โครงการ"ทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการสื่อสารของนักศึกษา"

วันที่เริ่มต้น 29/01/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 29/01/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การศึกษาทุกระดับในปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีผลในการนำมาใช้ด้านการสื่อสารและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนำมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ใช้เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ นำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียน นำมาใช้ในการสร้างแบบประเมินผล รวมทั้งการสืบค้นเพิ่มพูนความรู้เป็นต้น
จากการนำเทคโนเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ทางคณะทำงานจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนานักศึกษาให้มีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 5 ด้าน เป็นการเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจะได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการสื่อสารของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล