กิจกรรมอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ของกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด พื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306103023   นางสาวธัญญพร   ธรรมวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103070   นางสาวสุชานันท์   ศรีจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103087   นางสาวอภิษฎา   เทพสืบ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103092   นางสาวอัมรินทร์   อุตะมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103094   นางสาวอารีวรรณ   รุจิจารีพลกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102358   นางสาวธัญธิวา   ครุธเหิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102359   นางสาวธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6319103502   นางสาวจันทนิภา   พฤกสุวรรณ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103503   นางสาวจางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103529   นางสาวภัทรวดี   ปวงรังษี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103533   นางสาวรัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103534   นางสาวรัตพร   จุตตะโน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103539   นางสาววรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103542   นางสาวศรุตา   วันดี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103543   นางสาวศศิวิมล   พลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103545   นางสาวสิรินทิพย์   จันทะศรี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6319103550   นางสาวอารียา   สาคร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6322103011   นางสาวธัญวรัตน์   กันดีลัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103015   นางสาวผุสดี   พรหมทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103020   นางสาวมนทกานติ   ยอดเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322103022   นางสาววราภรณ์   ทะวิลา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล