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102305   นายกอไผ่   แซ่โค้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102311   นายจักรินทร์   คำสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102315   นายจิระพงศ์   แจ้งน้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102320   นายชลสิทธิ์   รักษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102322   นายชาญวิทย์   ยานะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102324   นายชินวัตร   กวินเดโช : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102326   นายฐิติกร   เมืองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102332   นายณัฐชนน   บังคมเนตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102333   นายณัฐวุฒิ   ภิระคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102337   นายต้นข้าว   พิมขนิษฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102338   นายต้นน้ำ   เด่นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102343   นายธงชัย   พูนทิพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102344   นายธนพล   วงษ์ภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102347   นายธนาคาร   พลีพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102350   นายธวัชชัย   หนานปินใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102380   นายวิทวัสน์   ยะมะโน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102383   นายศรัณยู   สมานพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102384   นายศักดินนท์   กิตติวิโรจน์ชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102385   นายศักดิพงศ์   ใจทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102389   นายศุภชีพ   ชาญเชี่ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102393   นางสาวสุทินา   ไทยเดชา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102395   นายสุนทร   วงศ์หล้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102400   นายสุวรรณ   ลุงออ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102409   นายอรุณฉาย   วิจิตร์ชยังกูร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102419   นายอดิศร   พรมหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102420   นายอภิสิทธิ์   ทองทิพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103301   นางสาวกนกวรรณ   จันทัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103303   นางสาวกัลยกร   พรรณเผือก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103306   นางสาวเกตน์นิภา   ชนะราช : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103310   นางสาวจันทรักษ์   สมใจอาศัยพนา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103316   นายชญานนท์   อริยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103339   นางสาวนฎกร   เงินกองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103345   นางสาวนริศรา   ทานัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103346   นางสาวนฤมล   ดาวเงิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103347   นางสาวนัทชา   สายสร้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103351   นายประภวิษณุ์   นิลโขง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103353   นางสาวปราณปริยา   แก้วมามือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103366   นางสาวเพชรนภา   วังสุนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103373   นางสาวมาลินี   ถานะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103374   นางสาวมุขรินทร์   โอโลรัมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103380   นางสาวระพีพัฒน์   เพชรศรีงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103387   นายวศิน   วงศ์สาร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103392   นางสาววิยดา   สีกล่อม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103393   นางสาวศกาวรัตน์   วิทยาเลิศวจี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103408   นายสุปรีชา   ดีอินทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103417   นางสาวอริยา   ปราณีทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103420   นางสาวปิยะดา   ตันดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103424   นางสาวสุพร   แสงซา : บัญชี 3ชั่วโมง
6309101029   นางสาวพนิพร   คำปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101316   นางสาวชนนิศา   สงวนนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101318   นางสาวชารินณา   จันตะนี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101319   นางสาวชุติพร   ชัยเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101320   นางสาวณหทัย   ชุมเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101342   นางสาวปณัฐดา   ฐิติญาณวิโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101353   นายภัทรภณ   สารีผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101356   นายภูษณะ   เสถียรวงศ์นุษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101357   นางสาวเมทิกา   ปราชญาไพศาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101359   นางสาวรมิดา   คงสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101360   นางสาวรัญชัชศพร   กังวลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101361   นางสาววงศ์รวี   โกฏิวิเชียร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101362   นางสาววนัสพร   คำดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101365   นางสาววันวิสา   ลิ้มบ้วนฮก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101367   นางสาววีร์สุดา   กาติ๊บ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101395   นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101400   นางสาววรัญญา   ตะติรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101406   นางสาวสุดารัตน์   มากะนัต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6310101001   นางสาวกฤติกา   ศรีกัลลา : การประมง 3ชั่วโมง
6310101002   นายกวินกิตติ์   วีระพันธ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101003   นายคงเดช   คุณประทุม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101004   นางสาวณัฏฐ์นรี   ลักษณะสกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6310101005   นายณัฐวุฒิ   โทนหงส์สา : การประมง 3ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 3ชั่วโมง
6310101007   นายเทวัญ   ฤทธิ์เอี่ยม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101009   นายพงศธร   อ่อนคำ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101010   นายพลภัต   พานิช : การประมง 3ชั่วโมง
6310101013   นายวรวิทย์   หิรัญวงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101015   นางสาวศิริพร   หอมจันทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101016   นางสาวศิริลักษณ์   เสถียร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101017   นายศุภชัย   เอี่ยมสอาด : การประมง 3ชั่วโมง
6310101018   นายศุภณัฐ   คงสี : การประมง 3ชั่วโมง
6310101019   นางสาวอลิษา   ศรีหะรัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101020   นางสาวอัฐภิญญา   แสนใจ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101021   นางสาวอุษา   ธรรมศร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101023   นายธฤต   ไชยเจริญ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 3ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 3ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 3ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 3ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 3ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 3ชั่วโมง
6310101331   นายสมชาย   สมพงษ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 3ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 3ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6310102321   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6312102321   นางสาวรอยพิมพ์   โคกเขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102324   นางสาวศิริวิภา   วิชัยดิษฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312106304   นายจักริน   ญาณรัชชเมธี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106312   นายธนากร   ธงซิว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106313   นายธนิสร   มงคลไชยเจริญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312107316   นายสมภพ   มั่นยืน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107319   นายอนุชา   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101322   นางสาวณรีลักษณ์   ยาวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101325   นางสาวณัฐธยาน์   จันทร์พัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101332   นายเทวา   คีรีรัตน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101369   นายพีรธัช   คีรีทรัพย์ทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101429   นางสาวชนมน   รักษ์จันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102309   นายกฤษณ์   เชื้อเมืองพาน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102336   นายณรงค์วัฒน์   เพชรสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102349   นายทิชานนท์   กันยาประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102353   นายธนพล   พันทนาภูมิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102384   นายพงศธร   วรรณรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102407   นายยศนันท์   มอญเต้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6315123306   นายชโยดม   วงศ์หลวง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123313   นายธีรดนย์   ดวงไทย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123322   นายพนมกร   ผลาผล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123330   นายวราธิษณ์   ใจกันทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123334   นายสมหวัง   กล่อมดวงใจ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123336   นายอดิศักดิ์   ทับแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6315123339   นายอัษฎาวุฒิ   คำแสน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6318102001   นายกรวิทย์   สุภาแสน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102002   นายกัณฐวิชย์   แซ่หนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102006   นางสาวเจนนิสา   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102008   นายธนวัฒน์   แก้วศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102009   นางสาวปพิชญา   บัวดอกตูม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102010   นายปวริศร์   ศรียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102013   นายศุภณัฐ   วงศ์วัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102014   นายเสฎฐวุฒิ   ทุมทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102015   นายอธิป   ว่องรัตนโสภณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102379   นายพลากร   ศรีวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102382   นายพัฒกร   สนธิ์ทิม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102386   นายพันดวง   ผูกพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102389   นายพีณพัฒน์   บุณณสิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102392   นายภัทร   บุญบำรุง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102396   นายภานุวัฒน์   พูลสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102403   นายวรเมธ   เรือนคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102409   นายวุฒิพงษ์   เพชรบุญมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102413   นายศิพัตม์   เสวีวัลลภ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102415   นายศิวัช   ไตรนทีพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102422   นายสุรชาติ   สมณา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102432   นายอิทธิพัทธ์   นพโรจน์ฐากุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102436   นายทักษ์ดนัย   เกษี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102443   นายสุทธิพงษ์   คงภักดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102445   นางสาวกัญญารักษ์   ใจโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6318102454   นายชัยวัฒน์   ชิดสนิท : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6319102502   นางสาวกันติชา   กายสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102503   นางสาวกัลยาณี   โนจิตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102505   นางสาวเกล็ดมณี   แพ่งตี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102508   นางสาวชนนิกานต์   วัฒนวิกย์กรรม์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102511   นายชยกร   ประสิทธิธัญการ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102512   นายณชรพล   วังคะฮาต : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102514   นางสาวดวงพร   วงศ์จันทร์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102516   นางสาวบุษกร   ฤทธิดิเรก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102519   นางสาวพัชรินทร์   ศรีสมศักดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102520   นางสาวพิมพ์ลภัส   วงค์ใหญ่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102523   นางสาวรุ่งอรุณ   ลังด่านจาก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102525   นางสาวเรืองศิริ   จิตวิโส : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102526   นางสาวลักษิกา   อยู่คง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102528   นางสาววิสุทธิดา   ประดิษฐเพชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102530   นางสาวศิวนาถ   ชีช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102532   นายสถาปนา   ปรุงทำนุ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102533   นางสาวสิรีชยา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102538   นางสาวอนัญญา   ไหมอยู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102539   นางสาวอภิญญา   เกิดแก่น : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102540   นางสาวอภิญญา   แสนโคตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102542   นางสาวอรกานต์   จิตต์รัก : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319102543   นางสาวอินทุนิภา   จินา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322101304   นายกิตติกร   เนตรบังอร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101305   นายกิตติพงศ์   ดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101306   นายกิตติพงศ์   วงศ์คำนวน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101317   นายจิรายุ   หวันมูล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101321   นายเจษฎา   พานทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101326   นายชัยทัศน์   กลึงสำโรง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101330   นายณธีวิชญ์   ศิระวิมลพงพษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101332   นายณัฐชนน   วาดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101333   นางสาวณัฐธยาน์   ปวงคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101363   นางสาวปิยดา   ป้อเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101370   นางสาวพรพิมล   สืบพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101372   นางสาวพลอยวรินทร์   นวลจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101379   นายภูวนัย   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101387   นายระพีพัฒน์   กิมิเส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101388   นางสาวรัตติกาล   แต้มมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101390   นางสาวลฎาภา   เสาร์ไชย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101414   นายสิรวิชญ์   คำมอญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101425   นางสาวอรนุช   ดุจเฟื่องฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322102003   นายครรชิต   จะแล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322102011   นายปฎิพล   ชลธิศบรรพต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322102021   นายอิสรา   ค้าไม้ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง