กิจกรรมอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ของกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด พื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306103023   ธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103070   สุชานันท์   ศรีจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103087   อภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103091   อัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103092   อัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103094   อารีวรรณ   รุจิจารีพลกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6314102326   ชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102358   ธัญธิวา   ครุธเหิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102359   ธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6319103502   จันทนิภา   พฤกสุวรรณ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103503   จางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103529   ภัทรวดี   ปวงรังษี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103533   รัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103534   รัตพร   จุตตะโน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103539   วรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103540   วิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103542   ศรุตา   วันดี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103543   ศศิวิมล   พลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103545   สิรินทิพย์   จันทะศรี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103550   อารียา   สาคร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322103011   ธัญวรัตน์   กันดีลัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103015   ผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103020   มนทกานติ   ยอดเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103022   วราภรณ์   ทะวิลา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล