ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5807101326   นายอนุพงษ์   ศรีแพ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5807107310   นายวีริศ   คงเอียด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5907101304   นายกิตติศักดิ์   เอี้ยวปาน : การประมง 6ชั่วโมง
5907101317   นายธวัชชัย   พรพจน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5907101331   นางสาวศิลินทรา   คุ้มเดช : การประมง 6ชั่วโมง
6007101304   นายณัฐกิตติ์   ปราบพาล : การประมง 6ชั่วโมง
6007101307   นายนพดล   แสงจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6007103304   นางสาวทัศนีย์   รัตนเสถียร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6007107315   นายสิวะกร   ขำแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6107101004   นายนภดล   ถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
6107101009   นายเลิศชัย   พวงบุปผา : การประมง 6ชั่วโมง
6107101010   นายวรวัฒน์   ขุนดำ : การประมง 6ชั่วโมง
6107104307   นายพีรพัฒน์   พัฒนากูล : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6107107317   นายสุกฤษฎิ์   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6107107320   นายเศวตฉัตร   เรืองชู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6107109306   นายชัชวาล   สมุทรไชยกิจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6107109310   นางสาวดารารัตน์   เจริญศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6207101302   นางสาวนิจจนันท์   ผันสืบ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6207101303   นางสาวบัวชมพู   ประทุมทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6207101304   นายภัทธพงศ์   ฉันนะ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6207101305   นายไรวินทร์   มุขประเสริฐ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6207103304   นายปณชัย   อาษาจิต : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6207107001   นางสาวขวัญใจ   ดีรักษา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107002   นางสาวจันทราวรรณ   ปานเฉลิม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107010   นายสุริยา   เขียวเสน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107301   นางสาวเกตวีร์   ปิ่นสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107303   นายธนพงษ์   วัดเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107304   นายธีรภัทร์   เปาอินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107306   นางสาวปภาฎา   แขวงเมฆ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107308   นายพัชรพล   เพ็งสกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107309   นางสาวพัชริดา   เพวงค์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107310   นางสาวมลธิชา   สีพูแพน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107311   นางสาววรรณพร   พรหมานิตานนท์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207107312   นางสาวสุชาดา   วิบุลศิลป์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6207108303   นางสาวกาญจนา   แพงเพ็ง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6207108308   นายธนกฤต   แสงสอน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง