กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ภายใต้โครงการอบรมภาวะผู้นำ (15-16 ก.พ 63)

วันที่เริ่มต้น 15/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่อบรมภาวะผู้นำ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี คุณเตชิน อินต๊ะชุ่ม และทีมงานจากทีมงานวิทยากรบริษัทเครือเบทาโกร มาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 166 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านและมีความคิดที่เป็นระบบรวมถึงการจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล