โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Gear) ครั้งที่ 30
-
วันที่เริ่มต้น 23/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/12/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   257 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Gear) ครั้งที่ 30 (ระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 257 คน และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน รวมเป็น 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66

กิจกรรมภายในงาน
1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2. กิจกรรมการประกวดดาว เดือน
3. กิจกรรมสันทนาการ
4. กิจกรรมงานเลี้ยงสร้างความสัมพันธ์

ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
(1.) รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ประเภทวิ่ง 400 เมตร ชาย
1.1 นายคณัศว์ มิ่งโอโล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล