ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6022101301   นางสาวกชมน   ประทุมนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101302   นางสาวกนกวรรณ   สุใจจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101305   นายกฤติน   ไชยประสพ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101306   นางสาวกฤษณลักษ์   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101309   นางสาวกัณฐิกา   ปั๋นเกี๋ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101311   นายกิตติพัฒน์   วุฒิพุฒิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101312   นายขวัญชัย   นามเผ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101315   นายจักรี   พันธ์พืช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101316   นางสาวจิราภรณ์   เสริมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101317   นายจิราวัฒน์   กลัดสำเนียง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101318   นางสาวจุฑาทิพย์   บุญยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101319   นางสาวจุฑารัตน์   บุดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101321   นางสาวชนม์นิภา   เปไสล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101322   นางสาวชนิตา   สิงห์คำปัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101324   นางสาวชลลดา   แสนเสมอ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101325   นายชัยวัฒน์   ข่วงทิพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101326   นายไชยฤทธิ์   คำอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101327   นางสาวญานิกา   บุญทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101328   นางสาวญานี   อินทรพินิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101329   นางสาวณัฏฐกานต์   สุจารีย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101330   นางสาวณัฐชฎาภรณ์   จันทอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101331   นายณัฐพนธ์   นิยะรัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101332   นายณัฐพล   ประทิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101333   นายณัฐพล   เสือนุ่ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101334   นางสาวดลยา   ศรีมานพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101335   นายต้นตระการ   เต๋จ๊ะแยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101338   นายธณรัตน์   ขันธปราบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101339   นายธนกานต์   ชุมภูป่า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101341   นายธนวัฒน์   มีลักษณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101342   นางสาวธนัญญา   วงศ์ศาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101344   นางสาวธัชมาศ   เกล็ดเปรื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101345   นางสาวธัญชนก   ขุนอาจวาส : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101346   นางสาวธัญญาภรณ์   พิมเห็ม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101350   นางสาวนธิตญา   ทับฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101353   นางสาวธนภร   ดั่นเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101354   นางสาวนันทวรรณ   ดิษสวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101355   นางสาวนิธิพร   พึ่งสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101356   นายนิธิวัต   แก้วปา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101357   นางสาวนิราพันธ์   กิตติวุฒิวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101358   นางสาวบวรรัตน์   วงค์พระยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101359   นายบัญชร   จองแก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101360   นางสาวบุณยานุช   คุณารูป : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101361   นางสาวเบญจมาศ   ประพันธ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101362   นางสาวเบญจรัตน์   ใชยมงคล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101363   นางสาวเบญญาพร   ยาไชยบุญเรือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101365   นางสาวปฏิมา   บุญโท : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101366   นายปติพันธ์   วิเศษอุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101368   นางสาวปภาสิริ   ธนะอุตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101369   นางสาวประพิมชนก   ใจประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101370   นายปรัชญา   ครองทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101371   นายปริญญา   คำปวน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101372   นายปวเรศ   ยี่โสดสารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101374   นางสาวผกาสินี   ขาวแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101377   นางสาวพรรณธิวา   วงษ์เสถียร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101378   นางสาวพลอยชนก   ผ่องเกษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101380   นายพากูล   บุญเวิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101381   นางสาวพิชญสิรี   ตันตสถิตานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101382   นายพิทยา   ยังสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101383   นายพิพัฒน์   จันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101384   นางสาวพิมพ์ชนก   มหาวัน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101386   นายพีรพัฒน์   ทองอ่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101387   นางสาวแพรวา   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101390   นางสาวภัสสร   แป้นไทย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101391   นางสาวภาวารินทร์   หมื่นจันทร์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101392   นางสาวภาวิณี   ก้างยาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101394   นายมนตรี   แซ่โซ้ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101395   นายมอนหลาว   ลุงสุ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101396   นางสาวมัยรา   แก่นสันเทียะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101398   นายเมทิน   คำนึงคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101399   นางสาวเมธิตา   อ่วมจ้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101400   นางสาวรจนา   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101401   นางสาวระวีวรรณ   ศิริวรรณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101402   นางสาวรัตติยากร   ยอเเสง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101403   นางสาวรัศมี   ภักดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101406   นายวทัญญู   อุ่นใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101407   นางสาววรรณจิรา   เสือสิงห์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101409   นางสาววราลักษณ์   พูลวิเชียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101411   นายวัชระ   มีสานุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101412   นายวานุชา   ผดุงกิจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101414   นางสาววิภาวดี   สุวรรณสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101415   นางสาววิรัชฎา   ศาสตราชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101418   นายวิษณุ   วันสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101419   นางสาวศรัญญา   สัพโส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101420   นายศราวุธ   ขาวนวล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101421   นายศรีทอง   ชื่นบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101422   นางสาวศิรินภา   นักพานบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101423   นางสาวศิริรัตน์   จุลนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101424   นางสาวศิริรัตน์   เผ่าเต็ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101425   นางสาวศิริวิมล   หนูวัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101426   นางสาวศุภาวรรณ   บัวจาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101427   นายสถาปนา   จันทรเคหะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101429   นางสาวสโรชา   ยะแสง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101430   นางสาวสัณห์สินี   ด้วงวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101431   นางสาวสิริกร   สุกสีใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101433   นางสาวสุชานาถ   อินทุมาร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101435   นางสาวสุธิดา   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101437   นางสาวสุพัตรา   สมบูรณ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101438   นางสาวสุภาพร   แสงวิโรจน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101439   นางสาวสุภาภรณ์   เทือกจันทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101440   นางสาวสุรัชดา   ธรรมขัน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101441   นายสุรินทร์   ปัญโญใหญ่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101443   นางสาวสุลีวัลย์   สุริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101445   นายหัสกร   เลี่ยนพานิช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101446   นายอนวัช   ใจดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6022101447   นางสาวอภิญญา   บุญบรรลุ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6022101448   นางสาวอภิรดา   เรืองรุ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6022101449   นางสาวอรนันท์   เพชรรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101001   นายกิตติคุณ   งอกขึ้น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101003   นายจีระศักดิ์   แซ่ลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101004   นายณรงค์ฤทธิ์   ทองทิพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101005   นายธนายุทธ์   คำชด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101006   นายธนาวัฒน์   สุดตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101007   นายธีรไนย   ปุยคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101008   นายนิติธร   สาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101009   นางสาวบุญญารัตน์   อินทรโสภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101010   นางสาวพรทิพย์   แสนทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101011   นางสาวพิชชาพร   บำรุงราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101012   นายราเชนทร์   บุตรทอง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101013   นางสาวแววดาว   แปงทอน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101014   นางสาวศยามล   คงทน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101015   นางสาวศศิวิมล   ต้นเกตุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101016   นายสรวิชญ์   บุญเเก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101017   นายอนาวิล   วรธำรงกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101019   นายพงศธร   สีทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101020   นายปิยะพงษ์   ทองหล่อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101306   นางสาวกรรณิการ์   ทาต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101308   นางสาวกัญญรัตน์   ทองนรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101311   นายกิตติพงศ์   ผิวคำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6222101313   นางสาวเกวลิน   ลายพัฒน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101320   นางสาวจินตนา   วิริยสามารถ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101331   นายชินวุฒิ   จันต๊ะใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101338   นายณัฐดนัย   กุนาจา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101339   นายณัฐดนัย   คำมาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101343   นายธนกร   คุ้มพร้อม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101347   นายธนวิทย์   อาสนาทิพย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101349   นายธนาธิป   ศิริญาณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6222101350   นางสาวธนานันท์   คำเกิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101355   นางสาวนครัตน์   อารักษ์คุณากร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101358   นางสาวนภัสกมล   ภู่ชินาพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101361   นางสาวนัทริกา   จินะกาศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101366   นางสาวเบญจภา   สิทธะนงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101370   นางสาวปณิตา   กอนแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101379   นายพงสกร   อุดติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101382   นางสาวพัชริดา   กันทะวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101388   นางสาวภคมน   โตเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101389   นางสาวภัทรวดี   ทองน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101391   นางสาวภัสรัค   ราพิงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101399   นางสาวรินลณี   วิมนโนช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101405   นางสาววรรณภา   เสือสง่า : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6222101406   นายวรานนท์   นนท์ศรี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101410   นายว่าจ้าง   แซ่ว่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101418   นายศุภกานต์   ใจน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101420   นายศุภวิชญ์   วงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101425   นายสรายุทธ   โพธิ์ทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101430   นางสาวสุดารัตน์   พุงขาว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101432   นางสาวสุทธิดา   โนจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101436   นางสาวหัทยา   สิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222101437   นายอนุรักษ์   มุ่งพันกลาง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6222101438   นายอนุรุท   ตีที : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101439   นายอภิรัตน์   ฤดีมรดก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 18ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222101447   นางสาวกชกร   ละชี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 18ชั่วโมง
6222102001   นายเขมวัฒน์   ต๊ะดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102002   นายจักรกฤษณ์   บุบผามาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102003   นางสาวจันทกานต์   ชิดปราง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102004   นางสาวจิราพร   เผล่อโต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102007   นายณัฐพงศ์   มนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102008   นายทิวากร   สิงขรวิภา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102009   นายธนพร   ตรีเพ็ชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102010   นางสาวธิตานันทร์   ศรีคาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102011   นายธีรภาพ   ทิมกลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102012   นางสาวนริศรา   ศรีคำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102013   นายพุฒินันท์   อนันเต่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102016   นายวิษณุ   สาระจันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102017   นายศราวีร์   กุศลศีลธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102020   นายสหรัฐ   ภูมิเรศสุนทร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102021   นางสาวสาวินี   ขมขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102022   นายสิทธิพงษ์   นนยะโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102023   นางสาวสุชานาถ   รุ่งศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102024   นางสาวแสงจันทร์   กอบกุลปิยการ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102025   นายอัษฎายุท   อุทัยประดิษฐ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102027   นางสาวพรเทวี   เต็นเส้า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222102028   นายมาโนชญ์   กวางทู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 18ชั่วโมง
6222103001   นายกฤษกมล   ศรีลาแสน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103002   นายกฤษกร   กาศเมฆ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103003   นายกฤษณพงศ์   หนุนยศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103004   นายกฤษฎา   เพชรประดับ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103005   นายคณัสนันท์   นาโพธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103006   นายชัชวาลย์   สุขชื่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103007   นายชาญชัย   อุทธา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103008   นายชาญวิทย์   เชาว์ไวย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103010   นายณัชพนธ์   โพธิ์ศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103011   นายณัฐนนท์   จันทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103012   นายณัฐพล   กองสอน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103013   นายณัฐวุฒิ   เกษประทุม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103014   นายธนพล   ดอนแนไพร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103015   นายธนภูมิ   จันดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103016   นายธนายุทธ   บรรลือเสียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103017   นายธาดา   เรืองพิจิตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103018   นายธีรพันธ์   พรมมาโนช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103019   นายนพโชค   ชวนอยู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103020   นางสาวปภัสสร   ปรีดาผล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103021   นายประชา   ชอบธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103022   นายปิยะวัฒน์   สาวทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103024   นางสาวพลอยไพลิน   ทองถม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103025   นายพัชรณัฐฐ์   กาญจนธรรมกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103026   นายพิศุทธ์   จิตร์จรูญศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103027   นายภานุวัฒน์   ขันทะสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103028   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญากา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103029   นายวชิระ   ชัยคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103030   นายวรัชญ์   บุญเรือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103032   นายศุภกร   ธิเรือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103033   นายศุภชัย   เดชวัฒนโยธิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103035   นายสมรักษ์   เย็นเสมอ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103036   นายสิทธินนท์   สิงห์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103038   นางสาวสุมิตรา   เวียงวิชชา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103039   นายสุวิทย์   ดีคำมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103041   นายอภิวันท์   จูจ้อย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103042   นายอภิวุฒิ   ฉลาดศิริกุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง
6222103045   นางสาวเอมมิกา   แชแหล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 18ชั่วโมง