ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5903101301   นางสาวกมลชนก   มีล้อม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101302   นายธนวัฒน์   คงกะพี้ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101306   นางสาวกุลณัฐ   ทะรารัมย์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101309   นายเจษฎากร   ไชยจิตร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101310   นางสาวชญากาณฑ์   สิทธิโอด : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101311   นายทินกฤต   นฤธนันต์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101312   นายชนธีร์   จันวรรณะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101313   นายชัชวาลย์   จับใจนาย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101317   นายณัฐพงศ์   กันภัย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101324   นายธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101327   นางสาวบุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101330   นายปรุฬห์วิชญ์   พงษ์สวัสดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101331   นางสาวปวีณา   วงษ์ศรีทา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101332   นายปิยวัช   ต้นนาค : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101334   นายพงศธร   ทะตัน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101341   นายพิทักษ์   มหาไม้ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101344   นางสาวพิมลรัตน์   สัตโยภาส : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101357   นายวุฒิภัทร   ขันโท : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101366   นายอภิรัฐ   อัศวภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101370   นางสาวอาจรีย์   เงินงาม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903101372   นางสาวจันทร์จรัส   ศรีสมบุญ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
5903102308   นางสาวจิราภรณ์   เนตรนพรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102310   นางสาวจีราภรณ์   ประทุม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102313   นางสาวชัชธิดา   ประนัดทา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102314   นางสาวฐิติชญาภัทร   ชลาชัย : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102315   นางสาวฑิฆัมพร   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102318   นางสาวณัฐชยา   เทพหินลัพ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102320   นายเตช์   เตชะเกษม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102326   นางสาวนริศราภรณ์   แสงสี : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102339   นายภัทรดนัย   ใจทาน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102345   นางสาววลัยกร   บุญชุม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
5903102351   นางสาวสาริณี   คำแปง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6001125349   นายกัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 30ชั่วโมง
6003101304   นายกิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101305   นายคณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101306   นางสาวจรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101307   นายจักรินทร์   เพชรายุทธการ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101310   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101311   นางสาวจุฑามาศ   สิงห์ทร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101313   นางสาวชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101314   นางสาวชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101316   นางสาวชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101317   นายชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101319   นายไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101321   นายณัฐชลัช   คงเพ็ชรขาว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101324   นายธนโชติ   วันเปี้ย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101326   นายธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101327   นายธนวัฒน์   โสภาบุตร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101328   นางสาวธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101329   นางสาวธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101330   นายนนทนันท์   ต๊ะนางอย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101331   นายนพรัตน์   อาทร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101332   นางสาวนภาพร   จันทร์ชู : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101333   นายนาธาน   จะทอ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101335   นางสาวปิย์วรา   โกวิทอิสริยะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101336   นางสาวพรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101337   นายพิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101339   นางสาวภัทรภร   ผ่องพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101343   นางสาวยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101344   นางสาวรัชฎาภรณ์   ส่องาม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101345   นายรัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101346   นายเริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101349   นางสาววิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101352   นางสาวศรญา   ภูยอดพลอย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101353   นายศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101354   นางสาวศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101355   นางสาวศิโรรัตน์   เจริญองค์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101356   นายศิววงศ์   ท้าวศิริ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101357   นายศุภณัฐ   กายถวาย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101360   นายสิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101361   นายสิทธิพงษ์   บัวพวงชน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101362   นายสุกฤษฎิ์   โนคำ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101363   นายสุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101364   นางสาวสุประภา   กันยาประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101365   นางสาวสุภาพร   ปานประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101366   นายสุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003101367   นายอนุพงค์   คำเเสน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6003102301   นางสาวกัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102305   นายจิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102306   นางสาวจิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102308   นางสาวชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102309   นายชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102311   นางสาวชาริณี   พูนสุข : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102313   นางสาวฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102314   นางสาวณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102315   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102317   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102320   นายดาวุล   บริจินดากุล : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102324   นายธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102325   นางสาวนรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102328   นางสาวนัทกมล   คมขำ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102329   นางสาวนันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102330   นางสาวปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102331   นางสาวปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102332   นางสาวพรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102333   นางสาวพิชญานิน   ง่อยเตจา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102334   นางสาวพิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102342   นางสาวละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102347   นายศิริโชค   วงค์ธรรม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102349   นางสาวศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102354   นางสาวสุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102355   นางสาวสุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102356   นางสาวหทัยภัทร   พยัคฆ์เรือง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6003102357   นางสาวอุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6006102494   นางสาวชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 30ชั่วโมง
6006102497   นางสาววิลาวัณย์   เชิงดี : การตลาด 30ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101302   นายกรวีร์   ยอดยิ่ง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101306   นายขจรศักดิ์   เสมอใจ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101307   นายคัมภีร์   คำลือ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101309   นายเฉลิมพล   เด่นดาวเรือง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101310   นายชนิตชัย   เอ่งฉ้วน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101313   นายญาณวัฒน์   ตัดโส : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101315   นางสาวทัตพิชา   ตามาลี : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101319   นางสาวธมลวรรณ   พิสาชัย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101320   นายธราธิป   สมหมาย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101322   นางสาวธัญลักษณ์   มะณีแสน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101324   นายธีรภัทร์   จิณะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101325   นางสาวนตวรรณ   ไชยโย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101329   นางสาวน้ำทิพย์   เเสนกล้า : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101330   นางสาวเนวสิตา   กันแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101334   นางสาวพรฟ้าใส   สิ่วสงวน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101335   นายพันธกานต์   ลูนละวัน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101336   นายพัสสน   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101339   นายพุฒิพงศ์   สุทหนิ้ว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101341   นางสาวภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101347   นางสาวรัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101349   นางสาวรุ่งทิวา   ยิ้มเมือง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101350   นายวราพงศ์   เสืออุดม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101352   นางสาวศรีสุภา   สังเกตกิจ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101353   นางสาวศิรินภา   เอื้อเจริญกุล : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101354   นางสาวศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101358   นางสาวอติยากรณ์   งามพลแสน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101359   นางสาวอนันดา   ทะเลลึก : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101363   นายอานันต์   ภัทรบรรพต : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103101364   นางสาวอารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102303   นายกันตชนม์   เลิศมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102304   นางสาวจันทรัสม์   ชิดโพธิ์ทอง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102306   นางสาวชลิตา   เต๊ะปานันท์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102307   นางสาวชวัลนุช   แสงเงิน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102308   นายชัยธวัช   วงศ์สาโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102314   นางสาวธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102315   นางสาวนันทิยา   สามิบัติ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102316   นางสาวนิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102317   นางสาวนิศานาถ   โปทากาศ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102318   นางสาวบัณฑิตา   ใจปินตา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102319   นางสาวบุษบรรณ   วงศ์สิงห์ขัน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102323   นายพงศธร   แก้วกา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102328   นางสาวพัชรินทร์   สอาดล้วน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102329   นางสาวพิชานันท์   พรหมจันทร์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102330   นายภาณุวัฒน์   กองใจ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102331   นางสาวมัชฌิมา   จันเภา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102332   นายมัทธิว   ใจมัน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102333   นางสาวมาลินี   แสงมณี : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102334   นางสาวยุพารัตน์   เครือวิเสน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102335   นางสาวยุลดา   จงกล : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102336   นางสาวลลิตา   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102337   นายวรุตม์   ไชยวรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102338   นายวัทธิกร   ศุภวงศ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102341   นางสาวศรัณย์ธร   ใจแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102344   นางสาวสิริยากร   ลำไธสง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6103102348   นางสาวอัณศยา   หออัมพวันวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203101301   นายกฤษฎากร   กอพล : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101302   นายกฤษฎากร   บุญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101303   นางสาวกัลยารัตน์   ศรีกุนนะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101304   นางสาวเกษร   เจริญมงคล : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101306   นางสาวจันทนิภา   ชัยธีรเดช : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101307   นางสาวจารุวรรณ   ไชยชนะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101308   นายจิณณวัตร   สุธรรม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101309   นายจิรวัฒน์   อินทปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101311   นายชินดนัย   ทองย้อย : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101312   นายชุติมันต์   ธรรมสอน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101313   นายเชาว์   วิวิตตา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101314   นายฐิติรัฐ   อุทัยนา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101315   นายทัตเทพ   ไพรพฤกษ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101317   นายธนพัฒน์   มีสนุ่น : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101318   นายธวัชชัย   ชัยกาจ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101319   นางสาวธีรนาฏ   ปัญญาจิราธิวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101320   นายธีระยุทธ์   พวงจีน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101321   นายนครินทร์   อินแสน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101323   นายนราวุฒิ   ชินกลาง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101324   นางสาวนฤสรณ์   พุทธา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101325   นายนันทชัย   สอพอง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101326   นางสาวเบญจวรรณ   น่าชม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101327   นางสาวประภัสสร   เทพธรรม : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101328   นางสาวประภัสสร   เฮอ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101329   นางสาวปาณิศรา   หิรัญชาติ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101330   นางสาวพรชิตา   แซ่เคอ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101331   นายพีรพัฒน์   อุ่นทิ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101332   นายเพชรยุทธ   วงศ์เพชร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101333   นางสาวภคไมย   มะโนใจ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101334   นายภูทกฤต   เชื้อประดิษฐ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101335   นายภูมินทร์   วงค์น้ำโท้ง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101336   นางสาวภูริชญา   ขันเงิน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101337   นายภูริณัฐ   อิ่มอุไร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101338   นายมณฑล   ปั้นเงิน : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101339   นางสาวยอดขวัญ   สังสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101340   นายรัฐภูมิ   วงษา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101341   นางสาวเรณู   ไชยนา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101342   นางสาววนิตา   ทะลือ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101343   นายวาชานนท์   ชิณโคตร : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101344   นายสมชาย   มาเยอะ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101345   นายสมพล   พุทธรักษี : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101346   นายสมหวัง   พันทอง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101347   นายเสฎฐวุฒิ   สายทอง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101349   นายอภิชาติ   ชำนาญ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101350   นายอรรถชัย   สังข์วงค์ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101351   นางสาวอริสา   มีคง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101352   นายอลงกรณ์   สมฟอง : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101353   นางสาวอลิศรา   ยาเก๋ : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203101354   นายอานันท์   บุญพามา : วิศวกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6203102301   นางสาวเกวลิน   สอนพันระ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102302   นางสาวจุฑารัตน์   คำแปง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102304   นางสาวชมพูนุช   ชุมภู : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102306   นายเทพทัต   โสมนัส : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102307   นางสาวเบญจมาศ   จ่างตระกูล : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102308   นายปริชญ์   เขียวชอุ่ม : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102309   นายพชร   ต้นสอน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102310   นางสาวพัทรศยา   พุทธวงษ์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102311   นางสาวพิยดา   บุญลัย : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102312   นายพิวัฒน์   อุทธกัง : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102313   นางสาวภัทราภรณ์   ติยะ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102314   นายภาณุพงศ์   ฉัตรแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102315   นางสาวมลทิชา   เช้าสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102317   นางสาวรัตน์สุดา   มีจินดา : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102318   นางสาวศุภวรรณ   ศรีคงเพชร : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102319   นายอนุสร   ธรรมวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102320   นางสาวอาพิมา   แซ่ชิน : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102321   นายอิทธิพันธ์   เกียรติศักดิ์กำจาย : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง
6203102322   นางสาวกัลยาณี   ปัจเวก : วิศวกรรมอาหาร 30ชั่วโมง